Học tập điện tử có thực sự hiệu quả không?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trước t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do vius corona (COVID-19) diễn biến phức tạp, nhiều trường học v&agrave; c&aacute;c trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo triển khai h&igrave;nh thức &ldquo;Học tập điện tử&rdquo; (e-Learning).</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Học tập điện tử&rdquo; l&agrave; h&igrave;nh thức học tập qua đ&oacute; người học c&oacute; thể tự học mọi l&uacute;c, học mọi nơi th&ocirc;ng qua c&aacute;c học liệu điện tử đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết minh, &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh, video, đồ họa...). Đ&acirc;y cũng l&agrave; một vấn đề cần nghi&ecirc;n cứu th&ecirc;m để ứng dụng trong học tập c&aacute;c b&agrave;i học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị v&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n đề của Đo&agrave;n - Hội - Đội.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33278/truongdoan1.png" style="height:427px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ph&eacute;p thử &yacute; thức học tập</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với phương ph&aacute;p học tập điện tử, phần lớn người học cảm thấy hứng th&uacute; v&igrave; c&oacute; thể tự chủ thời gian học tập, tiện lợi khi theo d&otilde;i, t&igrave;m kiếm kiến thức về m&ocirc;n học. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn <strong>PHAN THỊ THANH T&Acirc;M</strong> &nbsp;&ndash; Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n - ĐHQG-HCM: &ldquo;M&ocirc; h&igrave;nh học tập điện tử l&agrave; một phương ph&aacute;p ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp đối với học sinh, sinh vi&ecirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, m&igrave;nh cho rằng h&igrave;nh thức học tập điện tử hiện nay l&agrave; cơ hội để ch&uacute;ng ta ứng dụng s&acirc;u rộng phương ph&aacute;p học n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhưng đổi lại ch&uacute;ng ta phải c&acirc;n nhắc kỹ v&agrave; đưa ra lộ tr&igrave;nh, kế hoạch cụ thể như thiết kế nội dung b&agrave;i giảng ph&ugrave; hợp, dễ hiểu, thời gian ph&aacute;t s&oacute;ng được thống nhất v&agrave; th&ocirc;ng tin rộng r&atilde;i, gi&aacute;o vi&ecirc;n cần c&oacute; kinh nghiệm cũng như chuẩn bị kỹ trước khi l&ecirc;n h&igrave;nh để tr&aacute;nh sai s&oacute;t, ...H&igrave;nh thức học trực tuyến như l&agrave; ph&eacute;p thử về &yacute; thức học tập của c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn <strong>ĐẶNG NGUYỄN KIỀU VY</strong> &ndash; Chủ nhiệm CLB Tiếng n&oacute;i Thanh ni&ecirc;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG-HCM chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh cũng đang tham gia học online c&aacute;c m&ocirc;n tại trường. M&igrave;nh thấy rằng để c&oacute; một b&agrave;i giảng ho&agrave;n chỉnh, một giảng vi&ecirc;n khi được l&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh giảng b&agrave;i th&igrave; đ&atilde; phải soạn sẵn một gi&aacute;o &aacute;n chi tiết, thậm ch&iacute; l&agrave; từng c&acirc;u từng chữ n&oacute;i ra v&agrave; được th&ocirc;ng qua rất nhiều lần duyệt rồi mới được l&ecirc;n s&oacute;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&igrave;nh thức học tập điện tử kh&ocirc;ng chỉ mang kiến thức cho học sinh, sinh vi&ecirc;n m&agrave; c&ograve;n mang h&igrave;nh ảnh nh&agrave; trường truyền th&ocirc;ng rộng r&atilde;i, nếu đ&atilde; duyệt đi duyệt lại, v&agrave; c&oacute; thể c&ograve;n bi&ecirc;n tập video trước khi l&ecirc;n s&oacute;ng th&igrave; một gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n giỏi hay chưa giỏi đều c&oacute; thể l&ecirc;n đứng chỉ cần thầy, c&ocirc; c&oacute; gương mặt s&aacute;ng v&agrave; sử dụng ng&ocirc;n ngữ to&agrave;n d&acirc;n c&ugrave;ng tự tin l&agrave; được.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Yếu tố truyền th&ocirc;ng sẽ được để &yacute; hơn một ch&uacute;t, c&ograve;n chuyện chuy&ecirc;n m&ocirc;n đương nhi&ecirc;n l&agrave; vẫn cần nhưng sẽ kh&ocirc;ng qu&aacute; khắt khe&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33278/hoc%20truc%20tuyen.png" style="border-style:solid; border-width:0px; float:right; margin:15px; width:400px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>H&igrave;nh thức tạm thời(!)?</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tiếp cận từ một g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c, bạn <strong>NGUYỄN HỒNG SƠN</strong> &ndash; Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin &ndash; ĐHQG-HCM cho biết: &ldquo;M&igrave;nh cũng đang học online, m&igrave;nh thấy bạn n&agrave;o t&iacute;ch cực tr&ecirc;n lớp th&igrave; học trực tuyến cũng t&iacute;ch cực y chang vậy, c&ograve;n bạn n&agrave;o b&igrave;nh thường kh&ocirc;ng ph&aacute;t biểu g&igrave; th&igrave; chỉ cần v&agrave;o lớp, tắt &acirc;m thanh, tắt camera th&igrave; nghiễm nhi&ecirc;n xem như đang học.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điều n&agrave;y c&ograve;n tạo ra t&acirc;m l&yacute; lười biếng, kh&ocirc;ng cần l&ecirc;n lớp. V&igrave; vậy, dạy học online đ&aacute;nh gi&aacute; khả năng th&iacute;ch nghi của người dạy v&agrave; người&nbsp;học, ở g&oacute;c độ kỹ năng hơn l&agrave; kiến thức. Kỹ năng số h&oacute;a kiến thức v&agrave; n&oacute;i trước camera của gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n. Kỹ năng học tr&ecirc;n nền tảng số m&agrave; kh&ocirc;ng bị xao l&atilde;ng với c&aacute;c học sinh, sinh vi&ecirc;n&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i th&ecirc;m về điều n&agrave;y, bạn <strong>TRẦN MINH TR&Iacute;</strong> &ndash; Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia ph&acirc;n viện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh: &ldquo;Văn ho&aacute; dạy - học của Việt Nam l&agrave; văn ho&aacute; trường lớp, l&agrave; học sinh đến lớp học ngồi trực tiếp nghe thầy c&ocirc; giảng b&agrave;i, nếp n&agrave;y đ&atilde; l&acirc;u đời.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n h&igrave;nh thức đ&agrave;o tạo trực tuyến&nbsp;l&agrave; mới &aacute;p dụng gần đ&acirc;y, chủ yếu cho người học với một tr&igrave;nh độ nhận thức, khả năng tự nghi&ecirc;n cứu v&agrave; t&iacute;nh tự gi&aacute;c nhất định. Học Online&nbsp;l&agrave; sự tạm thời khi kh&ocirc;ng thể tới trường. Chưa c&oacute; bất cứ nghi&ecirc;n cứu n&agrave;o khẳng định dạy - học trực tuyến l&agrave; tối ưu hơn học trực tiếp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Về t&acirc;m tư t&igrave;nh cảm của người học: phong c&aacute;ch giảng dạy của giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n tr&ecirc;n &ldquo;lớp học online&rdquo; c&oacute; khi hợp với nh&oacute;m người học n&agrave;y nhưng kh&ocirc;ng hợp với nh&oacute;m người học kh&aacute;c, v&iacute; dụ như trang &ocirc;n thi trực tuyến Hocmai.vn, m&igrave;nh đ&atilde; tham gia c&aacute;c lớp tr&ecirc;n trang n&agrave;y từ cuối lớp 10, học trực tuyến, thấy rất hợp, kết quả học rất tốt, kh&ocirc;ng cần học th&ecirc;m bất cứ m&ocirc;n n&agrave;o, nhưng cũng b&agrave;i giảng ấy, bạn m&igrave;nhlại học kh&ocirc;ng được, v&igrave; c&aacute;ch giảng theo bạn l&agrave; kh&ocirc;ng hợp&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tinh thần tự gi&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Muốn đ&aacute;nh gi&aacute; hiệu quả h&igrave;nh thức học trực tuyến, theo Trần Minh Tr&iacute;, cần phải c&oacute; sự đ&agrave;o tạo, th&iacute; điểm, c&oacute; thời gian l&acirc;u d&agrave;i v&agrave; sự đ&aacute;nh gi&aacute; kh&aacute;ch quan chất lượng người học. Với tr&igrave;nh độ khoa học kỹ thuật v&agrave; điều kiện hiện tại cũng cần xem x&eacute;t, nghi&ecirc;n cứu vấn đề n&agrave;y v&agrave; &aacute;p dụng khi đ&atilde; đủ điều kiện. Đồng thời, phải n&acirc;ng cao &yacute; thức tự gi&aacute;c, tinh thần, th&aacute;i độ của người học mới l&agrave; điểm then chốt&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tương đồng, bạn <strong>NGUYỄN MINH HIẾU</strong> &ndash; Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng thể phủ nhận phương ph&aacute;p giảng dạy trực tuyến vẫn c&ograve;n tồn tại nhiều hạn chế v&agrave; chưa thể thay thế ho&agrave;n to&agrave;n giảng dạy trực tiếp ở c&aacute;c trường học với điều kiện như hiện nay. Nhưng r&otilde; r&agrave;ng đ&agrave;o tạo trực tuyến l&agrave; xu thế chung của thế giới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phương ph&aacute;p gi&aacute;o dục trực tuyến sẽ tạo n&ecirc;n những thay đổi về nội dung giảng dạy, c&aacute;ch thức dạy, sự tương t&aacute;c, kỹ năng, thời gian ph&ugrave; hợp,... của người học v&agrave; người dạy.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhi&ecirc;n, hiệu quả sẽ kh&ocirc;ng đạt nếu thiếu sự quản l&yacute; trực tiếp của ban gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường đối với việc dạy v&agrave; học trực tuyến, sự kỷ luật, nghi&ecirc;m t&uacute;c trong việc dạy v&agrave; học. Phải c&oacute; sự phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, đ&ocirc;n đốc, nhắc nhở con, em&nbsp;học tập&rdquo;.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(234, 209, 220); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:#B22222"><span style="font-size:14px"><strong>Trường Đo&agrave;n triển khai dạy v&agrave; học trực tuyến</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhằm đảm bảo kế hoạch tổ chức c&aacute;c lớp đ&agrave;o tạo, trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng triển khai dạy v&agrave; học trực tuyến cho học vi&ecirc;n c&aacute;c lớp Trung cấp C&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n (kh&oacute;a B70) v&agrave; lớp đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội (kh&oacute;a D38).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 25.02, trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tổ chức hai lớp học trực tuyến đầu ti&ecirc;n cho học vi&ecirc;n lớp <em>Trung cấp C&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n kh&oacute;a B70 </em>với b&agrave;i &quot;Kỹ năng vận động nguồn lực x&atilde; hội cho hoạt động Đo&agrave;n &ndash; Hội&quot; v&agrave; lớp <em>đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội kh&oacute;a D38</em> với b&agrave;i &quot;Kỹ năng Semaphore v&agrave; Morse&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch học trực tuyến được tổ chức theo đ&uacute;ng lịch học ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n lớp, gi&uacute;p cho học vi&ecirc;n đảm bảo việc học tập v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c. C&aacute;c lớp học trực tuyến của nh&agrave; trường được duy tr&igrave; đến khi c&oacute; chỉ đạo mới của UBND Th&agrave;nh phố về việc cho ph&eacute;p c&aacute;c trường ch&iacute;nh thức tổ chức lại c&aacute;c lớp học.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33278/Mua%20co.jpg" style="border-style:solid; border-width:2px; height:225px; width:400px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tiết học Seamaphore trực tuyến của lớp D38 - Ảnh: Hạnh Phạm</em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;