Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Phan Thị Thanh Phương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Vừa qua,&nbsp;Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a V (Nhi&ecirc;̣m kỳ 2015 - 2020) đ&atilde; tổ chức Hội nghị lần thứ 15 hiệp thương đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33104/2ce0f67056ecafb2f6fd.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương (thứ hai) từ phải sang</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương hiện l&agrave; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng ủy vi&ecirc;n Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy Khối phong tr&agrave;o cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Đồng ch&iacute; Thanh Phương&nbsp;<span style="font-family:inherit">c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh gắn b&oacute; với c&ocirc;ng t&aacute;c Hội tại cơ sở l&agrave; Chủ tịch Hội Hội Sinh vi&ecirc;n trường Đại học khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố,...</span></span></p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trước đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; được Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng giữ chức Ph&oacute; B&iacute; thư Quận ủy B&igrave;nh T&acirc;n nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ th&aacute;ng 10.2019.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33104/52dc0171a1ed58b301fc.jpg" style="height:421px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Trao tặng qu&agrave; cho đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn - nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tại hội nghị, Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; gửi tặng đến đồng ch&iacute; Nguyễn Việt Quế Sơn m&oacute;n qu&agrave; như lời cảm ơn đồng ch&iacute; đ&atilde; lu&ocirc;n nỗ lực để dẫn dắt phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Hiện nay, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&oacute; 59 cơ sở hội v&agrave; hơn 400.000 hội vi&ecirc;n. Hướng đến ch&agrave;o mừng kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh - Sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c cơ sở Hội đ&atilde; v&agrave; đang tổ chức nhiều hoạt động gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tinh thần tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, &yacute; thức, tr&aacute;ch nhiệm của học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong giai đoạn hiện nay; n&ecirc;u cao tinh thần hiếu học, ham m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu khoa học, sống đẹp, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng của học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">HUỲNH NGỌC - HỒNG TIẾN</span></strong></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;