TP.HCM: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 04.01, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/to%20khuc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự buổi lễ c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trương Mỹ Hoa &ndash; Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, Nguyễn Th&agrave;nh Phong - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh, V&otilde; Thị Dung - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u - UV. BTV Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo v&agrave; nguy&ecirc;n Th&agrave;nh phố, c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&aacute;c thời kỳ,&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/e54ca2a06e13974dce02.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Sinh vi&ecirc;n 5 tốt - Nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao của Th&agrave;nh phố&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; thể hiện quyết t&acirc;m của tuổi trẻ tiếp bước cha anh, trong giai đoạn x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc hiện nay, l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao của th&agrave;nh phố n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; cả nước n&oacute;i chung thực hiện sứ mệnh cao qu&yacute; m&agrave; Đảng, Nh&agrave; nước, Nh&acirc;n giao ph&oacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố mang tr&ecirc;n m&igrave;nh tr&aacute;ch nhiệm l&agrave;m cho đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng to đẹp hơn, đ&agrave;ng ho&agrave;n hơn như lời B&aacute;c dặn. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để l&agrave;m được điều đ&oacute;, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương cho biết, &ldquo;mỗi học sinh, sinh vi&ecirc;n đ&atilde; v&agrave; đang kh&ocirc;ng ngừng t&iacute;ch lũy tri thức, s&aacute;ng tạo, say m&ecirc; nghi&ecirc;n cứu khoa học, x&acirc;y dựng lối sống đẹp, biết quan t&acirc;m, chia sẻ tr&aacute;ch nhiệm c&ugrave;ng cộng đồng, x&atilde; hội, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, xung k&iacute;ch đi trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội v&agrave; phong tr&agrave;o học sinh, sinh c&aacute;c cấp. Tất cả những điều n&agrave;y, đ&atilde; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; khẳng định gi&aacute; trị mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố hiện nay, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt, Học sinh 3 tốt v&agrave; cao hơn nữa l&agrave; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu của Th&agrave;nh phố&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/sv%205%20tot.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sinh vi&ecirc;n 5 tốt - Mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tự h&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao 70 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội l&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, tuy&ecirc;n dương 11 tập thể Sinh vi&ecirc;n 5 tốt v&agrave; 211 điển h&igrave;nh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt năm 2019; trao bằng khen UBND Th&agrave;nh phố 35 Sinh vi&ecirc;n 5 tốt đạt danh hiệu li&ecirc;n tục nhiều năm.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/trao%20hoc%20bong.jpg" style="height:350px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Trao tặng học bổng cho 70 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong số 211 điển h&igrave;nh Sinh vi&ecirc;n 5 tốt được tuy&ecirc;n dương, c&oacute; thể kể đến sinh vi&ecirc;n Ho&agrave;ng Trung Hiếu &ndash; C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019, giải Nh&igrave; cuộc thi thi Nh&agrave; s&aacute;ng tạo Việt Nam với Intel Galileo lần 2; Sinh vi&ecirc;n Phan Anh Vũ, Ủy vi&ecirc;n BTK Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương 3 năm liền; Giải nhất cuộc thi Olympic Vậy l&yacute; Sinh vi&ecirc;n to&agrave;n quốc năm 2019; Sinh vi&ecirc;n Nguyễn Ho&agrave;ng Danh &ndash; Sinh vi&ecirc;n 5 tốt cấp Trung ương hai năm li&ecirc;n tiếp, đạt giải nh&igrave; &ldquo;Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học&rdquo; cấp Bộ năm 2018, Thủ khoa tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, trong năm 2019, học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c rất đỗi tự h&agrave;o khi c&oacute; những tấm gương kh&ocirc;ng chỉ học tập tốt m&agrave; c&ograve;n c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc tr&ecirc;n đấu trường quốc tế như sinh vi&ecirc;n Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2013, Đại học T&ocirc;n Đức Thắng), L&ecirc; T&uacute; Chinh (C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2016, trường Đại học Sư phạm Thể thao Thể thao TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; gi&uacute;p đội tuyển Việt Nam gi&agrave;nh nhiều Huy chương v&agrave;ng tại SEA Games 30; bạn Nguyễn Anh Qu&acirc;n &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Văn h&oacute;a TP. Hồ Ch&iacute; Minh với t&igrave;nh cảm nồng n&agrave;n d&agrave;nh cho loại h&igrave;nh nghệ thuật truyền thống d&acirc;n tộc, đặc biệt l&agrave; trong nghệ thuật H&aacute;i Bội, bạn đ&atilde; gi&agrave;nh được giải thưởng lớn cuộc thi giới thiệu văn h&oacute;a của giới trẻ khu vực ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ buổi lễ, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được thưởng thức c&aacute;c tổ kh&uacute;c nghệ thuật t&aacute;i hiện phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định &ndash; Chợ Lớn &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh qua ca m&uacute;a&ldquo;S&aacute;ng m&atilde;i ngọn lửa Trần Văn Ơn&rdquo;, &ldquo;Chết v&igrave; Tổ quốc &ndash; Chết vẫn sống&rdquo;, &ldquo;Kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh &ndash; Độp lập d&acirc;n tộc &ndash; Chống n&ocirc; lệ&rdquo;,&ldquo;B&agrave;i ca sinh vi&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Kh&aacute;t vọng từ ngọn lửa thi&ecirc;ng&rdquo;, &ldquo;H&agrave;nh kh&uacute;c sinh vi&ecirc;n&rdquo;,&hellip; Những ca kh&uacute;c tr&agrave;n đầy kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; cảm x&uacute;c được biểu diễn bởi c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c văn nghệ sĩ trẻ v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n, th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/e0531423c89031ce6881.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/ca%20khuc.jpg" style="height:363px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/e5b610d9de6a27347e7b.jpg" style="height:333px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với t&igrave;nh cảm tri &acirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; tặng hoa tri &acirc;n c&aacute;c Ba M&aacute; phong tr&agrave;o; kết hợp giới thiệu cổng th&ocirc;ng tin về Ba M&aacute; phong tr&agrave;o; ra mắt bi&ecirc;n ni&ecirc;n sự kiện truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/ruoc%20duoc%202.jpg" style="height:491px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Hội rước đuốc về c&aacute;c địa điểm truyền thống</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay sau buổi lễ, c&aacute;c nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n rước đuốc về c&aacute;c địa chỉ truyền thống (trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM, trường Đại học B&aacute;ch Khoa - ĐHQG-HCM, trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM; trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại c&aacute;c địa điểm n&agrave;y ngay sau đ&oacute; sẽ diễn ra c&aacute;c Ng&agrave;y sinh vi&ecirc;n ch&agrave;o mừng kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020).</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 235, 255); overflow: auto;"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/78d6925650e5a9bbf0f4.jpg" style="border-style:solid; border-width:2px; height:274px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố </span></em><span style="font-size:14px"><strong>NGUYỄN TH&Agrave;NH PHONG</strong>&nbsp;<em>đ</em></span><em><span style="font-size:14px"><em>&atilde;</em> đề nghị:</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>(1) Cấp ủy, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp</strong>: cần thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c hoạt động ph&ugrave; hợp để lắng nghe c&aacute;c &yacute; kiến g&oacute;p &yacute;, hiến kế, đề xuất của thanh ni&ecirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n để bổ sung v&agrave;o nội dung c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo điều h&agrave;nh h&agrave;ng năm của địa phương, đơn vị m&igrave;nh. Đồng thời x&acirc;y dựng danh mục c&aacute;c chương tr&igrave;nh, đề &aacute;n để Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham gia thực hiện, trọng t&acirc;m l&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, đề &aacute;n thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội; Đề &aacute;n quy hoạch x&acirc;y dựng Khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo; Đề &aacute;n x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh; Đề &aacute;n x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trở th&agrave;nh Trung t&acirc;m t&agrave;i ch&iacute;nh khu vực v&agrave; quốc tế,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>(2) Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; H&ocirc;̣i Sinh vi&ecirc;n Việt Nam thành ph&ocirc;́&nbsp;</strong>cần tập trung n&acirc;ng chất các phong trào hành đ&ocirc;̣ng cách mạng, tạo m&ocirc;i trường đ&ecirc;̉ học sinh, sinh vi&ecirc;n học t&acirc;̣p, r&egrave;n luyện kỹ năng trở thành những c&ocirc;ng d&acirc;n ưu tú của thành ph&ocirc;́ và của đ&acirc;́t nước. Đặc biệt, tổ chức c&oacute; hiệu quả c&aacute;c hoạt động hưởng ứng triển khai chủ đề năm 2020: &ldquo;Năm đẩy mạnh hoạt động văn h&oacute;a v&agrave; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị&rdquo; trong đ&ocirc;ng đảo học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nghi&ecirc;n cứu, cụ thể h&oacute;a c&aacute;c nội dung trong kế hoạch chỉ đạo điều h&agrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế x&atilde; hội h&agrave;ng năm của th&agrave;nh phố v&agrave;o nghị quyết của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng do Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n, Hội sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tổ chức v&agrave; ph&aacute;t động, tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia g&oacute;p sức v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>(3) Đối với c&aacute;c bạn học sinh sinh vi&ecirc;n:&nbsp;</strong>L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố khẳng định sẽ đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c bạn trong c&acirc;u chuyện về học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học, lao động s&aacute;ng tạo v&agrave; khởi nghiệp. T&ocirc;i nhận thấy c&aacute;c bạn lu&ocirc;n tr&agrave;n đầy nhiệt huyết v&agrave; c&oacute; nhiều tiềm năng đ&oacute;ng g&oacute;p cho th&agrave;nh phố. C&aacute;c bạn c&oacute; rất nhiều &yacute; tưởng v&agrave; c&aacute;c bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hiện thực h&oacute;a n&oacute;.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực tiễn cho ta thấy, những người th&agrave;nh c&ocirc;ng đều lu&ocirc;n biết nu&ocirc;i dưỡng niềm đam m&ecirc; v&agrave; kh&aacute;t vọng của m&igrave;nh, cũng như c&oacute; sự nỗ lực tự th&acirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng lớn. Nếu như c&aacute;c bạn muốn l&agrave;m được điều g&igrave; đ&oacute; lớn lao hơn cho Th&agrave;nh phố, ngay từ b&acirc;y giờ c&aacute;c bạn phải nỗ lực học tập tiếp cận tri thức, tiếp cận c&aacute;i mới tiến bộ để t&iacute;ch lũy h&agrave;nh trang cho chặng đường dấn th&acirc;n ph&iacute;a trước. Đồng thời, tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả hơn nữa c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng do tổ chức Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố ph&aacute;t động.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>L&agrave; người gắn b&oacute; v&agrave; trưởng th&agrave;nh từ thực tiễn hoạt động phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố lu&ocirc;n theo d&otilde;i, đồng h&agrave;nh tr&ecirc;n mỗi bước đi của c&aacute;c bạn. Thực sự x&uacute;c động khi được đứng ở đ&acirc;y để n&oacute;i với c&aacute;c bạn về truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; đầy vinh quang của c&aacute;c thế hệ học sinh sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Họ đ&atilde; sống, chiến đấu, học tập v&agrave; lao động với tr&aacute;i tim nhiệt huyết của tuổi trẻ v&agrave; bằng t&igrave;nh y&ecirc;u nồng n&agrave;n với Th&agrave;nh phố n&agrave;y. V&agrave;, t&ocirc;i cũng mong muốn được nh&igrave;n thấy điều đ&oacute; ở tất cả c&aacute;c bạn học sinh sinh vi&ecirc;n thế hệ h&ocirc;m nay.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33109/nvhsv.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; height:399px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Th&aacute;ng 10/2019, Th&agrave;nh phố đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh được Th&agrave;nh ủy, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố quyết định chủ trương với tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 3,5 hecta, tặng sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố nh&acirc;n dịp Đại hội Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ IV&nbsp;v&agrave; cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh &yacute; nghĩa hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống Học sinh, Sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam. Điều n&agrave;y đ&atilde; thể hiện sự quan t&acirc;m rất lớn của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố đối với nguồn nh&acirc;n lực tương lai của Th&agrave;nh phố - Ảnh: Theo website Th&agrave;nh ủy.</em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN &ndash; QUAN AN &ndash; NGỌC THẢO &ndash; TH&Uacute;Y NHI</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;