Cao Thị Hải Vân giành giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&iacute; sinh Cao Thị Hải V&acirc;n đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc năm 2019. </strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh chung kết xếp hạng, tổng kết, trao giải v&agrave; bế mạc Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ II, năm 2019 với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i niềm tin theo Đảng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33031/IMG_8632.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Th&iacute; sinh Cao Thị Hải V&acirc;n (Tỉnh Đo&agrave;n Quảng Trị)</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua V&ograve;ng B&aacute;n kết, Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; lựa chọn ra 6 th&iacute; sinh xuất sắc nhất để bước v&agrave;o v&ograve;ng Chung kết Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc với chủ đề &ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i niềm tin theo Đảng&rdquo;. Tại đ&acirc;y, s&aacute;u&nbsp;th&iacute; sinh lần lượt trải qua 2 v&ograve;ng thi &ldquo;Người truyền lửa&rdquo; v&agrave; &ldquo;Thanh vận kh&eacute;o&rdquo; để chọn ra 3 th&iacute; sinh bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng 3.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với phần b&aacute;o c&aacute;o đầy thuyết phục c&ugrave;ng với khả năng xử l&yacute; tốt c&aacute;c t&igrave;nh huống do Ban tổ chức đưa ra, 3 th&iacute; sinh Cao Thị Hải V&acirc;n (Tỉnh Đo&agrave;n Quảng Trị), Vũ Thị Th&uacute;y H&ograve;a (Th&agrave;nh Đo&agrave;n Đ&agrave; Nẵng) v&agrave; Nguyễn Anh Tuấn (Tỉnh Đo&agrave;n Nghệ An) đ&atilde; bước tiếp v&agrave;o v&ograve;ng 3 &ndash; &ldquo;Thử t&agrave;i tranh biện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ giữ vững phong độ qua từng v&ograve;ng thi, kh&eacute;o l&eacute;o xử l&yacute; c&aacute;c t&igrave;nh huống do Ban tổ chức đưa ra, b&igrave;nh tĩnh phản biện lại những &yacute; kiến của đối thủ, th&iacute; sinh Cao Thị Hải V&acirc;n (Tỉnh Đo&agrave;n Quảng Trị) đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải Nhất của Hội thi B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n giỏi to&agrave;n quốc năm nay. Th&iacute; sinh Vũ Thị Th&uacute;y H&ograve;a v&agrave; Nguyễn Anh Tuấn đạt giải Nh&igrave;. Ba th&iacute; sinh Phan Thị Trang, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hắc Ngọc T&agrave;i đạt giải Ba của Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33031/IMG_9017.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tổng kết Hội thi, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương (B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Trưởng Ban tổ chức Li&ecirc;n hoan) nhận x&eacute;t: &ldquo;Qua từng v&ograve;ng thi th&igrave; độ kh&oacute;, sự hấp dẫn, gay cấn tăng l&ecirc;n từng v&ograve;ng. Điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; chung hết sức s&ocirc;i động, hấp dẫn cho Li&ecirc;n hoan. C&aacute;c nội dung b&aacute;o c&aacute;o rất s&aacute;t với thực tế, mang t&iacute;nh gi&aacute;o dục v&agrave; định hướng cao. Nhiều chuy&ecirc;n đề của b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n nếu được chọn lọc, nghi&ecirc;n cứu kỹ th&igrave; sẽ c&oacute; gi&aacute; trị rất cao về mặt l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn, c&oacute; t&iacute;nh tham khảo tốt cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, l&agrave; nguồn tư liệu qu&yacute; c&oacute; thể tuy&ecirc;n truyền sau n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương cũng tin tưởng li&ecirc;n hoan lần n&agrave;y l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh rất qu&yacute; để bồi đắp niềm tin, l&yacute; tưởng, trang bị những kiến thức mới cho c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n. Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương, Li&ecirc;n hoan cũng l&agrave; một diễn đ&agrave;n quan trọng để mỗi b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; điều kiện giao lưu, học hỏi, tương t&aacute;c, hợp t&aacute;c, chia sẻ để đội ngũ b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng đạt chất lượng cao v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch trong thời gian tới.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> <p style="text-align: right;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;