Vòng tranh tài của 20 "thủ lĩnh" Trung học Phổ thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai mươi&nbsp;&quot;thủ lĩnh&quot; Trung học phổ th&ocirc;ng&nbsp;đ&atilde; c&oacute; m&agrave;n&nbsp;tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi tại&nbsp;v&ograve;ng b&aacute;n kết Hội thi &ldquo;Đi t&igrave;m thủ lĩnh học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng&rdquo; năm học 2019 &ndash; 2020 diễn ra&nbsp;tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33028/IMG_8677.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tham gia tranh t&agrave;i trong hai chặng thi đấu của v&ograve;ng thi b&aacute;n kết. Trong chặng thi đấu đầu ti&ecirc;n, 20 th&iacute; sinh sẽ được chia th&agrave;nh 2 nh&oacute;m ngẫu nhi&ecirc;n v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động trải nghiệm thực tế để vượt qua c&aacute;c thử th&aacute;ch do Ban tổ chức đưa ra như: tham gia Hoạt động sống xanh tạo mảng xanh tại trường Tiểu học Kỳ Đồng, quận 3 v&agrave; hoạt động tổ chức s&acirc;n chơi cho trẻ em mồ c&ocirc;i, khuyết tật tại Trung trung bảo trợ trẻ em t&agrave;n tật, mồ c&ocirc;i Thị Ngh&egrave;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chặng thi đấu thứ hai, 20 th&iacute; sinh bốc thăm ngẫu nhi&ecirc;n th&agrave;nh 10 cặp thi đấu c&ugrave;ng tham gia phần thi tranh biện. Đối với từng cặp thi đấu, mỗi th&iacute; sinh c&oacute; 90 gi&acirc;y tr&igrave;nh b&agrave;y suy nghĩ v&agrave; 30 gi&acirc;y để phản biện về c&aacute;c vấn đề trong học đường hiện nay v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y trước Ban Gi&aacute;m khảo về c&aacute;c vấn đề xoay quanh về c&aacute;c nội dung: mối quan hệ giữa bạn b&egrave; trong m&ocirc;i trường học đường; mối quan hệ giữa thầy v&agrave; tr&ograve; trong m&ocirc;i trường học đường; Hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n trong trường THPT hiện nay; c&aacute;c vấn đề đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh đang quan t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33028/IMG_8798.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi l&agrave; cơ hội cho c&aacute;c th&iacute; sinh thể hiện khả năng h&ugrave;ng biện của m&igrave;nh th&ocirc;ng qua những kiến thức thực tiễn đ&atilde; t&iacute;ch lũy được. Đồng thời qua hội thi c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c bạn n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp gi&uacute;p c&aacute;c bạn biết sẻ chia v&agrave; cảm th&ocirc;ng trước những trẻ em thiếu may mắn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Gi&aacute;m khảo sẽ chọn ra 6 th&iacute; sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước v&agrave;o v&ograve;ng tranh t&agrave;i chung kết hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;TH&Uacute;Y NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;