Tổng kết và trao giải cuộc thi lập trình Makerthon 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải qua 48 giờ ho&agrave;n thiện sản phẩm, ứng dụng &ldquo;Dotosave - nền tảng kết nối tổ chức thiện nguyện với t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; hảo t&acirc;m</strong><strong>&rdquo;</strong><strong> xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất Cuộc thi lập tr&igrave;nh Makerthon lần 3 năm 2019. Sản phẩm do c&aacute;c bạn: Nguy&ecirc;n Trương Vĩnh Thuy&ecirc;n</strong><strong>, </strong><strong>Trần Bảo Ph&uacute;c</strong><strong> v&agrave; </strong><strong>Phan Kim Th&aacute;i</strong><strong> c&ugrave;ng </strong><strong>đến từ trường Đ</strong><strong>ại học</strong><strong> Khoa học Tự nhi&ecirc;n ĐHQG-HCM thực hiện.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng chung kết v&agrave; tổng kết trao giải diễn ra từ ng&agrave;y 06 đến ng&agrave;y 08/12 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (cơ sở tại Khu đ&ocirc; thị ĐHQG-HCM). Với chủ đề &ldquo;Ứng dụng d&ugrave;ng tr&ecirc;n thiết bị di động&rdquo;, c&aacute;c đội thi đ&atilde; tạo ra c&aacute;c sản phẩm c&oacute; t&iacute;nh thực tế cao, gần gũi v&agrave; hỗ trợ chủ yếu về sức khỏe cho con người như: Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị, Ph&acirc;n t&iacute;ch t&igrave;nh trạng sức khỏe bằng việc tận dụng tối đa chức năng tr&ecirc;n thiết bị th&ocirc;ng minh, Phần mềm hỗ trợ v&agrave; chuẩn đo&aacute;n bệnh nh&atilde;n khoa cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; b&aacute;c sĩ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33039/IMG_1385.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng kết cuộc thi, giải nhất thuộc về ứng dụng &ldquo;Dotosave - nền tảng kết nối tổ chức thiện nguyện với t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; hảo t&acirc;m&rdquo; do nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n: Nguy&ecirc;n Trương Vĩnh Thuy&ecirc;n, Trần Bảo Ph&uacute;c v&agrave; Phan Kim Th&aacute;i c&ugrave;ng học ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n thực hiện. Giải nh&igrave; v&agrave; giải ba lần lượt thuộc về c&aacute;c ứng dụng: &ldquo;Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị&rdquo; v&agrave; &ldquo;Phần mềm hỗ trợ v&agrave; chuẩn đo&aacute;n bệnh nh&atilde;n khoa cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; b&aacute;c sĩ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện chia sẻ về ứng dụng đạt giải nhất, bạn Trần Bảo Ph&uacute;c, sinh vi&ecirc;n năm 3 cho biết trong một lần tổ chức hoạt động t&aacute;i chế tại trường, nh&oacute;m gặp kh&oacute; khăn trong việc t&igrave;m người đồng h&agrave;nh cũng như đơn vị hỗ trợ dẫn đến hoạt động bị hủy bỏ. Sau khi t&igrave;m hiểu, Ph&uacute;c nhận ra c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện kh&aacute;c cũng gặp vấn đề tương tự.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Ứng dụng n&agrave;y như một &lsquo;sợi d&acirc;y&rsquo; kết nối giữa c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; nh&agrave; t&agrave;i trợ. Mọi người c&oacute; thể đăng tải nhu cầu của m&igrave;nh v&agrave; t&igrave;m kiếm đối tượng ph&ugrave; hợp, g&oacute;p phần tiết kiệm thời gian trong c&aacute;c hoạt động chung v&igrave; cộng đồng&rdquo;, Bảo Ph&uacute;c chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi lập tr&igrave;nh makerthon năm nay tiếp nhận 42 &yacute; tưởng với 92 th&iacute; sinh đăng k&yacute; tham gia dự thi. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi lập tr&igrave;nh tập trung trong thời gian 48 giờ với mục đ&iacute;ch tạo ra c&aacute;c sản phẩm c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin ứng dụng tr&ecirc;n thiết bị di động với hệ điều h&agrave;nh Android, iOS.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;