Những ngày tháng Tư nóng bỏng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Tiếng bom ph&aacute;o bỗng nhi&ecirc;n im bặt. Trời trong xanh kh&ocirc;ng một chiếc m&aacute;y bay n&agrave;o đảo lượn, gầm r&uacute; như thường nhật. </span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Một tiếng s&uacute;ng nhỏ, lẻ tẻ cũng kh&ocirc;ng nghe. T&ocirc;i cảm thấy l&ograve;ng nhẹ nhỏm, b&igrave;nh y&ecirc;n đến như xa lạ, chưa từng c&oacute; bao giờ. Nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; th&igrave; giờ để lắng nghe, để cảm nhận. T&ocirc;i phải nhanh ch&oacute;ng tổ chức c&ocirc;ng việc, b&agrave;y vẽ mọi chuyện. </span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Phải b&aacute;m s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh đang c&ograve;n ngổn ngang, lộn xộn, v&agrave; phải sắp xếp để ai nấy trong tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh đều định hướng được v&agrave; mọi hoạt động tr&ocirc;i chảy.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; mấy suy nghĩ đầu ti&ecirc;n khi t&ocirc;i c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; của m&igrave;nh đ&atilde; v&agrave;o chiếm xong trụ sở ch&iacute;nh quyền Quận 11 của chế độ cũ.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33362/3664432.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực - t&aacute;c giả b&agrave;i viết. Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với tư c&aacute;ch l&agrave; B&iacute; thư Ban c&aacute;n sự, tức B&iacute; thư Quận ủy, t&ocirc;i y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ sở b&iacute; mật tại địa b&agrave;n nhanh ch&oacute;ng k&eacute;o qu&acirc;n đi chiếm lĩnh to&agrave;n bộ ch&iacute;nh quyền c&aacute;c Phường, Kh&oacute;m, với v&agrave;i khẩu s&uacute;ng AK c&ograve;n th&igrave; d&ugrave;ng s&uacute;ng địch ngổn ngang vừa bỏ chạy. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Quần ch&uacute;ng cũng được trang bị v&agrave; sung v&agrave;o tổ, đội. Chỉ trong buổi s&aacute;ng đến xế chiều ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 th&igrave; tại Quận 11 qu&acirc;n ta đ&atilde; nắm chắc mọi t&igrave;nh h&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n phụ tr&aacute;ch v&agrave; đương nhi&ecirc;n mỗi đồng ch&iacute; Quận ủy l&agrave; một &quot;Chủ tịch Ủy ban c&aacute;ch mạng&quot; tại chỗ được ph&acirc;n c&ocirc;ng, d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; giấy tờ g&igrave; &quot;bổ nhiệm&quot; cả. Rồi thu nhận s&uacute;ng ống, phương tiện chiến tranh dồn đống v&agrave;o một gian nh&agrave; n&agrave;o đ&oacute;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc biệt tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận c&oacute; nhiều kho qu&acirc;n nhu, hậu cần &quot;qu&acirc;n tiếp vụ&quot; của địch. Lập tức ph&aacute;t gạo cho d&acirc;n. Ta biết rằng S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;đ&atilde; bị đ&oacute;i từ mấy năm cuối chiến tranh, đ&oacute;i đến mức c&oacute; gia đ&igrave;nh uẩn b&aacute;ch tự tử bằng thuốc trừ s&acirc;u trộn với ch&aacute;o cho con c&ugrave;ng ăn. Gạo đến d&acirc;n bất ngờ tạo ra niềm phấn khởi tưng bừng cả x&oacute;m ngh&egrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ cuối năm 1974 v&agrave; đầu năm 1975, Th&agrave;nh Đo&agrave;n được chỉ thị chuẩn bị tham gia nổi dậy khởi nghĩa trong nội th&agrave;nh: Tổ chức lực lượng b&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c khu x&oacute;m lao động nhằm ph&aacute;t động khởi nghĩa ở 5 khu vực trọng yếu v&agrave; rất kh&oacute; th&acirc;m nhập từ ngo&agrave;i l&agrave; B&agrave;n cờ Vườn Chuối (Quận 3), Cầu B&ocirc;ng - Gia Định, Ph&uacute; Nhuận (Gia định), Kh&aacute;nh Hội, Vĩnh Hội (Quận 4) v&agrave; T&acirc;n Sơn, T&acirc;n Ph&uacute; (Quận T&acirc;n b&igrave;nh). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm điểm khởi nghĩa n&ecirc;u tr&ecirc;n c&oacute; vị tr&iacute; chiến lược ph&ugrave; hợp &yacute; đồ chỉ đạo của Bộ Chỉ huy tiền phương vừa tiếp cận trung t&acirc;m đầu n&atilde;o chỉ huy của địch như Dinh Độc lập, T&ograve;a Đại sứ Mỹ, cũng như vừa tiếp ứng thuận lợi c&aacute;c mũi tiến c&ocirc;ng của qu&acirc;n chủ lực từ c&aacute;c hướng bắc, t&acirc;y bắc, t&acirc;y nam v&agrave; hướng đ&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mặt kh&aacute;c, Th&agrave;nh ủy điều động nhiều c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tăng cường cho c&aacute;c địa b&agrave;n cần thiết quan trọng: Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; 9 đồng ch&iacute; chỉ giữ lại một đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư, một &iacute;t Ủy vi&ecirc;n Thường vụ v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh, đồng thời tất cả c&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh c&ograve;n lại đều được điều động đi tăng cường c&aacute;c địa phương v&agrave; c&aacute;nh n&ocirc;ng th&ocirc;n v&ugrave;ng ven, ngo&agrave;i số đồng ch&iacute; bị địch bắt từ trước v&agrave; một số c&aacute;n bộ vừa ra t&ugrave;. T&ocirc;i được Th&agrave;nh ủy điều động về Quận 11 trong thời kỳ chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; sau khi chiến dịch kết th&uacute;c thắng lợi sẽ trở về cương vị cũ - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với phương thức bố tr&iacute; lực lượng như vậy,Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; chủ động triển khai 5 khu vực khởi nghĩa cũng như c&ugrave;ng c&aacute;c cấp ủy quận nội th&agrave;nh ph&aacute;t động nh&acirc;n d&acirc;n nổi dậy gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền cơ sở, l&agrave;m tan rả ngụy quyền, l&agrave;m t&ecirc; liệt trung t&acirc;m đầu n&atilde;o của địch. Như vậy, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ trong giờ ph&uacute;t lịch sử, phối hợp với bộ đội chủ lực v&agrave; c&aacute;c mũi nhọn tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy khắp th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định&nbsp;với kh&iacute; thế s&ocirc;i nổi ng&uacute;t trời, giải ph&oacute;ng th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần giải ph&oacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n Miền Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch sử sang trang. Đất nước đ&atilde; v&agrave;o kỷ nguy&ecirc;n mới. Khắp nơi ở đ&ocirc; thị, thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n học sinh đổ ra đường điều khiển giao th&ocirc;ng, dọn dẹp vệ sinh, qu&eacute;t r&aacute;c, x&oacute;a t&agrave;n t&iacute;ch n&ocirc; lệ, x&oacute;a bỏ &quot;văn h&oacute;a&quot; đồi trụy, độc hại... Thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh trở về qu&ecirc; cũ, b&aacute;m ruộng vườn c&ograve;n in đậm dấu vết chiến tranh. Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ugrave;ng đ&agrave;n anh hăng h&aacute;i khởi động tất cả xưởng m&aacute;y, đặc biệt l&agrave; giữ cho th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng bị mất điện, mất nước sạch. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33362/TNXP.jpg" style="height:390px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Văn Kiệt&nbsp;trao cờ cho B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Ch&aacute;nh Trực ra qu&acirc;n Thanh ni&ecirc;n xung phong năm 1976. Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phong tr&agrave;o tự nguyện l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội l&ecirc;n đến đỉnh điểm khi Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhận cờ xung k&iacute;ch do B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy V&otilde; Văn Kiệt trao, c&ugrave;ng hằng vạn thanh ni&ecirc;n ra qu&acirc;n Thanh ni&ecirc;n xung phong ng&agrave;y 28 th&aacute;ng 3 năm 1976. Thanh ni&ecirc;n xung phong ch&iacute;nh l&agrave; một tập hợp đa dạng nhất c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n l&uacute;c&nbsp;bấy giờ: bao gồm lực lượng ngụy qu&acirc;n ngụy quyền r&atilde; ngũ, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động thất nghiệp, học sinh, sinh vi&ecirc;n, tr&iacute; thức trẻ, v&agrave; cả thanh ni&ecirc;n l&acirc;m v&agrave;o tệ nạn x&atilde; hội cũ như ma t&uacute;y, mại d&acirc;m... v&agrave; do c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cộng sản l&agrave;m n&ograve;ng cốt. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; vui mừng khuyến kh&iacute;ch con em m&igrave;nh tham gia &quot;l&ecirc;n rừng xuống biển&quot; đi x&acirc;y dựng kinh tế mới tr&ecirc;n địa b&agrave;n nhiều tỉnh, th&agrave;nh miền Nam. Đ&oacute; l&agrave; một cuộc biểu dương &yacute; ch&iacute; của to&agrave;n d&acirc;n chuyển th&agrave;nh phố từ đầu n&atilde;o chiến tranh&nbsp;sang x&acirc;y dựng h&ograve;a b&igrave;nh, từ ăn b&aacute;m viện trợ sang lao động sản xuất tự lực tự cường. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; một bước chuyển mạnh mẽ từ &yacute; thức d&acirc;n tộc chia rẽ hằng trăm năm do đất nước bị n&ocirc; lệ, chia cắt v&agrave; chiến tranh, sang h&ograve;a hợp d&acirc;n tộc, đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n, thống nhất &yacute; ch&iacute; v&agrave; h&agrave;nh động v&igrave; Tổ quốc Việt Nam thống nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&agrave;i G&ograve;n (nay l&agrave; th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp;th&aacute;ng Tư n&oacute;ng bỏng, n&oacute;ng cả trời đất, n&oacute;ng cả l&ograve;ng người. Trong huyết quản của lớp lớp tuổi trẻ thời chiến tranh đ&atilde; s&ocirc;i sục d&ograve;ng m&aacute;u anh h&ugrave;ng v&agrave; lớp trước đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ vẻ vang. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế hệ trẻ h&ocirc;m nay c&agrave;ng nặng nề tr&aacute;ch nhiệm: vừa x&acirc;y dựng ph&aacute;t triển đất nước s&aacute;nh vai c&ugrave;ng năm ch&acirc;u bốn biển, vừa bảo vệ Tổ quốc vẹn to&agrave;n trước một thế giới đầy bất trắc. D&ugrave; cho sự vật kh&ocirc;ng ngừng vận động, đổi thay, thế hệ trẻ ki&ecirc;n định con đường m&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; chọn, chắc chắn sẽ tiến tới đỉnh vinh quang!</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;PHẠM CH&Aacute;NH TRỰC</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh ủy, nguy&ecirc;n Chủ tịch HĐND&nbsp;Th&agrave;nh phố, </em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>nguy&ecirc;n&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;