Việt Nam đoạt huy chương vàng cuối cùng ở SEA Games 30, về nhì bảng tổng sắp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đội tuyển b&oacute;ng n&eacute;m b&atilde;i biển đ&atilde; đ&aacute;nh bại Indonesia 2-0 s&aacute;ng 11-12, đoạt chiếc huy chương v&agrave;ng cuối c&ugrave;ng ở SEA Games 30. Đ&acirc;y cũng l&agrave; huy chương v&agrave;ng thứ 98 v&agrave; đo&agrave;n Việt Nam chắc chắn xếp nh&igrave; bảng tổng sắp huy chương.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33042/vn-1576026761254180429227.jpg" style="height:307px; width:586px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội tuyển b&oacute;ng n&eacute;m Việt Nam đ&atilde; đ&aacute;nh bại Indonesia 2-0 để đoạt huy chương v&agrave;ng - Ảnh: chụp m&agrave;n h&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở trận đấu cuối c&ugrave;ng, Việt Nam đ&atilde; dễ d&agrave;ng đ&aacute;nh bại Indonesia với tỉ số 2-0 (19-16, 20-10). Trước đ&oacute; Việt Nam cũng thắng Th&aacute;i Lan (2-1), Philippines (2-0), Singapore (2-0). Như vậy, Việt Nam đ&atilde; chắc chắn đoạt huy chương v&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng cần quan t&acirc;m đến kết quả trận Th&aacute;i Lan với Philippines.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y sẽ l&agrave; chiếc huy chương v&agrave;ng cuối c&ugrave;ng của SEA Games 30 v&agrave; đo&agrave;n thể thao Việt Nam gi&agrave;nh tổng cộng 98 huy chương v&agrave;ng, 85 huy chương bạc v&agrave; 104 huy chương đồng để chắc chắn giữ vị tr&iacute; thứ 2.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xếp nhất to&agrave;n đo&agrave;n l&agrave; chủ nh&agrave; Philippines với 149 huy chương v&agrave;ng, 117 huy chương bạc v&agrave; 119 huy chương đồng. Th&aacute;i Lan d&ugrave; cố gắng b&aacute;m đuổi Việt Nam nhưng lại &quot;đuối&quot; ở ng&agrave;y thi đấu cuối c&ugrave;ng đ&agrave;nh chấp nhận vị tr&iacute; số 3 với 92 huy chương v&agrave;ng, 102 huy chương bạc v&agrave; 122 huy chương đồng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng theo thống k&ecirc; của ban tổ chức, kết th&uacute;c SEA Games 30 th&igrave; k&igrave;nh ngư người Việt Nam Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n v&agrave; k&igrave;nh ngư Zheng Wen của Singapore l&agrave; 2&nbsp;VĐV xuất sắc nhất khi c&ugrave;ng gi&agrave;nh được 6&nbsp;huy chương v&agrave;ng, 2 huy chương bạc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">QUỐC THẮNG (Theo Tuổi Trẻ Online)</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;