Hơn 31.000 sinh viên Thành phố tham gia chiến dịch “Xuân tình nguyện” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 28/12, hơn 2.000 bạn trẻ đ&atilde; đại diện hơn 31.000 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia Lễ ra qu&acirc;n chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần thứ 12 năm 2020 tại Quảng trường C&ocirc;ng vi&ecirc;n Kh&aacute;nh Hội (Quận 4).</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33090/feb00c2ea6bf5fe106ae.jpg" style="height:378px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ra mắt ban Chỉ huy Chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần thứ 12 năm 2020.&nbsp;Ảnh: Nguyễn T&ugrave;ng</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần thứ 12 năm 2020 thu h&uacute;t hơn 31.000 sinh vi&ecirc;n tham gia. Chiến dịch diễn ra từ 28/12/2019 - 22/1/2020 tr&ecirc;n địa b&agrave;n 24 quận, huyện TPHCM; c&aacute;c bệnh viện, m&aacute;i ấm, nh&agrave; mở, c&aacute;c trường chuy&ecirc;n biệt, c&aacute;c cơ sở x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, khu lưu tr&uacute; sinh vi&ecirc;n, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n; c&aacute;c nh&agrave; ga, bến xe, chợ, khu lao động; c&aacute;c địa b&agrave;n tại bi&ecirc;n giới, biển, đảo v&agrave; đảo Thổ Chu, Ki&ecirc;n Giang.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm mới của chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; năm nay l&agrave; hệ thống 8 chỉ ti&ecirc;u với nhiều nội dung, phần việc &yacute; nghĩa như sửa chữa 3 trung t&acirc;m học tập cộng đồng, g&oacute;i 10.000 b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t, tặng qu&agrave; Tết cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o đang điều trị tại c&aacute;c bệnh viện; thực hiện 50 &ldquo;G&oacute;c xu&acirc;n tuổi trẻ&rdquo; tại c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n, chung cư, điểm sinh hoạt d&acirc;n cư tại khu phố, c&aacute;c trạm bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a Tết Việt đến thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố; tổ chức 2 chương tr&igrave;nh nghệ thuật &ldquo;Mừng Xu&acirc;n - Mừng Đảng&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33090/IMG_0164.JPG" style="height:900px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trọng t&acirc;m chiến dịch năm nay l&agrave; 5 chương tr&igrave;nh: &ldquo;Xu&acirc;n tự h&agrave;o&rdquo;, &ldquo;Tết đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Xu&acirc;n sẻ chia&rdquo;, &ldquo;Xu&acirc;n chiến sĩ&rdquo;, &ldquo;Tết văn minh&rdquo;. Hai ng&agrave;y hoạt động cao điểm gồm Ng&agrave;y lao động Cộng sản ng&agrave;y 28/12/2019 v&agrave; Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt ng&agrave;y 12/1/2020 v&agrave; nhiều hoạt động nổi bật như hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện, ngh&igrave;n b&aacute;nh chưng xanh, hoạt động t&igrave;nh nguyện tại đảo Thổ Chu, h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ tiếp bước&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Tự h&agrave;o&rdquo;, &ldquo;Tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, &ldquo;T&acirc;m thế&rdquo; l&agrave; những th&ocirc;ng điệp m&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Chỉ huy trưởng chiến dịch nhắn nhủ c&aacute;c chiến sĩ trong lễ ra qu&acirc;n chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần thứ 12 năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33090/IMG_0182.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Chỉ huy trưởng chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần thứ 12 năm 2020 ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo Chỉ huy trưởng chiến dịch, trải qua nhiều m&ugrave;a chiến dịch, &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; vẫn lu&ocirc;n l&agrave; chiến dịch t&igrave;nh nguyện thể hiện được gi&aacute; trị nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố, c&oacute; sức hấp dẫn, thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia để c&ugrave;ng chung tay, g&oacute;p sức chia sẻ tr&aacute;ch nhiệm với cộng đồng dịp Tết đến - Xu&acirc;n về.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ ra qu&acirc;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cho biết, &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; l&agrave; hoạt động nhằm tạo m&ocirc;i trường để tuổi trẻ Th&agrave;nh phố r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, năng lực, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, dấn th&acirc;n, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng trong dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n 2020.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33090/51a9e7a24e33b76dee22.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi tại Lễ ra qu&acirc;n.&nbsp;Ảnh: Nguyễn T&ugrave;ng</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa của c&aacute;c chiến sĩ trong chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; sẽ g&oacute;p phần định hướng, gi&aacute;o dục đạo đức, lối sống, h&agrave;nh vi ứng xử văn minh, ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện, sức trẻ của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&rdquo;, đồng ch&iacute; nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33090/6f1524ea8d7b74252d6a.jpg" style="height:408px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Lễ ra qu&acirc;n, nhiều chiến sĩ đ&atilde; tham gia hoạt động Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 4.&nbsp;</span></span></em><span style="font-size:16px"><em>Ảnh: Nguyễn T&ugrave;ng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi ng&agrave;y ra qu&acirc;n, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;cũng đề nghị, mỗi chiến sĩ t&igrave;nh nguyện phải hiểu về việc tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện trong dịp Xu&acirc;n l&agrave; hoạt động đầy nh&acirc;n văn, &yacute; nghĩa. Mỗi c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc đề ra v&agrave; thực hiện phải thiết thực, hiệu quả, đảm bảo chăm lo, hỗ trợ v&agrave; lan tỏa đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Chỉ huy trưởng c&aacute;c cấp v&agrave; từng chiến sĩ phải đảm bảo t&iacute;nh tươm tất, t&agrave;i năng trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, mỗi chiến sĩ l&agrave; một tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n vận động người d&acirc;n kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; k&ecirc;nh rạch, v&igrave; Th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy cũng đề nghị l&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp, ban, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố phải tạo mọi điều kiện để c&aacute;c chiến sĩ &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; thực hiện tốt c&aacute;c nội dung trong m&ugrave;a chiến dịch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33090/80329147_598047570991006_4296870919994867712_n.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y Lao động cộng sản</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33090/80329909_755794281577106_7891700964120330240_n.jpg" style="height:292px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau Lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde;&nbsp;tham gia hoạt động <em><strong>&ldquo;Ng&agrave;y lao động Cộng sản&rdquo;</strong></em> tại 03 Trung t&acirc;m học tập cộng đồng ở phường Thạnh Lộc, Quận 12; phường T&acirc;n Tạo, quận B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; phường Hiệp B&igrave;nh Phước, quận Thủ Đức. <em><strong>Hoạt động hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện</strong></em>&nbsp;diễn ra tại Nh&agrave; thiếu nhi Quận 4 <em>(Số 43 Nguyễn Trường Tộ, Quận 4).</em> B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; <strong><em>H&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ tiếp bước&rdquo;</em></strong><strong><em>, </em></strong>đến thăm, tặng qu&agrave;, k&yacute; họa ch&acirc;n dung Ba M&aacute; phong tr&agrave;o học sinh - sinh vi&ecirc;n; cập nhật dữ liệu Cổng th&ocirc;ng tin dữ liệu về Ba M&aacute; phong tr&agrave;o học sinh - sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33090/IMG_0158.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Tuổi trẻ tiếp bước&quot;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;&nbsp;diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi ch&agrave;o mừng </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) v&agrave;&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM S&Aacute;NG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;