Hơn 200 y bác sĩ trẻ, sinh viên chung tay hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 22/3/2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ ra mắt đội h&igrave;nh hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp do vi r&uacute;t Corona (COVID-19), x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường học tập an to&agrave;n cho học sinh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/ddc4309360569b08c247.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Ra mắt đội h&igrave;nh hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh bao gồm hơn 200 chiến sĩ l&agrave; c&aacute;c y b&aacute;c sĩ trẻ, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&aacute;c ph&ograve;ng kh&aacute;m, bệnh viện trực thuộc c&aacute;c trường Đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, hội vi&ecirc;n Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường c&oacute; đ&agrave;o tạo về ng&agrave;nh y (trong đ&oacute; đa số l&agrave; c&aacute;c sinh vi&ecirc;n năm 4, năm 5, năm 6).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh thực hiện mục ti&ecirc;u x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường học tập an to&agrave;n cho học sinh, đồng thời ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tinh thần xung k&iacute;ch của sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh y n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; tuổi trẻ th&agrave;nh phố n&oacute;i chung, c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố tham gia hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh COVID-19.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/90195085_556623588393797_7994537084075376640_n.jpg" style="height:435px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/tap%20huan.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đội h&igrave;nh sẽ tập trung tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức cho học sinh, sinh vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n, c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n, phụ huynh học sinh tại c&aacute;c trường học, c&aacute;c khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố về nguy&ecirc;n nh&acirc;n, hậu quả v&agrave; c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch bệnh cũng như n&acirc;ng cao khả năng bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước dịch COVID-19 vẫn c&ograve;n nhiều diễn biến phức tạp.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, tập huấn, đội h&igrave;nh sẽ kết hợp với phun xịt thuốc khử khuẩn tại c&aacute;c địa điểm tổ chức tập huấn, đồng thời phối hợp trang bị c&aacute;c cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phối hợp với B&aacute;o Tuổi Trẻ v&agrave; Đo&agrave;n T&ocirc;̉ng C&ocirc;ng ty c&acirc;́p nước Sài Gòn TNHH MTV trao tặng 25 bồn rửa tay cho học sinh tại c&aacute;c trường.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/d28c33a5b260493e1071.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Tặng bồn rửa tay cho học sinh</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/ebe35004d1c12a9f73d0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Đo&agrave;n Sawaco tặng 100 cục x&agrave; ph&ograve;ng diệt khuẩn cho trường TH Linh Đ&ocirc;ng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngay sau lễ ra mắt s&aacute;ng h&ocirc;m nay, đội h&igrave;nh đ&atilde; triển khai thực hiện tập huấn tại c&aacute;c trường học, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n, khu d&acirc;n cư tại Quận Thủ Đức, Quận 6 v&agrave; Quận 8; phun thuốc xịt khuẩn v&agrave; trao tặng hai bồn rửa tay tại trường Tiểu học Linh Đ&ocirc;ng v&agrave; trường THCS Ng&ocirc; Ch&iacute; Quốc, Quận Thủ Đức. Đồng thời, đội h&igrave;nh cũng tham gia hỗ trợ việc nhập th&ocirc;ng tin phiếu khai b&aacute;o y tế tại c&aacute;c trung t&acirc;m c&aacute;ch ly tập trung của Th&agrave;nh phố v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c cơ quan chức năng, ng&agrave;nh y tế trong trường hợp b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch bệnh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33300/175cd6ac5769ac37f578.jpg" style="height:901px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">C&aacute;c em học sinh sử dụng bồn rửa tay</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">HỮU AN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;