Hơn 100 báo cáo viên toàn quốc tham quan Triển lãm “Tác hại của ma túy”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hơn 100 b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n tham gia Li&ecirc;n hoan B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n to&agrave;n quốc lần thứ II đ&atilde; c&oacute; dịp&nbsp;tham quan Trung t&acirc;m&nbsp;Triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo; tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33033/IMG_8296.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; được t&igrave;m hiểu những th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến ma t&uacute;y như: c&aacute;ch nhận diện c&aacute;c loại ma t&uacute;y, sự ảnh hưởng của ma t&uacute;y, c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y hiện nay, c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh li&ecirc;n quan đến ma t&uacute;y.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; triển l&atilde;m được thiết kế gồm nhiều khu vực th&ocirc;ng nhau v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, m&ocirc; phỏng những t&aacute;c hại của ma t&uacute;y với nhiều h&igrave;nh thức kh&aacute;c nhau như: Chiếu phim tư liệu, triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh, tư liệu s&aacute;ch b&aacute;o, c&aacute;c loại ma t&uacute;y v&agrave; chất g&acirc;y nghiện, ph&ograve;ng m&ocirc; phỏng giả định t&aacute;c hại của ma t&uacute;y, c&aacute;c hoạt động tương t&aacute;c, biểu diễn tiểu phẩm kịch ngắn về vấn nạn ma t&uacute;y&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33033/IMG_8308.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n rất ấn tượng v&agrave; th&iacute;ch th&uacute; trước triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo;. B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Cao Thị Hải V&acirc;n (Quảng Trị) chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh thật sự rất ấn tượng với triển l&atilde;m. C&aacute;c nội dung được thể hiện một c&aacute;ch trực quan, sinh động v&agrave; khiến cho người xem cảm nhận được ngay những t&aacute;c hại của ma t&uacute;y. M&igrave;nh tin rằng mọi người khi đến tham quan triển l&atilde;m n&agrave;y sẽ sợ h&atilde;i v&agrave; tr&aacute;nh xa ma t&uacute;y ngay&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết, Nh&agrave; triển l&atilde;m &ldquo;T&aacute;c hại của ma t&uacute;y&rdquo; kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 26/10/2019. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh do Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh x&acirc;y dựng nhằm g&oacute;p sức v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc ph&ograve;ng chống ma t&uacute;y, truyền tải th&ocirc;ng tin đến thanh thiếu ni&ecirc;n, gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ n&acirc;ng cao nhận thức về hiểm họa ma t&uacute;y v&agrave; &yacute; thức trong việc bảo vệ bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH</strong></span></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;