Hội Liên hiệp Thanh niên VN TPHCM nhận Bằng khen Thủ tướng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận bặng Bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ với&nbsp;th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2014 - 2019&nbsp; tại&nbsp;&nbsp;Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ VIII.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33044/ra%20mat%20ub%20hoi.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c tặng hoa ch&uacute;c mừng 137 anh, chị tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam kh&oacute;a VIII&nbsp;</em></span><em><span style="font-size:12px">- Ảnh: doanthanhnien.vn</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33044/anh%20Ngo%20Minh%20Hai.jpg" style="height:399px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đại diện Ủy ban Hội Th&agrave;nh phố nhận bặng Bằng khen của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ với th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n nhiệm kỳ 2014 - 2019 - Ảnh: doanthanhnien.vn</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ ng&agrave;y 10 đến ng&agrave;y 12.12.2019; 1.000 đại biểu ưu t&uacute; đại diện cho gần 10 triệu hội vi&ecirc;n v&agrave; hơn 23 triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam tụ hội về Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội ng&agrave;n năm văn hiến tham dự Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024, ng&agrave;y hội đo&agrave;n kết c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với tinh thần đổi mới, s&aacute;ng tạo v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm, Đại hội đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; x&aacute;c lập mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ v&agrave; giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Việt Nam giai đoạn 2019 &ndash; 2024 m&agrave; trong đ&oacute; phong tr&agrave;o &ldquo;T&ocirc;i y&ecirc;u Tổ quốc t&ocirc;i&rdquo; tiếp tục được x&aacute;c định l&agrave; phong tr&agrave;o trọng t&acirc;m, xuy&ecirc;n suốt.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội đ&atilde; hiệp thương 137 anh chị tham gia Uỷ ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam kho&aacute; VIII.Đại hội cũng đ&atilde; thống nhất hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn -&nbsp; B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a VIII.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội cũng hiệp thương chọn cử Ban kiểm tra Trung ương Hội kh&oacute;a VIII gồm 09 anh chị. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam kh&oacute;a VIII đ&atilde; hiệp thương chọn cử đo&agrave;n Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam kh&oacute;a VIII gồm 33 anh chị; Ph&oacute; Chủ tịch Trung ương Hội kh&oacute;a VIII gồm 08 anh chị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh được hiệp thương giữ chức vụ Ủy vi&ecirc;n Ủy ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam kh&oacute;a VIII; Chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Ca sĩ Ch&iacute; Thiện - C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018 được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam kh&oacute;a VIII.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, trong danh s&aacute;ch 137 Uỷ ban Trung ương Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam kho&aacute; VIII, nhiệm kỳ 2019 &ndash; 2024 c&ograve;n c&oacute; Anh L&ecirc; Đ&igrave;nh Hiếu - Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty TNHH Tư vấn Đ&agrave;o tạo Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Thừa nhận To&agrave;n cầu, S&aacute;ng lập Học viện phương ph&aacute;p tư duy v&agrave; kỹ năng sống (G.A.P), Gương mặt trẻ ti&ecirc;u biểu to&agrave;n quốc năm 2018, Linh mục Phạm Văn Thể - Trưởng Ban Ph&aacute;t triển cộng đồng, Tỉnh D&ograve;ng Don Bosco Việt Nam, Gi&aacute;o xứ Xu&acirc;n Hiệp, Tổng gi&aacute;o phận TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chị H&#39;Hen Nie - Hoa hậu ho&agrave;n vũ Việt Nam 2017, C&ocirc;ng ty cổ phần ho&agrave;n vũ S&agrave;i G&ograve;n&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33044/Co%20Dung.jpg" style="font-size:16px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh V&otilde; Thị Dung chụp ảnh với đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33044/anh%20hong%20son.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Anh&nbsp; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Đo&agrave;n Chủ tịch Hội LHTN VIệt Nam kh&oacute;a VII v&agrave; Anh Ng&ocirc; Minh Hải - Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33044/hoa%20hau.jpg" style="height:454px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Hoa hậu ho&agrave;n vũ Việt Nam 2017&nbsp;H&#39;Hen Nie chụp ảnh lưu niệm với đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;