Tổng kết và trao giải cuộc thi lập trình Makerthon 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải qua 48 giờ ho&agrave;n thiện sản phẩm, ứng dụng &ldquo;Dotosave - nền tảng kết nối tổ chức thiện nguyện với t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; hảo t&acirc;m</strong><strong>&rdquo;</strong><strong> xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất Cuộc thi lập tr&igrave;nh Makerthon lần 3 năm 2019. Sản phẩm do c&aacute;c bạn: Nguy&ecirc;n Trương Vĩnh Thuy&ecirc;n</strong><strong>, </strong><strong>Trần Bảo Ph&uacute;c</strong><strong> v&agrave; </strong><strong>Phan Kim Th&aacute;i</strong><strong> c&ugrave;ng </strong><strong>đến từ trường Đ</strong><strong>ại học</strong><strong> Khoa học Tự nhi&ecirc;n ĐHQG-HCM thực hiện.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng chung kết v&agrave; tổng kết trao giải diễn ra từ ng&agrave;y 06 đến ng&agrave;y 08/12 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (cơ sở tại Khu đ&ocirc; thị ĐHQG-HCM). Với chủ đề &ldquo;Ứng dụng d&ugrave;ng tr&ecirc;n thiết bị di động&rdquo;, c&aacute;c đội thi đ&atilde; tạo ra c&aacute;c sản phẩm c&oacute; t&iacute;nh thực tế cao, gần gũi v&agrave; hỗ trợ chủ yếu về sức khỏe cho con người như: Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị, Ph&acirc;n t&iacute;ch t&igrave;nh trạng sức khỏe bằng việc tận dụng tối đa chức năng tr&ecirc;n thiết bị th&ocirc;ng minh, Phần mềm hỗ trợ v&agrave; chuẩn đo&aacute;n bệnh nh&atilde;n khoa cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; b&aacute;c sĩ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33039/IMG_1385.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng kết cuộc thi, giải nhất thuộc về ứng dụng &ldquo;Dotosave - nền tảng kết nối tổ chức thiện nguyện với t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; hảo t&acirc;m&rdquo; do nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n: Nguy&ecirc;n Trương Vĩnh Thuy&ecirc;n, Trần Bảo Ph&uacute;c v&agrave; Phan Kim Th&aacute;i c&ugrave;ng học ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n thực hiện. Giải nh&igrave; v&agrave; giải ba lần lượt thuộc về c&aacute;c ứng dụng: &ldquo;Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị&rdquo; v&agrave; &ldquo;Phần mềm hỗ trợ v&agrave; chuẩn đo&aacute;n bệnh nh&atilde;n khoa cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; b&aacute;c sĩ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện chia sẻ về ứng dụng đạt giải nhất, bạn Trần Bảo Ph&uacute;c, sinh vi&ecirc;n năm 3 cho biết trong một lần tổ chức hoạt động t&aacute;i chế tại trường, nh&oacute;m gặp kh&oacute; khăn trong việc t&igrave;m người đồng h&agrave;nh cũng như đơn vị hỗ trợ dẫn đến hoạt động bị hủy bỏ. Sau khi t&igrave;m hiểu, Ph&uacute;c nhận ra c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện kh&aacute;c cũng gặp vấn đề tương tự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ứng dụng n&agrave;y như một &lsquo;sợi d&acirc;y&rsquo; kết nối giữa c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; t&agrave;i trợ. Mọi người c&oacute; thể đăng tải nhu cầu của m&igrave;nh v&agrave; t&igrave;m kiếm đối tượng ph&ugrave; hợp, g&oacute;p phần tiết kiệm thời gian trong c&aacute;c hoạt động chung v&igrave; cộng đồng&rdquo;, Bảo Ph&uacute;c chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi lập tr&igrave;nh makerthon năm nay tiếp nhận 42 &yacute; tưởng với 92 th&iacute; sinh đăng k&yacute; tham gia dự thi. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi lập tr&igrave;nh tập trung trong thời gian 48 giờ với mục đ&iacute;ch tạo ra c&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ứng dụng tr&ecirc;n thiết bị di động với hệ điều h&agrave;nh Android, iOS.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;