Trao danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố cho đồng chí Trần Lê Bảo

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Đồng ch&iacute; Trần L&ecirc; Bảo l&agrave; một trong 12 gương được tuy&ecirc;n dương&nbsp;C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố năm 2019, nhưng v&igrave; lịch tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c n&ecirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng thể tham dự Lễ tuy&ecirc;n dương diễn ra v&agrave;o s&aacute;ng 02/01 tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh dẫn đầu l&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; buổi gặp gỡ với l&atilde;nh đạo, c&aacute;c chiến sĩ Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về ma t&uacute;y (PC04, C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh) để trao danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 cho đồng ch&iacute; Trần L&ecirc; Bảo - c&aacute;n bộ Đội 6, ph&ograve;ng PC04, C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại t&aacute; Hồ Tự Sang &ndash;Trưởng ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về ma t&uacute;y (PC04, C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh) cho biết, danh hiệu m&agrave; đồng ch&iacute; Trần L&ecirc; Bảo nhận được l&agrave; minh chứng cho những nỗ lực v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch chung của 1 tập thể, trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Bảo l&agrave; một nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực, ti&ecirc;u biểu. Đồng ch&iacute; Hồ Tự Sang mong muốn đồng ch&iacute; Bảo lu&ocirc;n khi&ecirc;m tốn v&agrave; nỗ lực ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi nhiệm vụ được giao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">N&oacute;i về đồng ch&iacute; Trần L&ecirc; Bảo, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu m&agrave; đồng ch&iacute; Bảo nhận được l&agrave; niềm tự h&agrave;o chung cho ph&ograve;ng PC04 n&oacute;i ri&ecirc;ng, Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố v&agrave; lực lượng C&ocirc;ng an n&oacute;i chung. Đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n kỳ vọng trong thời gian tới, đồng ch&iacute; Bảo sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ 13 Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức cuộc vận động b&igrave;nh chọn C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố. Mỗi gương c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ thể hiện t&agrave;i năng vượt trội ở mỗi lĩnh vực kh&aacute;c nhau nhưng tất cả đều c&oacute; chung sự đam m&ecirc;, phấn đấu v&agrave; r&egrave;n luyện để cống hiến cho cộng đồng.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Thượng &uacute;y&nbsp;<strong>Trần L&ecirc; Bảo</strong>&nbsp;&ndash; Gương chiến sĩ Lực lượng vũ trang ti&ecirc;u biểu, l&agrave; một trinh s&aacute;t của Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về ma t&uacute;y (Ph&ograve;ng PC04) - C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Với t&iacute;nh chất c&ocirc;ng việc c&oacute; mức độ nguy hiểm cao, trong năm 2019, Thượng &uacute;y Trần L&ecirc; Bảo c&ugrave;ng tập thể đội trinh s&aacute;t thuộc Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t điều tra tội phạm về ma t&uacute;y (Ph&ograve;ng PC04) kh&aacute;m&nbsp;ph&aacute; 04 vụ &aacute;n lớn về ma t&uacute;y, trong đ&oacute;: bắt v&agrave; khởi tố 09 đối tượng, tịch thu hơn 54kg ma t&uacute;y đ&aacute;, 21 b&aacute;nh Heroin, hơn 20.000 vi&ecirc;n thuốc lắc. Đồng thời, đồng ch&iacute; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt chỉ ti&ecirc;u nghiệp vụ cơ bản đề ra từ đầu năm phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c nắm th&ocirc;ng tin về c&aacute;c đối tượng trong việc đấu tranh c&aacute;c vụ &aacute;n tiếp theo. Với những th&agrave;nh t&iacute;ch xu&acirc;́t sắc trong c&ocirc;ng tác đ&acirc;́u tranh khám phá chuy&ecirc;n &aacute;n của đơn vị, Thượng &uacute;y Trần L&ecirc; Bảo đ&atilde; được đề xuất&nbsp;Bằng khen của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố. Trước đ&oacute;, Thượng &uacute;y&nbsp;Trần L&ecirc; Bảo cũng nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở li&ecirc;n tục trong c&aacute;c năm 2016, 2017, 2018.</span></em></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>THANH NG&Acirc;N&nbsp;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;