Khánh thành công trình nâng cấp, sửa chữa 03 Trung tâm học tập cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 12 - năm 2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố vừa kh&aacute;nh th&agrave;nh 03 c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp, sửa chữa 03 trung t&acirc;m học tập cộng đồng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Lễ ra qu&acirc;n Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2020, c&aacute;c chiến sĩ đ&atilde;&nbsp;bắt tay v&agrave;o tham gia hoạt động&nbsp;<strong><em>&ldquo;Ng&agrave;y lao động Cộng sản&rdquo;,&nbsp;</em></strong>thực hiện&nbsp;03 c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp, sửa chữa tại Lớp học t&igrave;nh thương phường Hiệp B&igrave;nh Phước, quận Thủ Đức; Trung t&acirc;m học tập cộng đồng phường T&acirc;n Tạo, quận B&igrave;nh T&acirc;n v&agrave; Trung t&acirc;m học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, Quận 12.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa, n&acirc;ng cấp lớp học t&igrave;nh thương phường Hiệp B&igrave;nh Phước, quận Thủ Đức l&agrave; c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện thuộc Cụm hoạt động số 3 v&agrave; Quận Đo&agrave;n Thủ Đức. C&ocirc;ng tr&igrave;nh vừa được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 04/01 vừa qua.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33127/thu%20duc%201.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa, n&acirc;ng cấp Lớp học t&igrave;nh th</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ương phường Hiệp B&igrave;nh Phước, quận Thủ Đức. Tham gia Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Chỉ huy trưởng Chiến dịch Xu&acirc;n T&igrave;nh nguyện năm 2020, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m học tập cộng đồng phường T&acirc;n Tạo, Quận B&igrave;nh T&acirc;n do c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Cụm hoạt động số 2, số 4 v&agrave; Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n thực hiện v&agrave; đ&atilde; được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 03/01/2020.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33127/binh%20tan%201.jpg" style="height:284px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33127/binh%20tan.jpg" style="height:284px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m học tập cộng đồng phường T&acirc;n Tạo, Quận B&igrave;nh T&acirc;n c&oacute; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, UV.BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 06/01, Trung t&acirc;m học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, Quận 12 do Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện Cụm hoạt động số 1, số 3, số 5 v&agrave; Quận Đo&agrave;n Quận 12 thực hiện từ ng&agrave;y 25/12/2019 đến ng&agrave;y 05/01/2020.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33127/q12%201.jpg" style="height:460px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh&nbsp;Trung t&acirc;m học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, Quận 12&nbsp;c&oacute;&nbsp;đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, UV.BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33127/q12%202.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&acirc;ng cấp, sửa chữa 03 trung t&acirc;m học tập cộng đồng tr&ecirc;n l&agrave; một trong 08 chỉ ti&ecirc;u trọng điểm của Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 12 - năm 2020 nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) v&agrave; kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950- 09/01/2020).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch &ldquo;Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức từ ng&agrave;y&nbsp;<strong>28/12/2019</strong>&nbsp;(nhằm ng&agrave;y 03 th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch) đến&nbsp;<strong>22/01/2020</strong>&nbsp;(nhằm ng&agrave;y 28 th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch). Điểm mới của chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 12, năm 2020 đ&oacute; l&agrave; đề ra hệ thống&nbsp;<strong>08</strong>&nbsp;chỉ ti&ecirc;u với nhiều nội dung, phần việc &yacute; nghĩa như sửa chữa&nbsp;<strong>03&nbsp;</strong>trung t&acirc;m học tập cộng đồng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố; tổ chức g&oacute;i&nbsp;<strong>10.000</strong>&nbsp;b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh t&eacute;t, tặng qu&agrave; Tết cho&nbsp;<strong>2.000</strong>&nbsp;bệnh nhi, bệnh nh&acirc;n ngh&egrave;o điều trị tại c&aacute;c bệnh viện; thực hiện&nbsp;<strong>50&nbsp;</strong>&ldquo;G&oacute;c xu&acirc;n tuổi trẻ&rdquo; tại c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute;, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n, chung cư, điểm sinh hoạt d&acirc;n cư tại khu phố, c&aacute;c trạm bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a Tết Việt đến thanh thiếu nhi v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố; vận động&nbsp;<strong>1.500</strong>&nbsp;đơn vị m&aacute;u v&agrave; tổ chức&nbsp;<strong>02</strong>&nbsp;chương tr&igrave;nh nghệ thuật &ldquo;Mừng Xu&acirc;n - Mừng Đảng&rdquo; cấp Th&agrave;nh d&agrave;nh cho đối tượng thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave;&nbsp;<strong>02</strong>&nbsp;chương tr&igrave;nh d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n lực lượng vũ trang&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>LAM DƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;