Bộ sản phẩm tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị Tuổi trẻ TPHCM sắt son niềm tin với Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ban bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&acirc;n trọng giới thiệu bộ&nbsp; t&agrave;i liệu tuy&ecirc;n truyền phục vụ Đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị &quot;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sắt son niềm tin với Đảng&quot;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong đường dẫn bao gồm:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">1. Phim giới thiệu lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">2. Đồ họa th&ocirc;ng tin phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">3. Cover, avatar</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">4. Nền động chữ hiệu</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">5. Logo, chữ hiệu</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">6. Tập tin thiết kế triển l&atilde;m, bộ nhận diện.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong>Tải về&nbsp;<span style="font-size:20px"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1cwTfnK5RyA4WA2YXtYN6kbz5Txvesh2Z?fbclid=IwAR3cmX4xWUM0UNwmLm08PZsyFhWxzXYfCwz3ExoTCYtMYj_6nsNghKHl8WY">TẠI Đ&Acirc;Y</a></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">ĐỨC QUY</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;