Giữ truyền thống phong trào HSSV TP.HCM cho mai sau

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">&nbsp;L&agrave;m sao c&oacute; thể lưu giữ để c&aacute;c thế hệ sinh vi&ecirc;n mai sau c&ograve;n cơ hội đọc, biết về tổ chức của m&igrave;nh đ&atilde; trở th&agrave;nh đề b&agrave;i cho qu&aacute; tr&igrave;nh số h&oacute;a tư liệu truyền thống về phong tr&agrave;o HSSV TP.HCM.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33118/ba%20ma%20pt.jpg" style="height:375px; width:586px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Ba phong tr&agrave;o HSSV Đặng Quốc Việt kể cho &ldquo;những đứa con sinh vi&ecirc;n h&ocirc;m nay&rdquo; nghe c&acirc;u chuyện đấu tranh ng&agrave;y h&ocirc;m qua - Ảnh: Q.NG.</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">&quot;Thực ra s&aacute;ch về phong tr&agrave;o HSSV S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP.HCM kh&ocirc;ng thiếu, song ch&uacute;ng t&ocirc;i tận dụng c&ocirc;ng nghệ, số h&oacute;a tư liệu để đưa truyền thống đến gần, cũng l&agrave; để c&aacute;c bạn trẻ tiếp cận th&ocirc;ng tin theo c&aacute;ch hiện đại hơn.</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">Anh PHẠM KIỀU HƯNG (ph&oacute; chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n VN TP.HCM)</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ những buổi đến thăm c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o HSSV, với những c&acirc;u chuyện l&uacute;c nhớ, khi qu&ecirc;n v&igrave; ai cũng lớn tuổi, chưa kể số lượng ng&agrave;y c&agrave;ng &iacute;t đi theo quy luật thời gian, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n TP.HCM đ&atilde; t&igrave;m c&aacute;ch số h&oacute;a c&aacute;c tư liệu n&agrave;y bằng hai c&ocirc;ng tr&igrave;nh: cổng th&ocirc;ng tin điện tử về ba m&aacute; phong tr&agrave;o v&agrave; bi&ecirc;n ni&ecirc;n sự kiện phong tr&agrave;o HSSV TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Đi thăm ba m&aacute;</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Con hẻm nhỏ tr&ecirc;n đường Nguyễn Kiệm, quận Ph&uacute; Nhuận ng&agrave;y cuối tuần cuối năm 2019 bỗng chộn rộn hẳn. Căn nh&agrave; của ba phong tr&agrave;o Đặng Quốc Việt h&ocirc;m nay nhộn nhịp hơn mọi ng&agrave;y khi c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học C&ocirc;ng nghiệp, Hoa Sen, Văn Hiến c&ugrave;ng đến thăm.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Ba chờ tụi b&acirc;y s&aacute;ng giờ đ&oacute;, n&ocirc;n nao lắm&quot; - ba phong tr&agrave;o Đặng Quốc Việt cười tươi khi thấy c&aacute;c bạn c&uacute;i ch&agrave;o, bước v&agrave;o nh&agrave;. Ba xuống bếp mang l&ecirc;n n&agrave;o b&aacute;nh, tr&aacute;i c&acirc;y, nước uống cho mấy đứa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tai đ&atilde; l&atilde;ng, phải n&oacute;i thật to &ocirc;ng mới nghe được nhưng tr&iacute; nhớ c&ograve;n tốt. &Ocirc;ng bắt đầu c&acirc;u chuyện của những ng&agrave;y trong bom đạn, khi đ&oacute; &ocirc;ng l&agrave;m giao li&ecirc;n, đưa đ&oacute;n nhiều c&aacute;n bộ từ cứ (căn cứ) ra hoạt động. &quot;C&oacute; lần đang họp ở cứ dưới Bến Tre, bất ngờ bị tấn c&ocirc;ng, ba chỉ kịp l&ocirc;i chị Ba Định (nữ tướng Nguyễn Thị Định) rồi c&otilde;ng chị chạy thục mạng t&igrave;m nơi ẩn nấp, may kh&ocirc;ng ai bị sao&quot; - &ocirc;ng nhớ lại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">N&oacute;i rồi ba lại đi v&agrave;o ph&ograve;ng, l&ocirc;i ra một xấp những b&agrave;i thơ do m&igrave;nh s&aacute;ng t&aacute;c, tặng mỗi bạn một b&agrave;i. Những c&acirc;u thơ dung dị, đời thường, &ocirc;ng viết cho thời trai trẻ của m&igrave;nh, đọc l&ecirc;n vẫn thật &yacute; nghĩa với những bạn trẻ h&ocirc;m nay. Ba k&ecirc;u c&aacute;c bạn h&aacute;t, rồi ba h&aacute;t lại cho c&aacute;c con nghe, lạc t&ocirc;ng, trật nhịp m&agrave; vẫn thấy th&acirc;n thương.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Bạn Thi&ecirc;n Anh (Trường ĐH Văn Hiến) ngạc nhi&ecirc;n khi biết số tuổi 92 của ba, c&agrave;ng ngạc nhi&ecirc;n hơn khi ba sống lạc quan, vui vẻ v&agrave; rất tỉnh t&aacute;o dặn c&aacute;c bạn: &quot;Phải lu&ocirc;n cảnh gi&aacute;c trước sự nh&igrave;n ng&oacute; từ b&ecirc;n ngo&agrave;i, d&ugrave; đất nước đang sống những ng&agrave;y h&ograve;a b&igrave;nh&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong khi đ&oacute;, m&aacute; Nguyễn Thị Lang (quận 1) tuy vẫn khỏe v&agrave; bề ngo&agrave;i trẻ hơn nhiều so với tuổi 86 nhưng tr&iacute; nhớ đ&atilde; c&oacute; phần giảm s&uacute;t. C&acirc;u chuyện m&aacute; kể l&agrave; những mảng k&yacute; ức về một thời tranh đấu cho mục ti&ecirc;u duy nhất: độc lập, tự do. M&aacute; l&agrave;m giao li&ecirc;n, tham gia in ấn v&agrave; truyền th&ocirc;ng tin, đưa thư b&iacute; mật. M&aacute; được biết đến l&agrave; người vận động nhiều tiểu thương nghỉ b&aacute;n để dự đ&aacute;m tang anh Trần Văn Ơn, một cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&acirc;u chuyện ngắt qu&atilde;ng, c&oacute; l&uacute;c tạm dừng v&igrave; căn bệnh suyễn m&atilde;n t&iacute;nh kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p m&aacute; kể nhiều hơn. &quot;Tụi con phải học thật tốt, phải l&agrave;m cho kinh tế gi&agrave;u l&ecirc;n mới đủ mạnh để bảo vệ Tổ quốc, giữ từng tấc đất, tấc biển, h&ograve;n đảo cha &ocirc;ng đ&atilde; để lại&quot; - m&aacute; Lang n&oacute;i khi biết c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n đến thăm m&igrave;nh đang học Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Số h&oacute;a tư liệu</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những nam, nữ HSSV ng&agrave;y ấy nay đ&atilde; l&agrave; cụ &ocirc;ng, cụ b&agrave;. C&oacute; người c&ograve;n, người mất, dẫu g&igrave; cũng đ&atilde; 70 năm. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do c&aacute;ch đ&acirc;y một năm, từ &yacute; tưởng của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM, Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) thực hiện cổng th&ocirc;ng tin điện tử dữ liệu về ba m&aacute; phong tr&agrave;o HSSV TP.HCM, nhiều sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường kh&aacute;c tập hợp tư liệu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cổng th&ocirc;ng tin tại địa chỉ https://www.bamaphongtraohssv.vn hiện c&oacute; hơn 250 dữ liệu về c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o, l&agrave; những c&acirc;u chuyện truyền thống c&ugrave;ng gần 600 ảnh tư liệu v&agrave; hoạt động của sinh vi&ecirc;n TP hiện nay. Một số b&agrave;i viết về c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o được hiển thị cho bất cứ ai quan t&acirc;m đều c&oacute; thể đọc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Mới nhất, bi&ecirc;n ni&ecirc;n sự kiện truyền thống HSSV TP trực tuyến tại địa chỉ http://bienniensukien.hoisinhvientphcm.com đ&atilde; ra mắt ngay trong đợt kỷ niệm 70 năm n&agrave;y. Đ&acirc;y l&agrave; trang th&ocirc;ng tin hệ thống h&oacute;a c&aacute;c cột mốc lịch sử, sự kiện quan trọng của phong tr&agrave;o HSSV TP, từ truyền thống đấu tranh đến x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển đất nước h&ocirc;m nay.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Hai trang cấp quyền cho sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c trường cập nhật, chia sẻ th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan v&agrave; sẽ qua bộ phận kiểm duyệt trước khi ch&iacute;nh thức xuất hiện tr&ecirc;n trang&quot; - ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM B&ugrave;i Hữu Hồng Hải cho biết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&oacute; chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP.HCM Phạm Kiều Hưng n&oacute;i những th&ocirc;ng tin n&agrave;y gi&uacute;p c&aacute;c thế hệ HSSV TP h&ocirc;m nay hiểu hơn về truyền thống, biết c&aacute;c sự kiện quan trọng, lịch sử đấu tranh h&agrave;o h&ugrave;ng của bao thế hệ đi trước.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Với quyền cập nhật th&ocirc;ng tin, ch&iacute;nh mỗi bạn sẽ l&agrave; đồng t&aacute;c giả tạo ra v&agrave; ghi lại lịch sử phong tr&agrave;o của m&igrave;nh trong hiện tại, tiếp nối th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng tự h&agrave;o của bao thế hệ HSSV để c&ugrave;ng x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước&quot; - anh Hưng kỳ vọng.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">QUỐC NGUY&Ecirc;N (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;