Hơn 100 báo cáo viên toàn quốc tham quan Triển lãm “Tác hại của ma túy”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hơn 100 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tham gia Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ II đ&atilde; c&oacute; dịp&nbsp;tham quan Trung t&acirc;m&nbsp;Triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo; tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33033/IMG_8296.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; được t&igrave;m hiểu những th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến ma t&uacute;y như: c&aacute;ch nhận diện c&aacute;c loại ma t&uacute;y, sự ảnh hưởng của ma t&uacute;y, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y hiện nay, c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh li&ecirc;n quan đến ma t&uacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; triển l&atilde;m được thiết kế gồm nhiều khu vực th&ocirc;ng nhau v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, m&ocirc; phỏng những t&aacute;c hại của ma t&uacute;y với nhiều h&igrave;nh thức kh&aacute;c nhau như: Chiếu phim tư liệu, triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh, tư liệu s&aacute;ch b&aacute;o, c&aacute;c loại ma t&uacute;y v&agrave; chất g&acirc;y nghiện, ph&ograve;ng m&ocirc; phỏng giả định t&aacute;c hại của ma t&uacute;y, c&aacute;c hoạt động tương t&aacute;c, biểu diễn tiểu phẩm kịch ngắn về vấn nạn ma t&uacute;y&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33033/IMG_8308.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n rất ấn tượng v&agrave; th&iacute;ch th&uacute; trước triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo;. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Cao Thị Hải V&acirc;n (Quảng Trị) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh thật sự rất ấn tượng với triển l&atilde;m. C&aacute;c nội dung được thể hiện một c&aacute;ch trực quan, sinh động v&agrave; khiến cho người xem cảm nhận được ngay những t&aacute;c hại của ma t&uacute;y. M&igrave;nh tin rằng mọi người khi đến tham quan triển l&atilde;m n&agrave;y sẽ sợ h&atilde;i v&agrave; tr&aacute;nh xa ma t&uacute;y ngay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, Nh&agrave; triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo; kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 26/10/2019. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh do Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh x&acirc;y dựng nhằm g&oacute;p sức v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y, truyền tải th&ocirc;ng tin đến thanh thiếu ni&ecirc;n, gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ n&acirc;ng cao nhận thức về hiểm họa ma t&uacute;y v&agrave; &yacute; thức trong việc bảo vệ bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;