Khánh thành không gian triển lãm Tự hào Học sinh, sinh viên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 03.01, tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n B&aacute;ch T&ugrave;ng Diệp, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức lễ khai mạc triển l&atilde;m ảnh &quot;Tự h&agrave;o Học sinh - Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&quot;.&nbsp;</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/1.jpg" style="height:291px; width:600px" /></span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đại biểu cắt băng khai mạc triển l&atilde;m</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự Lễ khai mạc triển l&atilde;m ảnh c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, B&iacute; thư Ban C&aacute;n sự Đo&agrave;n Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học - Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/2.jpg" style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu v&agrave; Hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham quan triển l&atilde;m</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Triển l&atilde;m &quot;Tự h&agrave;o học sinh - sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&quot; l&agrave; một hoạt động trong chuỗi c&aacute;c hoạt động được tổ chức nhằm ch&agrave;o mừng kỉ niệm 70 năm ng&agrave;y truyền thống Học sinh - Sinh vi&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020). Triển l&atilde;m sẽ k&eacute;o d&agrave;i từ ng&agrave;y 03.01 đến hết ng&agrave;y 09.01.2020, gồm c&oacute; 110 bức ảnh với 8 nội dung,</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 235, 255); overflow: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>1. M&ocirc; h&igrave;nh t&aacute;i hiện kh&ocirc;ng gian truyền thống đặt tại ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 29/9/2019.<br /> 2. Truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định: H&igrave;nh ảnh phong tr&agrave;o tr&agrave;o đấu tranh của học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định từ năm 1950 - 1975.<br /> 3. X&acirc;y dựng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam vững mạnh: H&igrave;nh ảnh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n qua c&aacute;c thời kỳ.<br /> 4. Từ &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo; đến &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;: H&igrave;nh ảnh từ giai đoạn ph&aacute;t động phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo; đến qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển th&agrave;nh phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;.<br /> 5. Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố r&egrave;n luyện Đạo đức, t&aacute;c phong: H&igrave;nh ảnh hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; h&igrave;nh ảnh chăm s&oacute;c phụng dưỡng c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o, mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng; h&igrave;nh ảnh hoạt động sinh vi&ecirc;n với biển đảo qu&ecirc; hương; h&igrave;nh ảnh c&aacute;c hoạt động tiếp bước truyền thống, r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong của học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.<br /> 6. Tư vấn, hỗ trợ, n&acirc;ng cao kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội: H&igrave;nh ảnh c&aacute;c hoạt động trang bị Kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội; c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục thể thao, c&aacute;c hoạt động giao lưu quốc tế, c&aacute;c hoạt động chăm lo cho học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.<br /> 7. Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố học tập s&aacute;ng tạo: H&igrave;nh ảnh c&aacute;c hoạt động thi đua học tập qua c&aacute;c Hội thi, c&aacute;c hoạt động s&aacute;ng tạo trong học sinh, sinh vi&ecirc;n; h&igrave;nh ảnh c&aacute;c hoạt động nghi&ecirc;n cứu khoa học, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng học sinh, sinh vi&ecirc;n trong học tập.<br /> 8. Sức trẻ học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố: H&igrave;nh ảnh c&aacute;c chương tr&igrave;nh,&nbsp;chiến dịch t&igrave;nh nguyện trong học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố: &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;, M&ugrave;a h&egrave; xanh, Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, Tiếp sức m&ugrave;a thi, Hoa phượng đỏ.</em></span></p> </div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Tr&acirc;n trọng mời c&aacute;c bạn Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng đến tham quan kh&ocirc;ng gian triển l&atilde;m.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33105/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">HỮU AN</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;