Khánh thành không gian triển lãm Tự hào Học sinh, sinh viên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 03.01, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n B&aacute;ch T&ugrave;ng Diệp, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức lễ khai mạc triển l&atilde;m ảnh &quot;Tự h&agrave;o Học sinh - Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&quot;.&nbsp;</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/1.jpg" style="height:291px; width:600px" /></span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại biểu cắt băng khai mạc triển l&atilde;m</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự Lễ khai mạc triển l&atilde;m ảnh c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học - Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/2.jpg" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu v&agrave; Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham quan triển l&atilde;m</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Triển l&atilde;m &quot;Tự h&agrave;o học sinh - sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&quot; l&agrave; một hoạt động trong chuỗi c&aacute;c hoạt động được tổ chức nhằm ch&agrave;o mừng kỉ niệm 70 năm ng&agrave;y truyền thống Học sinh - Sinh vi&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020). Triển l&atilde;m sẽ k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 03.01 đến hết ng&agrave;y 09.01.2020, gồm c&oacute; 110 bức ảnh với 8 nội dung,</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 235, 255); overflow: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>1. M&ocirc; h&igrave;nh t&aacute;i hiện kh&ocirc;ng gian truyền thống đặt tại ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 29/9/2019.<br /> 2. Truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định: H&igrave;nh ảnh phong tr&agrave;o tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định từ năm 1950 - 1975.<br /> 3. X&acirc;y dựng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam vững mạnh: H&igrave;nh ảnh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n qua c&aacute;c thời kỳ.<br /> 4. Từ &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo; đến &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;: H&igrave;nh ảnh từ giai đoạn ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo; đến qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển th&agrave;nh phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;.<br /> 5. Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố r&egrave;n luyện Đạo đức, t&aacute;c phong: H&igrave;nh ảnh hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; h&igrave;nh ảnh chăm s&oacute;c phụng dưỡng c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o, mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng; h&igrave;nh ảnh hoạt động sinh vi&ecirc;n với biển đảo qu&ecirc; hương; h&igrave;nh ảnh c&aacute;c hoạt động tiếp bước truyền thống, r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong của học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.<br /> 6. Tư vấn, hỗ trợ, n&acirc;ng cao kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội: H&igrave;nh ảnh c&aacute;c hoạt động trang bị Kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội; c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục thể thao, c&aacute;c hoạt động giao lưu quốc tế, c&aacute;c hoạt động chăm lo cho học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.<br /> 7. Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố học tập s&aacute;ng tạo: H&igrave;nh ảnh c&aacute;c hoạt động thi đua học tập qua c&aacute;c Hội thi, c&aacute;c hoạt động s&aacute;ng tạo trong học sinh, sinh vi&ecirc;n; h&igrave;nh ảnh c&aacute;c hoạt động nghi&ecirc;n cứu khoa học, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng học sinh, sinh vi&ecirc;n trong học tập.<br /> 8. Sức trẻ học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố: H&igrave;nh ảnh c&aacute;c chương tr&igrave;nh,&nbsp;chiến dịch t&igrave;nh nguyện trong học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố: &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, M&ugrave;a h&egrave; xanh, Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, Tiếp sức m&ugrave;a thi, Hoa phượng đỏ.</em></span></p> </div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Tr&acirc;n trọng mời c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng đến tham quan kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">HỮU AN</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;