Khởi động Tháng thanh niên, quyết tâm phòng chống dịch Covid - 19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 01/3, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2020 v&agrave; Ng&agrave;y chủ nhật xanh lần thứ 135.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID - 19, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh kh&ocirc;ng tổ chức Lễ ra qu&acirc;n Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2020 m&agrave; bắt tay ngay v&agrave;o những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc cụ thể. </span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33223/53c276dd1496efc8b687.jpg" style="height:284px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Tổ chức vệ sinh, cải tạo cảnh quan, phun thuốc khử m&ugrave;i v&agrave; chống sốt xuất huyết tại tuyến k&ecirc;nh Tham Lương - Rạch Nước L&ecirc;n (cầu Bến Lội)</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33223/d8de608c02c7f999a0d6.jpg" style="height:308px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33223/8ccccb6e3825c37b9a34.jpg" style="height:333px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute;, tập trung v&agrave;o c&aacute;c hoạt động vệ sinh, cải tạo cảnh quan, tặng dung dịch khử khuẩn, lắp đặt b&igrave;nh dung dịch rửa tay, kh&aacute;nh th&agrave;nh bồn rửa tay 4 v&ograve;i d&ugrave;ng ch&acirc;n đạp, tuy&ecirc;n truyền hướng dẫn ph&ograve;ng, chống dịch bệnh vi&ecirc;m h&ocirc; hấp cấp do virus Corona (COVID - 19), đồng thời khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm 818 L&ecirc; Trọng Tấn tại khu phố 1, phường B&igrave;nh Hưng H&ograve;a, Quận B&igrave;nh T&acirc;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động kh&ocirc;ng chỉ ph&aacute;t huy sức trẻ của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố m&agrave; c&ograve;n ph&aacute;t huy c&aacute;c đội h&igrave;nh tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33223/%E1%BA%A2nh%2003.03.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đại diện Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ, Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;trao tặng&nbsp;dung dịch s&aacute;t khuẩn cho c&aacute;c&nbsp;hộ d&acirc;n tại cho c&aacute;c hộ d&acirc;n tại chung cư L&ecirc; Th&agrave;nh - Quận B&igrave;nh T&acirc;n.</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33223/22b75b51ab00505e0911.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh x&aacute;c lập <strong>09 chỉ ti&ecirc;u cơ bản</strong> trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2020, trong đ&oacute;, mỗi cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất 01 hoạt động tham gia x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị v&agrave; 01 &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn&rdquo; đến thăm căn cứ c&aacute;ch mạng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Mỗi Quận - Huyện Đo&agrave;n x&acirc;y dựng mới 01 &ldquo;Kh&ocirc;ng gian xanh&rdquo;; Trồng mới &iacute;t nhất 3.000 c&acirc;y xanh; Cải thiện m&ocirc;i trường, cảnh quan tại 02 tuyến k&ecirc;nh, rạch; Cải tạo 01 nh&agrave; vệ sinh th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường trong trường học; Tu bổ, cải tạo 01 Trung t&acirc;m học tập cộng đồng; Ph&aacute;t triển mới &iacute;t nhất 30.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; giới thiệu &iacute;t nhất 500 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm nay tiếp tục đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục truyền thống, đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c hoạt động đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh thiếu nhi, đồng thời tăng cường v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức, x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33223/c0905779a7285c760539.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tặng&nbsp;c&acirc;y xanh cho người d&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n năm 2020 diễn ra từ ng&agrave;y 01/3/2020 đến 31/3/2020 với chủ đề &rdquo;Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo v&igrave; cộng đồng&rdquo;, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 89 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2020) v&agrave; 45 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NH&Oacute;M PV NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</span></span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;