Chiến sĩ Xuân tình nguyện sẻ chia cùng các em thiếu nhi kém may mắn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&nbsp;năm 2020,&nbsp;cụm li&ecirc;n kết hoạt động số 05 Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức&nbsp;chương tr&igrave;nh &ldquo;Qu&agrave; xu&acirc;n cho em&rdquo; với rất nhiều hoạt động &yacute; nghĩa d&agrave;nh tặng&nbsp;c&aacute;c em thiếu nhi&nbsp;tại Trung t&acirc;m hỗ trợ ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục h&ograve;a nhập Khai Tr&iacute; huyện Củ Chi.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33144/IMG_8550.JPG" style="height:418px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh được tổ chức với mong muốn c&oacute; thể phối hợp c&ugrave;ng với trung t&acirc;m tạo ra một s&acirc;n chơi thu nhỏ, đồng thời c&oacute; thể gi&uacute;p cho c&aacute;c em vui chơi v&agrave; h&ograve;a nhập c&ugrave;ng cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33144/IMG_8519.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao tặng những phần qu&agrave; tết&nbsp;&yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực nhằm hỗ trợ, chăm lo v&agrave; c&oacute; thể chia sẻ một phần n&agrave;o đ&oacute; c&ugrave;ng c&aacute;c em học vi&ecirc;n đang theo học tại trung t&acirc;m. Cũng trong chương tr&igrave;nh, c&aacute;c&nbsp;chiến sĩ xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tham gia tổ chức s&acirc;n chơi Tết cho c&aacute;c em học vi&ecirc;n ở nơi đ&acirc;y.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/1/33144/IMG_8459.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Ng&ocirc; Đ&igrave;nh Luật - Ph&oacute; Chủ tịch Trường Đại học C&ocirc;ng Nghiệp Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ, đ&acirc;y l&agrave; năm thứ 2 m&igrave;nh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh &quot;Qu&agrave; xu&acirc;n cho em&quot;. Bản th&acirc;n m&igrave;nh nhận thấy đ&acirc;y l&agrave; một chương tr&igrave;nh rất thiết thực, chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ mang lại niềm vui cho c&aacute;c em nhỏ khi được vui chơi, nhận qu&agrave;. M&agrave; qua đ&oacute; c&ograve;n tạo cơ hội&nbsp;c&aacute;c bạn c&oacute; th&ecirc;m nhiều kỹ năng để h&ograve;a nhập với cộng đồng, x&atilde; hội. Ri&ecirc;ng đối với c&aacute;c bạn chiến sĩ khi tham gia chương tr&igrave;nh c&ograve;n l&agrave; cơ hội để c&oacute; thể tiếp x&uacute;c với nhiều mảnh đời c&ograve;n khiếm khuyết, kh&oacute; khăn hơn. V&agrave; qua chương tr&igrave;nh n&agrave;y, m&igrave;nh hy vọng g&oacute;p một phần sức trẻ của sinh vi&ecirc;n n&oacute;i chung v&agrave; bản th&acirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng để x&acirc;y dựng một th&agrave;nh phố ch&uacute;ng ta ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m hỗ trợ ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục h&ograve;a nhập Khai Tr&iacute; l&agrave; ng&ocirc;i trường đặc biệt d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c em tự kỉ hoặc c&aacute;c em gặp kh&oacute; khăn trong ng&ocirc;n ngữ v&agrave; giao tiếp...Trung t&acirc;m hoạt động với phương ch&acirc;m ph&aacute;t hiện v&agrave; thực hiện&nbsp;c&aacute;c biện ph&aacute;p can thiệp sớm để gi&uacute;p trẻ khuyết tật c&oacute; m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh để học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; h&ograve;a nhập với cộng đồng. Trung t&acirc;m cũng cung cấp nội dung, thiết bị, t&agrave;i liệu dạy v&agrave; học đặc th&ugrave; ph&ugrave; hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TH&Uacute;Y NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 với chủ đề “Thiếu nhi Thành phố đoàn kết, chăm ngoan” cũng như tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động bổ ích, sử dụng hiệu quả thời gian khi ở nhà, nhất là khoảng thời gian nghỉ học dài để phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội thi “Em vui, khỏe mỗi ngày” cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi.

Agile Việt Nam
;