Hơn 600 trại sinh sẽ tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hơn 600 trại sinh sẽ&nbsp;tham gia Hội trại &ldquo;Tuổi trẻ giữ nước&rdquo; v&agrave;o ng&agrave;y 14, 15/12/2019 tại&nbsp;Khu di t&iacute;ch lịch sử Địa Đạo Củ Chi.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33056/_MG_5983%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px">C&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội sẽ diễn ra trong Hội trại&nbsp; - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội trại &ldquo;Tuổi trẻ giữ nước&rdquo; l&agrave; hoạt động do Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức, hướng đến&nbsp;ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 30 năm Ng&agrave;y hội quốc ph&ograve;ng to&agrave;n d&acirc;n (22/12/1989 - 22/12/2019) v&agrave; 75 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tham gia Hội trại, c&aacute;c trại sinh dự kiến sẽ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược; thăm hỏi, tặng qu&agrave; cho 20 Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, 10 gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, 10 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự trở về địa phương (huyện Củ Chi); thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh trồng hoa tại tuyến đường tỉnh lộ 6 trước Khu truyền thống c&aacute;ch mạng S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định (thuộc Khu di t&iacute;ch lịch sử địa đạo Củ Chi).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, c&aacute;c bạn trại sinh sẽ được tham gia tranh t&agrave;i t&igrave;m hiểu về lịch sử, truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, truyền thống đấu tranh giữ nước của qu&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n cả nước n&oacute;i chung, truyền thống đấu tranh ki&ecirc;n cường, bất khuất của qu&acirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n tại địa danh Tam Gi&aacute;c Sắt &ldquo;Củ Chi - Bến C&aacute;t - Trảng B&agrave;ng&rdquo; n&oacute;i ri&ecirc;ng; tổ chức Hội thi dựng cổng trại, trang tr&iacute; lều trại; c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao, lửa trại, thi đua&hellip; giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n với lực lượng vũ trang th&agrave;nh phố, c&aacute;c đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp, kết nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong khu&ocirc;n khổ Hội trại, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tuy&ecirc;n dương 37 gương điển h&igrave;nh &ldquo;Chiến sĩ trẻ ti&ecirc;u biểu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ&rdquo; năm 2019. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c điển h&igrave;nh c&aacute;n bộ, sĩ quan, qu&acirc;n nh&acirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, hạ sĩ quan ti&ecirc;u biểu thuộc Lực lượng vũ trang Th&agrave;nh phố c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tại cơ quan, đơn vị.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><strong>Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản&nbsp;&nbsp;H&ocirc;̀ Chí Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><strong>Đơn vị anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n</strong></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, c&ugrave;ng với tuổi trẻ cả nước, Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định dưới sự l&atilde;nh đạo trực tiếp của Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, bước v&agrave;o cuộc kh&aacute;ng chiến cứu nước với kh&iacute; thế sục s&ocirc;i, rực lửa c&aacute;ch mạng. Bao lớp thanh ni&ecirc;n xuống đường, tranh đấu với kh&aacute;t vọng ch&aacute;y bỏng: độc lập d&acirc;n tộc, h&ograve;a b&igrave;nh, thống nhất đất nước. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố ng&agrave;y ấy xem thường mọi đ&ograve;n roi, tra tấn của kẻ th&ugrave;, sẵn s&agrave;ng hy sinh cả bản th&acirc;n m&igrave;nh, v&igrave; l&yacute; tưởng cao đẹp. Tuổi trẻ ng&agrave;y ấy với những tấm gương: Trần Văn Ơn, Trần Quang Cơ, Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Văn Trỗi, Nhất Chi Mai, Qu&aacute;ch Thị Trang, Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh&hellip; đ&atilde; đi v&agrave;o trang sử v&agrave;ng của d&acirc;n tộc. Trong số đ&oacute;, bốn đồng ch&iacute; B&iacute; thư Khu Đo&agrave;n &ndash; Th&agrave;nh Đo&agrave;n (L&ecirc; Minh Quới, Trần Quang Cơ, Hồ Hảo Hớn, Trang Văn Học) đ&atilde; được truy tặng danh hiệu &ldquo;Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Từ những sinh vi&ecirc;n dũng cảm, băng m&igrave;nh v&agrave;o rừng n&uacute;i chiến khu, x&acirc;y dựng căn cứ b&iacute; mật của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đến những chiến sĩ biệt động Th&agrave;nh Đo&agrave;n với những trận đánh t&aacute;o bạo, bất ngờ, l&agrave;m kinh khiếp kẻ th&ugrave; ngay giữa l&ograve;ng th&agrave;nh phố; từ những người chị giao li&ecirc;n, những người mẹ nh&acirc;n hậu, nghĩa t&igrave;nh, đ&atilde; chở che, đ&ugrave;m bọc cho một thế hệ tuổi trẻ Anh h&ugrave;ng; đến c&aacute;c nh&acirc;n sĩ, tr&iacute; thức y&ecirc;u nước tiếp lửa đấu tranh v&agrave; nhiệt huyết c&aacute;ch mạng cho phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, học sinh.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33056/full-img-5339-1387778292.jpg" style="border-style:solid; border-width:2px; height:450px; width:300px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>S&aacute;ch&nbsp;&quot;Đội Thanh ni&ecirc;n cận vệ S&agrave;i G&ograve;n&quot;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Từ Đội Quyết tử đến Lực lượng V&otilde; trang Biệt động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, từ Đội V&otilde; trang Nguyễn Văn Trỗi đến Trung đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cận vệ S&agrave;i G&ograve;n... d&ugrave; t&ecirc;n gọi đổi thay theo đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh v&agrave; y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng t&aacute;c nhưng bản chất bạo lực c&aacute;ch mạng của quần ch&uacute;ng thanh ni&ecirc;n c&oacute; tổ chức dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng vẫn kh&ocirc;ng hề mờ nhạt: đ&oacute; l&agrave; vũ trang tự vệ, diệt &aacute;c ph&aacute; k&igrave;m kẹp, bảo vệ phong tr&agrave;o đấu tranh ch&iacute;nh trị của quần ch&uacute;ng đ&ocirc; thị, l&agrave;m rối loạn trung t&acirc;m đầu n&atilde;o của địch, ti&ecirc;u diệt bọn x&acirc;m lược để định hướng cho quần ch&uacute;ng tấn c&ocirc;ng kẻ th&ugrave;, cuối c&ugrave;ng ph&aacute;t động quần ch&uacute;ng khởi nghĩa, tổng khởi nghĩa gi&agrave;nh to&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền về tay Nh&acirc;n d&acirc;n, thực hiện ước mơ ho&agrave;i b&atilde;o giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất Tổ quốc...</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tất cả đ&atilde; kết th&agrave;nh một l&agrave;n s&oacute;ng đấu tranh mạnh mẽ, vượt qua mọi thử th&aacute;ch, đưa đất nước đến ng&agrave;y vui độc lập, thống nhất. Trui r&egrave;n trong lửa đỏ, Tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định đ&atilde; tiếp thu trọn vẹn kh&iacute; ph&aacute;ch h&agrave;o h&ugrave;ng của c&aacute;c thế hệ cha anh, c&ugrave;ng nh&acirc;n d&acirc;n cả nước làm n&ecirc;n kh&uacute;c h&ugrave;ng ca chiến thắng.​</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Truyền thống v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p của những thế hệ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, trưởng th&agrave;nh trong những ng&agrave;y sục s&ocirc;i tranh đấu, năm 1996, Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước trao tặng danh hiệu Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n cho Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;