Vòng tranh tài của 20 "thủ lĩnh" Trung học Phổ thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai mươi&nbsp;&quot;thủ lĩnh&quot; Trung học phổ th&ocirc;ng&nbsp;đ&atilde; c&oacute; m&agrave;n&nbsp;tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi tại&nbsp;v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi &ldquo;Đi t&igrave;m thủ lĩnh học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng&rdquo; năm học 2019 &ndash; 2020 diễn ra&nbsp;tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33028/IMG_8677.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tham gia tranh t&agrave;i trong hai chặng thi đấu của v&ograve;ng thi b&aacute;n kết. Trong chặng thi đấu đầu ti&ecirc;n, 20 th&iacute; sinh sẽ được chia th&agrave;nh 2 nh&oacute;m ngẫu nhi&ecirc;n v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động trải nghiệm thực tế để vượt qua c&aacute;c thử th&aacute;ch do Ban tổ chức đưa ra như: tham gia Hoạt động sống xanh tạo mảng xanh tại trường Tiểu học Kỳ Đồng, quận 3 v&agrave; hoạt động tổ chức s&acirc;n chơi cho trẻ em mồ c&ocirc;i, khuyết tật tại Trung trung bảo trợ trẻ em t&agrave;n tật, mồ c&ocirc;i Thị Ngh&egrave;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chặng thi đấu thứ hai, 20 th&iacute; sinh bốc thăm ngẫu nhi&ecirc;n th&agrave;nh 10 cặp thi đấu c&ugrave;ng tham gia phần thi tranh biện. Đối với từng cặp thi đấu, mỗi th&iacute; sinh c&oacute; 90 gi&acirc;y tr&igrave;nh b&agrave;y suy nghĩ v&agrave; 30 gi&acirc;y để phản biện về c&aacute;c vấn đề trong học đường hiện nay v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y trước Ban Gi&aacute;m khảo về c&aacute;c vấn đề xoay quanh về c&aacute;c nội dung: mối quan hệ giữa bạn b&egrave; trong m&ocirc;i trường học đường; mối quan hệ giữa thầy v&agrave; tr&ograve; trong m&ocirc;i trường học đường; Hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong trường THPT hiện nay; c&aacute;c vấn đề đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh đang quan t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33028/IMG_8798.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi l&agrave; cơ hội cho c&aacute;c th&iacute; sinh thể hiện khả năng h&ugrave;ng biện của m&igrave;nh th&ocirc;ng qua những kiến thức thực tiễn đ&atilde; t&iacute;ch lũy được. Đồng thời qua hội thi c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c bạn n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp gi&uacute;p c&aacute;c bạn biết sẻ chia v&agrave; cảm th&ocirc;ng trước những trẻ em thiếu may mắn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Gi&aacute;m khảo sẽ chọn ra 6 th&iacute; sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước v&agrave;o v&ograve;ng tranh t&agrave;i chung kết hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;TH&Uacute;Y NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;