Những ngày tháng Tư nóng bỏng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Tiếng bom ph&aacute;o bỗng nhi&ecirc;n im bặt. Trời trong xanh kh&ocirc;ng một chiếc m&aacute;y bay n&agrave;o đảo lượn, gầm r&uacute; như thường nhật. </span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Một tiếng s&uacute;ng nhỏ, lẻ tẻ cũng kh&ocirc;ng nghe. T&ocirc;i cảm thấy l&ograve;ng nhẹ nhỏm, b&igrave;nh y&ecirc;n đến như xa lạ, chưa từng c&oacute; bao giờ. Nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; giờ để lắng nghe, để cảm nhận. T&ocirc;i phải nhanh ch&oacute;ng tổ chức c&ocirc;ng việc, b&agrave;y vẽ mọi chuyện. </span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Phải b&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh đang c&ograve;n ngổn ngang, lộn xộn, v&agrave; phải sắp xếp để ai nấy trong tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đều định hướng được v&agrave; mọi hoạt động tr&ocirc;i chảy.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; mấy suy nghĩ đầu ti&ecirc;n khi t&ocirc;i c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; của m&igrave;nh đ&atilde; v&agrave;o chiếm xong trụ sở ch&iacute;nh quyền Quận 11 của chế độ cũ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33362/3664432.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực - t&aacute;c giả b&agrave;i viết. Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với tư c&aacute;ch l&agrave; B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự, tức B&iacute; thư Quận ủy, t&ocirc;i y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ sở b&iacute; mật tại địa b&agrave;n nhanh ch&oacute;ng k&eacute;o qu&acirc;n đi chiếm lĩnh to&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền c&aacute;c Phường, Kh&oacute;m, với v&agrave;i khẩu s&uacute;ng AK c&ograve;n th&igrave; d&ugrave;ng s&uacute;ng địch ngổn ngang vừa bỏ chạy. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quần ch&uacute;ng cũng được trang bị v&agrave; sung v&agrave;o tổ, đội. Chỉ trong buổi s&aacute;ng đến xế chiều ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 th&igrave; tại Quận 11 qu&acirc;n ta đ&atilde; nắm chắc mọi t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n phụ tr&aacute;ch v&agrave; đương nhi&ecirc;n mỗi đồng ch&iacute; Quận ủy l&agrave; một &quot;Chủ tịch Ủy ban c&aacute;ch mạng&quot; tại chỗ được ph&acirc;n c&ocirc;ng, d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; giấy tờ g&igrave; &quot;bổ nhiệm&quot; cả. Rồi thu nhận s&uacute;ng ống, phương tiện chiến tranh dồn đống v&agrave;o một gian nh&agrave; n&agrave;o đ&oacute;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc biệt tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; nhiều kho qu&acirc;n nhu, hậu cần &quot;qu&acirc;n tiếp vụ&quot; của địch. Lập tức ph&aacute;t gạo cho d&acirc;n. Ta biết rằng S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;đ&atilde; bị đ&oacute;i từ mấy năm cuối chiến tranh, đ&oacute;i đến mức c&oacute; gia đ&igrave;nh uẩn b&aacute;ch tự tử bằng thuốc trừ s&acirc;u trộn với ch&aacute;o cho con c&ugrave;ng ăn. Gạo đến d&acirc;n bất ngờ tạo ra niềm phấn khởi tưng bừng cả x&oacute;m ngh&egrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ cuối năm 1974 v&agrave; đầu năm 1975, Th&agrave;nh Đo&agrave;n được chỉ thị chuẩn bị tham gia nổi dậy khởi nghĩa trong nội th&agrave;nh: Tổ chức lực lượng b&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c khu x&oacute;m lao động nhằm ph&aacute;t động khởi nghĩa ở 5 khu vực trọng yếu v&agrave; rất kh&oacute; th&acirc;m nhập từ ngo&agrave;i l&agrave; B&agrave;n cờ Vườn Chuối (Quận 3), Cầu B&ocirc;ng - Gia Định, Ph&uacute; Nhuận (Gia định), Kh&aacute;nh Hội, Vĩnh Hội (Quận 4) v&agrave; T&acirc;n Sơn, T&acirc;n Ph&uacute; (Quận T&acirc;n b&igrave;nh). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm điểm khởi nghĩa n&ecirc;u tr&ecirc;n c&oacute; vị tr&iacute; chiến lược ph&ugrave; hợp &yacute; đồ chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tiền phương vừa tiếp cận trung t&acirc;m đầu n&atilde;o chỉ huy của địch như Dinh Độc lập, T&ograve;a Đại sứ Mỹ, cũng như vừa tiếp ứng thuận lợi c&aacute;c mũi tiến c&ocirc;ng của qu&acirc;n chủ lực từ c&aacute;c hướng bắc, t&acirc;y bắc, t&acirc;y nam v&agrave; hướng đ&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mặt kh&aacute;c, Th&agrave;nh ủy điều động nhiều c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tăng cường cho c&aacute;c địa b&agrave;n cần thiết quan trọng: Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; 9 đồng ch&iacute; chỉ giữ lại một đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư, một &iacute;t Ủy vi&ecirc;n Thường vụ v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh, đồng thời tất cả c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&ograve;n lại đều được điều động đi tăng cường c&aacute;c địa phương v&agrave; c&aacute;nh n&ocirc;ng th&ocirc;n v&ugrave;ng ven, ngo&agrave;i số đồng ch&iacute; bị địch bắt từ trước v&agrave; một số c&aacute;n bộ vừa ra t&ugrave;. T&ocirc;i được Th&agrave;nh ủy điều động về Quận 11 trong thời kỳ chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; sau khi chiến dịch kết th&uacute;c thắng lợi sẽ trở về cương vị cũ - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với phương thức bố tr&iacute; lực lượng như vậy,Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; chủ động triển khai 5 khu vực khởi nghĩa cũng như c&ugrave;ng c&aacute;c cấp ủy quận nội th&agrave;nh ph&aacute;t động nh&acirc;n d&acirc;n nổi dậy gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền cơ sở, l&agrave;m tan rả ngụy quyền, l&agrave;m t&ecirc; liệt trung t&acirc;m đầu n&atilde;o của địch. Như vậy, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong giờ ph&uacute;t lịch sử, phối hợp với bộ đội chủ lực v&agrave; c&aacute;c mũi nhọn tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy khắp th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định&nbsp;với kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi ng&uacute;t trời, giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n Miền Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch sử sang trang. Đất nước đ&atilde; v&agrave;o kỷ nguy&ecirc;n mới. Khắp nơi ở đ&ocirc; thị, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n học sinh đổ ra đường điều khiển giao th&ocirc;ng, dọn dẹp vệ sinh, qu&eacute;t r&aacute;c, x&oacute;a t&agrave;n t&iacute;ch n&ocirc; lệ, x&oacute;a bỏ &quot;văn h&oacute;a&quot; đồi trụy, độc hại... Thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh trở về qu&ecirc; cũ, b&aacute;m ruộng vườn c&ograve;n in đậm dấu vết chiến tranh. Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ugrave;ng đ&agrave;n anh hăng h&aacute;i khởi động tất cả xưởng m&aacute;y, đặc biệt l&agrave; giữ cho th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng bị mất điện, mất nước sạch. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33362/TNXP.jpg" style="height:390px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Văn Kiệt&nbsp;trao cờ cho B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Ch&aacute;nh Trực ra qu&acirc;n Thanh ni&ecirc;n xung phong năm 1976. Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phong tr&agrave;o tự nguyện l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội l&ecirc;n đến đỉnh điểm khi Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhận cờ xung k&iacute;ch do B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Văn Kiệt trao, c&ugrave;ng hằng vạn thanh ni&ecirc;n ra qu&acirc;n Thanh ni&ecirc;n xung phong ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 3 năm 1976. Thanh ni&ecirc;n xung phong ch&iacute;nh l&agrave; một tập hợp đa dạng nhất c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n l&uacute;c&nbsp;bấy giờ: bao gồm lực lượng ngụy qu&acirc;n ngụy quyền r&atilde; ngũ, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động thất nghiệp, học sinh, sinh vi&ecirc;n, tr&iacute; thức trẻ, v&agrave; cả thanh ni&ecirc;n l&acirc;m v&agrave;o tệ nạn x&atilde; hội cũ như ma t&uacute;y, mại d&acirc;m... v&agrave; do c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cộng sản l&agrave;m n&ograve;ng cốt. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; vui mừng khuyến kh&iacute;ch con em m&igrave;nh tham gia &quot;l&ecirc;n rừng xuống biển&quot; đi x&acirc;y dựng kinh tế mới tr&ecirc;n địa b&agrave;n nhiều tỉnh, th&agrave;nh miền Nam. Đ&oacute; l&agrave; một cuộc biểu dương &yacute; ch&iacute; của to&agrave;n d&acirc;n chuyển th&agrave;nh phố từ đầu n&atilde;o chiến tranh&nbsp;sang x&acirc;y dựng h&ograve;a b&igrave;nh, từ ăn b&aacute;m viện trợ sang lao động sản xuất tự lực tự cường. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; một bước chuyển mạnh mẽ từ &yacute; thức d&acirc;n tộc chia rẽ hằng trăm năm do đất nước bị n&ocirc; lệ, chia cắt v&agrave; chiến tranh, sang h&ograve;a hợp d&acirc;n tộc, đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n, thống nhất &yacute; ch&iacute; v&agrave; h&agrave;nh động v&igrave; Tổ quốc Việt Nam thống nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&agrave;i G&ograve;n (nay l&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp;th&aacute;ng Tư n&oacute;ng bỏng, n&oacute;ng cả trời đất, n&oacute;ng cả l&ograve;ng người. Trong huyết quản của lớp lớp tuổi trẻ thời chiến tranh đ&atilde; s&ocirc;i sục d&ograve;ng m&aacute;u anh h&ugrave;ng v&agrave; lớp trước đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ vẻ vang. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế hệ trẻ h&ocirc;m nay c&agrave;ng nặng nề tr&aacute;ch nhiệm: vừa x&acirc;y dựng ph&aacute;t triển đất nước s&aacute;nh vai c&ugrave;ng năm ch&acirc;u bốn biển, vừa bảo vệ Tổ quốc vẹn to&agrave;n trước một thế giới đầy bất trắc. D&ugrave; cho sự vật kh&ocirc;ng ngừng vận động, đổi thay, thế hệ trẻ ki&ecirc;n định con đường m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; chọn, chắc chắn sẽ tiến tới đỉnh vinh quang!</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;PHẠM CH&Aacute;NH TRỰC</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND&nbsp;Th&agrave;nh phố, </em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>nguy&ecirc;n&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;