Giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2020: Những công trình, giải pháp hướng đến cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33308/5db577e60693fdcda482%20-%20Copy.jpg" style="height:348px; width:600px" /></div> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;">&nbsp;</div> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><em>6 hộ gia đ&igrave;nh đ&atilde; nhận phương tiện mưu sinh từ chương tr&igrave;nh &rdquo;Vươn l&ecirc;n từ nghị lực&rdquo;</em></div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>(Thanhuytphcm.vn) - Giải thưởng Hồ Hảo Hớn được th&agrave;nh lập từ năm 2002 l&agrave; giải thưởng cao qu&yacute; nhất của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TPHCM để trao cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; s&aacute;ng kiến mới, &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o thực tiễn hoặc c&oacute; đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của tổ chức Đo&agrave;n. Những s&aacute;ng kiến, m&ocirc; h&igrave;nh của nhiều tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đạt giải năm nay đ&atilde; khẳng định được tinh thần v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ khi hướng đến cộng đồng.</strong></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><strong>G&oacute;p sức dựng x&acirc;y TP văn minh, nghĩa t&igrave;nh</strong></p> <p>Qua gần 4 năm triển khai, chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n xung kích tham gia giảm tỷ l&ecirc;̣ th&acirc;́t thoát nước tr&ecirc;n địa bàn TPHCM&rdquo; do Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n (Sawaco) thực hiện đ&atilde; th&agrave;nh lập 17 đội h&igrave;nh chuy&ecirc;n v&agrave; thu h&uacute;t hơn 15.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia thực hiện. B&iacute; thư Đo&agrave;n Sawaco Vương Vũ cho biết điểm nhấn của chương tr&igrave;nh l&agrave; tinh thần &ldquo;S&aacute;ng tạo&rdquo; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong tham mưu v&agrave; ứng dụng c&aacute;c s&aacute;ng kiến, hiến kế, giải ph&aacute;p khắc phục kh&oacute; khăn v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c giảm thất tho&aacute;t nước với hơn 200 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, hiến kế được ứng dụng v&agrave;o thực tiễn. &ldquo;C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n đ&atilde; g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c t&aacute;c giảm thất tho&aacute;t nước hằng năm của Tổng C&ocirc;ng ty, từ 28,61% v&agrave;o cuối th&aacute;ng 12/2016, đến nay tỷ lệ thất tho&aacute;t nước v&agrave;o cuối th&aacute;ng 12/2019 l&agrave; 20,85%, giảm 7,76%&rdquo; - B&iacute; thư Đo&agrave;n Sawaco Vương Vũ n&oacute;i.</p> <p>Trong khi đ&oacute;, Chương tr&igrave;nh &ldquo;T&ocirc;i d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; do Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV (Satra) triển khai từ năm 2017 lại hướng đến việc vận động người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể địa phương chung tay h&agrave;nh động v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững của c&aacute;c thương hiệu Việt. B&iacute; thư Đo&agrave;n Satra Vương Thủy Ti&ecirc;n cho biết bằng nhiều biện ph&aacute;p triển khai chương tr&igrave;nh như tuy&ecirc;n truyền qua h&igrave;nh thức s&acirc;n khấu h&oacute;a về c&acirc;u chuyện sử dụng h&agrave;ng Việt, tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn nghệ, đạp xe diễu h&agrave;nh, ph&aacute;t tờ rơi, treo băng r&ocirc;n tuy&ecirc;n truyền &ldquo;Người Việt Nam d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p n&acirc;ng cao nhận thức người ti&ecirc;u d&ugrave;ng khi tiếp nhận th&ocirc;ng tin.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Chương trình biểu diễn văn nghệ trong Giải pháp “Đưa âm nhạc dân tộc vào học đường”" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/230320203BFF88EB/5_111.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:354px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Chương tr&igrave;nh biểu diễn văn nghệ trong Giải ph&aacute;p &ldquo;Đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o học đường&rdquo;</em></span></div> <p>Tại Quận 6, chỉ sau gần 5 năm triển khai chương tr&igrave;nh &ldquo;Vươn l&ecirc;n từ nghị lực&rdquo; đ&atilde; c&oacute; 26 hộ gia đ&igrave;nh tham gia, gần 700 triệu đồng đ&atilde; được trao cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Mỗi chương tr&igrave;nh được thiết kế với những trải nghiệm gắn với ng&agrave;nh nghề đặc th&ugrave; của từng gia đ&igrave;nh. &ldquo;Thanh ni&ecirc;n muốn vượt ngh&egrave;o hiệu quả phải dựa v&agrave;o lao động si&ecirc;ng năng v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao tinh thần tự lực học hỏi, vượt kh&oacute;&rdquo; - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 6 Trần Hải Đo&agrave;n t&acirc;m sự.</p> <p>Đến nay, 26/26 hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống. &Yacute; nghĩa hơn, c&oacute; những gia đ&igrave;nh sau khi tham gia v&agrave; nhận được hỗ trợ từ chương tr&igrave;nh vượt qua kh&oacute; khăn ổn định kinh tế đ&atilde; tiếp tục giới thiệu v&agrave; hỗ trợ b&agrave; con trong khu phố c&oacute; th&ecirc;m thu nhập từ c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh&rdquo; - B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 6 Trần Hải Đo&agrave;n cho biết.</p> <p><strong>Lan tỏa c&aacute;c gi&aacute; trị văn h&oacute;a truyền thống tốt đẹp</strong></p> <p>Giải ph&aacute;p &ldquo;Đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o học đường&rdquo; do Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức từ năm 2017 đến nay đ&atilde; thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng 2 Hội thi cấp Th&agrave;nh, 1 Hội thi cấp Trường v&agrave; 4 Hội thi cấp cơ sở li&ecirc;n quan đến &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc, thu h&uacute;t hơn 5.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quan t&acirc;m, tham gia.</p> <p>Theo B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm TPHCM L&acirc;m Thanh Minh, qua c&aacute;c hội thi, cuộc thi về &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc; biểu diễn &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc trong c&aacute;c sự kiện ch&iacute;nh trị của Đo&agrave;n trường, nh&agrave; trường; tăng cường sử dụng kh&ocirc;ng gian mạng để giới thiệu c&aacute;c loại h&igrave;nh &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&hellip;, đ&atilde; lan tỏa c&aacute;c th&ocirc;ng điệp sống, gi&aacute; trị văn ho&aacute;, lịch sử th&ocirc;ng qua c&aacute;c t&aacute;c phẩm &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc, hướng đến việc định h&igrave;nh văn h&oacute;a thưởng thức của sinh vi&ecirc;n.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Đoàn viên, thanh niên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn khảo sát các điểm rò rỉ nước" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/230320203BFF88EB/6.JPG" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:398px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty Cấp nước S&agrave;i G&ograve;n khảo s&aacute;t c&aacute;c điểm r&ograve; rỉ nước</em></span></div> <p>C&ograve;n &ldquo;Ng&agrave;y hội gia đ&igrave;nh - Tuy&ecirc;n dương gia đ&igrave;nh trẻ hạnh ph&uacute;c&rdquo; được Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TPHCM duy tr&igrave; tổ chức từ năm 2002 đến nay kh&ocirc;ng chỉ trở th&agrave;nh một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch v&agrave; th&uacute; vị, g&oacute;p phần tạo sự gắn kết giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong c&aacute;c gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP m&agrave; c&ograve;n mang &yacute; nghĩa t&ocirc;n vinh những gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp của d&acirc;n tộc. Qua 18 năm, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TPHCM đ&atilde; phối hợp tổ chức tuy&ecirc;n dương 734 &ldquo;Gia đ&igrave;nh trẻ hạnh ph&uacute;c&rdquo;, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều gia đ&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương nhiều năm li&ecirc;n tiếp, g&oacute;p phần thiết thực th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a tại địa phương.</p> <p>&ldquo;Lễ hội Tết Việt&rdquo; của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TPHCM tổ chức hằng năm lại g&oacute;p phần lưu giữ v&agrave; ph&aacute;t huy những gi&aacute; trị bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, trở th&agrave;nh n&eacute;t độc đ&aacute;o, kh&ocirc;ng thể thiếu trong m&ocirc;̃i dịp Tết đến Xu&acirc;n về ở TP khi trang tr&iacute; hoa mai, hoa đ&agrave;o dọc tuyến đường Phạm Ngọc Thạch v&agrave; Nguyễn Thị Minh Khai, Phố &ocirc;ng đồ, kh&ocirc;ng gian ng&agrave;nh nghề truyền thống v&agrave; rất nhiều chương tr&igrave;nh văn h&oacute;a, văn nghệ phục vụ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n TP.</p> <p>Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Du lịch TP chọn triển khai m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Mang bảo t&agrave;ng đến với trường học&rdquo; th&ocirc;ng qua việc chủ động li&ecirc;n kết với c&aacute;c quận, huyện, c&aacute;c Trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP để tổ chức triển l&atilde;m lưu động c&aacute;c cổ vật của c&aacute;c bảo t&agrave;ng đến với c&aacute;c trường học ở c&aacute;c quận, huyện v&agrave; ở một số tỉnh, th&agrave;nh l&acirc;n cận. M&ocirc; h&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p cho học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP v&agrave; c&aacute;c tỉnh c&oacute; cơ hội tiếp cận đến c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp ngay tại trường học, gi&uacute;p c&aacute;c em được trải nghiệm việc học tập lịch sử một c&aacute;ch trực quan, sinh động; từ đ&oacute; trở n&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch, đam m&ecirc; lịch sử; g&oacute;p phần lan tỏa t&igrave;nh y&ecirc;u nước v&agrave; gi&aacute;o dục truyền thống cho thế hệ trẻ.</p> <p><strong>&ldquo;Thổi lửa&rdquo; cho những &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo</strong></p> <p>Gần 15 năm triển khai cuộc thi &ldquo;S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi TPHCM&rdquo;, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM đ&atilde; &ldquo;Thổi lửa&rdquo; cho hơn 1.580 sản ph&acirc;̉m, m&ocirc; hình sáng tạo của 4.170 học sinh từ Ti&ecirc;̉u học, Trung học cơ sở, Trung học ph&ocirc;̉ th&ocirc;ng tham gia dự thi. &ldquo;Nhiều sản phẩm, &yacute; tượng của c&aacute;c bạn học sinh, thanh thiếu nhi được chuyển giao, hỗ trợ để tiếp tục nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u hơn v&agrave; ứng dụng v&agrave;o thực tế khi tham gia cuộc thi&rdquo; &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học V&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh cho biết.</p> <p>C&ograve;n giải ph&aacute;p &ldquo;N&acirc;ng cao nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n&rdquo; của Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TPHCM lại tận dụng thế mạnh l&agrave; một trong những trường nghi&ecirc;n cứu khoa học cơ bản với nhiệm vụ trọng t&acirc;m l&agrave; nghi&ecirc;n cứu khoa học nhằm th&uacute;c đẩy mạnh mẽ v&agrave; đạt hiệu quả cao hơn việc nghi&ecirc;n cứu khoa học trong sinh vi&ecirc;n.</p> <p>Với 3 giai đoạn hỗ trợ từ trang bị kiến thức, giới thiệu phương ph&aacute;p học tập đến h&uacute;c đẩy sinh vi&ecirc;n đưa ra &yacute; tưởng v&agrave; hiện thực h&oacute;a th&agrave;nh đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu rồi x&eacute;t chọn, hướng dẫn sinh vi&ecirc;n tham gia giải thưởng Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học c&aacute;c cấp, đến nay chương tr&igrave;nh đ&atilde; tiếp sức cho h&agrave;ng ng&agrave;n sinh vi&ecirc;n.</p> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 1px 1px 1px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(218, 218, 218); border-image: initial; background: rgb(238, 238, 238); border-radius: 10px;"> <p>Kh&ocirc;ng tổ chức chương tr&igrave;nh kỷ niệm cấp th&agrave;nh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM sẽ ghi h&igrave;nh v&agrave; ph&aacute;t truyền h&igrave;nh trực tiếp chương tr&igrave;nh kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lậpĐo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) v&agrave; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2020 tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP, Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c, Thiếu nhi TPHCM v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n.</p> <p>Thời gian ph&aacute;t truyền h&igrave;nh trực tiếp từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 45 ng&agrave;y 26/3/2020. Dịp n&agrave;y Th&agrave;nh Đo&agrave;n TPHCM sẽ ph&aacute;t động đợt hoạt động kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) v&agrave; kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.</p> </div> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>MỸ L&Acirc;M&nbsp;(Website Th&agrave;nh ủy)</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;