Tổng kết 25 năm cuộc vận động "Người cộng sản trẻ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Chiều 14.01, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; giai đoạn 1994 - 2019.&nbsp;&nbsp;Tham dự hội nghị c&oacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy,&nbsp;V&otilde; Thị Dung v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33143/c6dec3b41fdde783becc%20(1).jpg" style="height:358px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trao tặng Bằng khen cho c&aacute;c tập thể đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong cuộc vận động</em></p> <p><strong><span style="font-size:16px">Ươm mầm l&yacute; tưởng cộng sản</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cuộc vận động &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; được ph&aacute;t động nh&acirc;n kỷ niệm 65 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03.02.1930 &ndash; 03.02.1995), với mong muốn n&acirc;ng cao nhận thức của c&aacute;c cấp bộ đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tham gia x&acirc;y dựng Đảng tại địa phương, đơn vị.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33143/dang%20vien%20tre.jpg" style="height:409px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;trao đổi với c&aacute;c đảng vi&ecirc;n trẻ thi h&agrave;nh nghĩa vụ qu&acirc;n sự</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Sau 25 năm ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện, đến nay to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; giới thiệu: 387.503 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; sang Đảng, trong đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; 85.719 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp Đảng tổng số đảng vi&ecirc;n được ph&aacute;t triển của đảng bộ Th&agrave;nh phố l&agrave; 177.606, chiếm tỉ lệ 47.95%. Số lượng v&agrave; chất lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, tỷ lệ đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp Đảng, tỷ lệ đảng vi&ecirc;n trẻ tr&ecirc;n tổng số lượng đảng vi&ecirc;n mới ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, năm sau cao hơn năm trước v&agrave; tăng đều ở c&aacute;c khu vực.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/15012020980B8CD2/bieu%20do.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong giai đoạn 2014 &ndash; 2019, đ&atilde; c&oacute; 436 đảng vi&ecirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương trong c&aacute;c lĩnh vực. Sau tuy&ecirc;n dương, nhiều tấm gương tiếp tục đ&oacute;ng g&oacute;p những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, s&aacute;ng kiến tại địa phương, đơn vị, trở th&agrave;nh những mẫu h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tiểu biểu tại đơn vị m&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh vi&ecirc;n triển khai c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&atilde;n đ&atilde; ki&ecirc;n tr&igrave; chỉ đạo việc x&acirc;y dựng v&agrave; duy tr&igrave; hoạt động của c&aacute;c tổ, nh&oacute;m tu dưỡng r&egrave;n luyện, c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Từ 385 tổ tu dưỡng, r&egrave;n luyện, nh&oacute;m trung ki&ecirc;n năm 2000, đến cuối năm 2019, to&agrave;n th&agrave;nh phố đ&atilde; x&acirc;y dựng được 8.762 tổ, nh&oacute;m với 19.068 đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; tham gia. Từ 14 c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ ban đầu được tổ chức th&agrave;nh lập th&iacute; điểm tại c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2001, đến nay đ&atilde; c&oacute; hơn 55 c&acirc;u lạc bộ với 4.000&nbsp;th&agrave;nh vi&ecirc;n&nbsp;tham gia sinh hoạt. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; m&ocirc;i trường hỗ trợ đắc lực cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trao dồi l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận, g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao,&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động của cơ sở đo&agrave;n c&oacute; thể kể đến như hội trại truyền thống &ldquo;L&aacute; trung qu&acirc;n&rdquo; của Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng th&agrave;nh phố, giải ph&aacute;p &ldquo;C&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng trong học sinh trung học phổ th&ocirc;ng&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&acirc;u lạc bộ Người cộng sản trẻ&rdquo; của Đo&agrave;n cơ sở x&atilde; hội Nghị Xu&acirc;n, Đo&agrave;n Lực lượng thanh ni&ecirc;n xung phong th&agrave;nh phố; m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;1 + 2&rdquo; ph&aacute;t triển Đảng vi&ecirc;n tại Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n,&hellip;</span></p> <div>&nbsp;</div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33004/DSC06797.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Quận 3 ra qu&acirc;n Ng&agrave;y lao động cộng sản</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32137/1728db6ed7e435ba6cf5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Người cộng sản trẻ&quot; của Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">R&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại Hội nghị, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong việc tạo m&ocirc;i trường để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute;, đảng vi&ecirc;n trẻ r&egrave;n luyện, cống hiến v&agrave; trưởng th&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33143/8c41d454153ded63b42c.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Thị Dung</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung nhấn mạnh, cuộc vận động &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; đ&atilde; v&agrave; đang thể hiện sức sống v&agrave; sự lan tỏa, với nhiều h&igrave;nh thức đa dạng phong ph&uacute;, đội ngũ đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; ng&agrave;y c&agrave;ng được trau dồi, n&acirc;ng cao về nhận thức, bản lĩnh ch&iacute;nh trị, l&agrave; những tấm gương s&aacute;ng về đạo đức, lối sống khẳng định được năng lực, tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave; hiệu quả trong tham gia x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; ch&iacute;nh quyền.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao tặng Bằng khen cho 41 tập thể v&agrave; 20 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch đặc biệt xuất sắc trong tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo; giai đoạn 1994 - 2019.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33143/1fd29fdc42b5baebe3a4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>L&Acirc;M DŨNG - TH&Uacute;Y NHI</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;