Cán bộ Đoàn thanh niên Lào giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại Quận Đo&agrave;n 4 đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh giao lưu, học tập kinh nghiệm n&acirc;ng cao c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n tại Quận 4 - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tỉnh A - Ta - Pư, tỉnh Chăm - Pa - Sắc v&agrave; Th&agrave;nh phố Vi&ecirc;ng Chăng Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh l&agrave; cơ hội nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đo&agrave;n kết đặc biệt, hợp t&aacute;c to&agrave;n diện giữa Việt Nam - L&agrave;o. Qua đ&oacute; hỗ trợ đơn vị bạn x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n về kiến thức l&yacute; luận, phương ph&aacute;p v&agrave; kỹ năng l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động tập hợp thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33029/IMG_6456.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong chương tr&igrave;nh về ph&iacute;a Quận Đo&agrave;n 4 đ&atilde; th&ocirc;ng qua b&aacute;o c&aacute;o tổng quan về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận trong suốt thời gian qua đ&atilde; gặt h&aacute;i được những th&agrave;nh tựu, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p tối ưu mang lại nhiều kết quả đ&aacute;ng ghi nhận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Vi&ecirc;ng Chăn Phanpasong Xayyavongsa, đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p của Quận Đo&agrave;n 4 rất thực tế gắn với nhu cầu của x&atilde; hội. Trong thời gian sắp tới sẽ mang những b&agrave;i học v&agrave; kinh nghiệm bổ &iacute;ch n&agrave;y để c&oacute; thể &aacute;p dụng tại cơ sở Đo&agrave;n của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Hatanong Khaomixay - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Sa mắc -Tỉnh Đo&agrave;n A- ta- pư</em> cho biết, những th&agrave;nh t&iacute;ch cũng như l&agrave; những nỗ lực đ&atilde; đạt được của Quận Đo&agrave;n 4 cũng ch&iacute;nh l&agrave; những mong muốn m&agrave; Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n tỉnh A - ta - pư rất cần c&oacute; trong thời gian tới. Kh&oacute; khăn hiện tại của tỉnh l&agrave; thiếu nh&acirc;n sự c&oacute; năng khiếu về mọi mặt, kh&oacute; khăn thứ hai l&agrave; địa điểm tập trung thanh thiếu nhi c&ograve;n gặp nhiều hạn chế. Nhưng d&ugrave; c&oacute; gặp kh&oacute; khăn ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng ghi nhận lại những th&agrave;nh tựu m&agrave; ph&iacute;a Quận Đo&agrave;n 4 đ&atilde; trao đổi để c&oacute; thể về &aacute;p dụng địa phương v&agrave; hy vọng c&oacute; thể đạt được những kết quả tốt nhất, th&agrave;nh tựu to lớn nhất trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33029/IMG_6504%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nằm trong khu&ocirc;n khổ của chương tr&igrave;nh, tối c&ugrave;ng ng&agrave;y ở K&yacute; t&uacute;c x&aacute; sinh vi&ecirc;n L&agrave;o tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ cho c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; tập thể sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang theo học v&agrave; lưu tr&uacute; tại k&yacute; t&uacute;c x&aacute;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;TH&Uacute;Y NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;