Lênin: Thanh niên là nguồn sinh lực chiến đấu của cách mạng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#FF0000"><strong>CHUY&Ecirc;N LUẬN: KỶ NIỆM 150 NĂM NG&Agrave;Y SINH V.I. L&Ecirc;NIN</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#0000FF"><strong>B&agrave;i 1: Thanh ni&ecirc;n l&agrave; nguồn sinh lực chiến đấu của c&aacute;ch mạng</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/2/33215/lenin7.jpg" style="height:458px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>Trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng của m&igrave;nh,V.I. L&ecirc;nin hết sức quan t&acirc;m đến vấn đề gi&aacute;o dục v&agrave; r&egrave;n luyện thế hệ trẻ.</em></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>Những chỉ dẫn của L&ecirc;nin</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t triển s&aacute;ng tạo những luận điểm của C&aacute;c M&aacute;c v&agrave; Phriđơrich Ăngghen trong điều kiện lịch sử mới, trong c&aacute;c t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh hơn 200 lần L&ecirc;nin đ&atilde; b&agrave;n đến vấn đề thanh ni&ecirc;n v&agrave; tổ chức thanh ni&ecirc;n cộng sản.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;<em>Nguồn sinh lực chiến đấu của c&aacute;ch mạng&rdquo;, &ldquo;đội qu&acirc;n hậu bị h&ugrave;ng mạnh của c&aacute;ch mạng&rdquo;, &ldquo;chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước&rdquo;</em> l&agrave; những cụm từ m&agrave; V.I. L&ecirc;nin thường sử dụng trong c&aacute;c b&agrave;i diễn thuyết, c&aacute;c t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&ecirc;nin cho rằng thế hệ đang lớn l&ecirc;n của giai cấp v&ocirc; sản, những sinh vi&ecirc;n v&agrave; học sinh ti&ecirc;n tiến, một bộ phận quan trọng của giới tr&iacute; thức trẻ l&agrave; những người bạn đồng minh đ&aacute;ng tin cậy của giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những bức thư gửi từ Giơnevơ (Thụy Sĩ) về cho những người B&ocirc;ns&ecirc;v&iacute;ch ở Nga (1903 &ndash; 1905), L&ecirc;nin đ&atilde; khẩn thiết đề nghị c&aacute;c đồng ch&iacute; của m&igrave;nh h&atilde;y tin cậy hơn nữa v&agrave;o thanh ni&ecirc;n, h&atilde;y mạnh dạn dựa v&agrave;o những người cộng sản trẻ trong c&ocirc;ng t&aacute;c thực tế h&agrave;ng ng&agrave;y, h&atilde;y cuốn h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n v&agrave;o cuộc đấu tranh<a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftn1" target="_blank">[1]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&ecirc;nin chỉ r&otilde; cần phải ph&ograve;ng ngừa trước một khuynh hướng &ldquo;d&egrave; dặt&rdquo; vốn c&oacute; của những c&aacute;n bộ Đảng cho rằng, những con người trẻ tuổi ấy tuy đầy nhiệt t&igrave;nh v&agrave; s&aacute;ng kiến, nhưng chưa qua trường học của trường học giai cấp. L&ecirc;nin cho đ&oacute; chỉ l&agrave; c&aacute;i cớ để khước từ việc sử dụng thanh ni&ecirc;n. &ldquo;<em>Nếu kh&ocirc;ng biết tổ chức lại v&agrave; n&acirc;ng họ dậy, th&igrave; họ sẽ đi theo khuynh hướng Mens&ecirc;v&iacute;ch,&hellip; v&agrave; v&igrave; thế sự thiếu ch&iacute;n chắn v&agrave; chưa từng trải của họ sẽ g&acirc;y ra thiệt hại gấp bội&hellip;</em>&rdquo;<a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftn2" target="_blank">[2]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hẳn nhi&ecirc;n, sự quan t&acirc;m như vậy đến thanh ni&ecirc;n của L&ecirc;nin kh&ocirc;ng phải l&agrave; ngẫu nhi&ecirc;n. Cuộc c&aacute;ch mạng Nga lần thứ nhất năm 1905 đ&atilde; cho thấy r&otilde; rằng, thực sự, ch&iacute;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave; th&agrave;nh phần t&iacute;ch cực nhất của phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng quần ch&uacute;ng. Cuộc c&aacute;ch mạng l&agrave; trường học ch&iacute;nh trị rộng lớn đối với thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n. C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu lịch sử Li&ecirc;n X&ocirc; khẳng định trong th&agrave;nh phần của qu&acirc;n đội v&agrave;o những năm 1905 &ndash; 1906, số c&ocirc;ng nh&acirc;n trẻ ở độ tuổi từ 16 đến 20 chiếm tới một phần ba.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Ch&uacute;ng ta m&atilde;i l&agrave; Đảng của thanh ni&ecirc;n&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 1906, trong b&agrave;i b&aacute;o &ldquo;Sự khủng hoảng của chủ nghĩa Mens&ecirc;v&iacute;ch&rdquo;, L&ecirc;nin đ&atilde; dẫn lại lời của Phriđơrich Ăngghen: &ldquo;<em>Phải chăng điều n&agrave;y sau đ&acirc;y l&agrave; kh&ocirc;ng được tự nhi&ecirc;n: Trong Đảng của ch&uacute;ng ta đa số l&agrave; thanh ni&ecirc;n? Ch&uacute;ng ta l&agrave; Đảng của tương lai, m&agrave; tương lai lại thuộc về thanh ni&ecirc;n. Ch&uacute;ng ta l&agrave; Đảng của những người c&aacute;ch t&acirc;n, m&agrave; thanh ni&ecirc;n lại h&agrave;o hứng đi theo những người c&aacute;ch t&acirc;n. Ch&uacute;ng ta l&agrave; Đảng của sự chiến đấu qu&ecirc;n m&igrave;nh với những g&igrave; đ&atilde; mục n&aacute;t, cũ kỹ, m&agrave; thanh ni&ecirc;n bao giờ cũng ti&ecirc;n phong trong cuộc đấu tranh qu&ecirc;n m&igrave;nh ấ</em>y&rdquo;. L&ecirc;nin đ&atilde; đi đến kết luận: &ldquo;<em>Ch&uacute;ng ta m&atilde;i m&atilde;i sẽ l&agrave; Đảng của thanh ni&ecirc;n, của giai cấp ti&ecirc;n phong</em>&rdquo;<a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftn3" target="_blank">[3]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong b&agrave;i viết &ldquo;Giai cấp c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; chủ nghĩa Man tu&yacute;t - mới&rdquo;, L&ecirc;nin viết: &ldquo;<em>Ch&uacute;ng ta đang đấu tranh tốt hơn cha &ocirc;ng ch&uacute;ng ta. Con c&aacute;i ch&uacute;ng ta sẽ đấu tranh c&ograve;n tốt hơn ch&uacute;ng ta nhiều v&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ chiến thắng</em>&rdquo;. L&ecirc;nin nhấn mạnh về năng lực c&aacute;ch mạng của thế hệ trẻ c&oacute; thể n&acirc;ng sự nghiệp cải tạo x&atilde; hội l&ecirc;n một tr&igrave;nh độ mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong một b&agrave;i viết năm 1916, &ldquo;<em>Chương tr&igrave;nh qu&acirc;n sự của C&aacute;ch mạng v&ocirc; sản</em>&rdquo;, ngo&agrave;i việc ph&aacute;t triển l&yacute; luận về c&aacute;ch mạng v&ocirc; sản, L&ecirc;nin đ&atilde; chứng minh sự cần thiết của thanh ni&ecirc;n phải được đ&agrave;o tạo về c&aacute;c vấn đề qu&acirc;n sự.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga năm 1917, ch&iacute;nh s&aacute;ch thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh một trong những th&agrave;nh phần quan trọng nhất trong ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng B&ocirc;ns&ecirc;v&iacute;ch, đứng đầu l&agrave; L&ecirc;nin v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch n&agrave;y đ&atilde; li&ecirc;n tục được ch&uacute; &yacute;. L&ecirc;nin đ&atilde; d&agrave;nh nhiều c&ocirc;ng sức để gi&uacute;p đỡ cho thế hệ trẻ, l&ocirc;i cuốn họ v&agrave;o cơn lốc của cuộc đấu tranh v&agrave; ph&ograve;ng ngừa sự t&aacute;c động nguy hại của chủ nghĩa cơ hội đối với thanh ni&ecirc;n. Theo s&aacute;ng kiến của L&ecirc;nin, th&aacute;ng 10 năm 1918, Đảng Cộng sản Nga đ&atilde; quyết định th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Nga.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000CD"><span style="font-size:14px"><strong>&ldquo;Nhiệm vụ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Di ch&uacute;c ch&iacute;nh trị thực sự của L&ecirc;nin d&agrave;nh cho những người cộng sản trẻ l&agrave; b&agrave;i ph&aacute;t biểu &ldquo;<em>Nhiệm vụ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n</em>&rdquo; của Người tại Đại hội III to&agrave;n Nga của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Nga (họp từ ng&agrave;y 02 đến ng&agrave;y 10/10/1920). B&agrave;i diễn văn n&agrave;y c&oacute; t&iacute;nh chất cương lĩnh của Đảng trong việc gi&aacute;o dục chủ nghĩa cộng sản cho những người trẻ tuổi đang x&acirc;y dựng cuộc sống mới. Những lời căn dặn của L&ecirc;nin tại Đại hội đ&atilde; trở th&agrave;nh cơ sở, nền tảng tư tưởng trong điều lệ của c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n cộng sản tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong b&agrave;i diễn văn, L&ecirc;nin đ&atilde; chỉ cụ thể rằng: &ldquo;<em>Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n thể thanh ni&ecirc;n n&oacute;i chung muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản, th&igrave; đều phải học chủ nghĩa cộng sản&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&ecirc;nin đ&atilde; cảnh b&aacute;o: &ldquo;<em>Người cộng sản n&agrave;o cậy m&igrave;nh hiểu biết chủ nghĩa cộng sản v&igrave; đ&atilde; học thuộc l&ograve;ng những kết luận sẵn c&oacute;, nhưng kh&ocirc;ng hề l&agrave;m một c&ocirc;ng t&aacute;c lớn rất quan trọng v&agrave; rất kh&oacute; khăn, kh&ocirc;ng hề t&igrave;m t&ograve;i để thấy r&otilde; những sự việc m&agrave; anh ta cần xem x&eacute;t với tinh thần ph&ecirc; ph&aacute;n, một người cộng sản như vậy th&igrave; thật l&agrave; một người tồi. Một th&aacute;i độ hời hợt như thế thật quả l&agrave; c&oacute; hại</em>&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quan điểm n&agrave;y của L&ecirc;nin đ&ograve;i hỏi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải thực hiện tr&aacute;ch nhiệm cộng sản của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch gắn chặt l&yacute; luận với hoạt động thực tiễn x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ chủ nghĩa x&atilde; hội. Mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải c&oacute; th&aacute;i độ nghi&ecirc;m t&uacute;c nhất đối với học tập l&yacute; luận ch&iacute;nh trị. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải biết gắn kết việc học tập ở nh&agrave; trường, học l&yacute; luận với thực tiễn sống động của c&ocirc;ng cuộc đấu tranh, x&acirc;y dựng x&atilde; hội mới; mỗi c&aacute; nh&acirc;n phải tự gi&aacute;o dục, tự trưởng th&agrave;nh th&ocirc;ng qua c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng; lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần xung k&iacute;ch, hăng h&aacute;i xung phong, đi đầu trong mọi mặt trận.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">*</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tư tưởng vĩ đại v&agrave; những lời chỉ dẫn của L&ecirc;nin với thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; t&aacute;c động rất mạnh mẽ tới thế hệ thanh ni&ecirc;n c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa. Tư tưởng ấy đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh kim chỉ nam cho c&aacute;c đảng cộng sản, c&aacute;c đảng c&aacute;nh tả tiến bộ tr&ecirc;n thế giới trong đ&oacute; c&oacute; Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa v&agrave; vận dụng một c&aacute;ch linh hoạt, s&aacute;ng tạo v&agrave;o điều kiện, ho&agrave;n cảnh cụ thể của đất nước trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>L&ecirc;nin l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho thế hệ trẻ về khả năng truyền cảm hứng cho quần ch&uacute;ng bằng phong c&aacute;ch diễn đạt cuốn h&uacute;t v&agrave; h&ugrave;ng biện, bằng th&aacute;i độ ki&ecirc;n quyết, kh&ocirc;ng nh&acirc;n nhượng trong những vấn đề c&oacute; t&iacute;nh nguy&ecirc;n tắc.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><em>Ch&uacute; th&iacute;ch: </em></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftnref1" target="_blank">[1]</a> V.I. L&ecirc;nin, To&agrave;n tập, Nh&agrave; xuất bản Sự thật, H&agrave; Nội, 1969, tập 9, tr. 356.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftnref2" target="_blank">[2]</a> Sđd, tập 9, tr. 247.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="https://www.facebook.com/chautienloc/notes?lst=100000754441164%3A100000754441164%3A1582528554#_ftnref3" target="_blank">[3]</a> Sđd, tập 14, tr. 162 &ndash; 163.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">* Ảnh:&nbsp;</span>L&atilde;nh tụ V.I. L&ecirc;nin đọc t&agrave;i liệu tại ph&ograve;ng l&agrave;m việc, th&aacute;ng 10/1918. Nguồn:&nbsp;English Russia</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>T&agrave;i liệu tham khảo:</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">1. &ldquo;L&ecirc;nin v&agrave; tuổi trẻ&rdquo;, Zuykov Vladimir Andreevich (Hội đồng Lập ph&aacute;p Th&agrave;nh phố St. Petersburg, Nga), theo https://leninism.su</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">2. &ldquo;Chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin: B&agrave;n về thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n&rdquo;, TS Phạm Đ&igrave;nh Nghiệp, Nxb Thanh ni&ecirc;n, H&agrave; Nội, 2004.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">3. To&agrave;n văn b&agrave;i &ldquo;Nhiệm vụ của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n&rdquo; của L&ecirc;nin: </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fthanhdoan.hochiminhcity.gov.vn%2FThanhDoan%2Fwebtd%2FNews%2F33211%3Ffbclid%3DIwAR3ONj-geV8_jHlZbmzQKXxHLJxYGaQ-FooivcRczpLIKYFWukY_dE0OhME&amp;h=AT0Ix-7xklIcozgGRRl1HxIwtHZF7ko5kCG1EQhjO1mzrVA8OKDcTMd-TsnqoVSwvsHP2vDBR32sSYDhK_Sb1iF0XwaAqMqpRL5WKhqU9XUAoa9HBmiytt9Uf-jx8_nt5Rq1" target="_blank">http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/News/33211</a></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;