Phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ òa với chiến thắng của U22 Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Với 3 b&agrave;n thắng, U22 Việt Nam đ&atilde; chạm tay v&agrave;o tấm huy chương V&agrave;ng SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Hơn 90 ph&uacute;t thi đấu, c&aacute;c cầu thủ U22 đ&atilde; mang lại cho người h&acirc;m mộ b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam những ph&uacute;t gi&acirc;y tuyệt vời với nhiều cung bậc cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau.</span></strong></p> <div class="detail" style="box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 20px;"> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575987873_1.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Cổ động vi&ecirc;n tin tưởng c&aacute;c cầu thủ sẽ mang về tấm huy chương V&agrave;ng cho Việt Nam</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988024_2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988045_3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>H&agrave;ng ng&agrave;n người đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo d&otilde;i trận đấu</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988088_4.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Rất nhiều người ngoại quốc ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988176_5.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Hồi hộp chờ đợi gi&acirc;y ph&uacute;t chiến thắng</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988226_6.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Cả gia đ&igrave;nh đưa nhau ra phố đi bộ để theo d&otilde;i v&agrave; cổ vũ cho đội tuyển nước nh&agrave;</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988272_7.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>C&oacute; cả những người lớn tuổi cũng h&ograve;a v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; b&oacute;ng đ&aacute; tại phố đi bộ</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988331_8.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>&Aacute;nh mắt hy vọng về tấm huy chương V&agrave;ng</em></span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988342_9.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:16px"><em><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2019/12/10/1575988362_10.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></em></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Vỡ &ograve;a trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>L&Ecirc; VĨNH&nbsp;</strong></span><span style="font-size:16px"><strong>(Theo Mực T&iacute;m)</strong></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;