Thử thách tranh tài cùng "Tự hào sử Việt" năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hội thi &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo; l&agrave; một s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa gi&uacute;p lan tỏa tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; niềm đam m&ecirc; lịch sử trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n Th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; đ&atilde; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, th&ocirc;ng qua những b&agrave;i học v&agrave; những gi&aacute; trị quan trọng trong lịch sử d&acirc;n tộc.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 04 lần tổ chức, Hội thi &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo; đ&atilde; lan tỏa, th&uacute;c đẩy tinh thần y&ecirc;u nước v&agrave; mong muốn t&igrave;m hiểu nhiều hơn về lịch sử truyền thống, văn h&oacute;a d&acirc;n tộc Việt Nam trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh trong cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Hội thi &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo; năm 2020 quay trở lại với rất nhiều điểm mới về nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức thi, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm &yacute; nghĩa cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/N.jpg" style="height:258px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tự h&agrave;o sử Việt lần V - năm 2020 với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng&rdquo; được tổ chức d&agrave;nh cho 2 nh&oacute;m đối tượng ch&iacute;nh, đ&oacute; l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n (từ 16 - 35 tuổi<em>)</em> tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; bạn đọc B&aacute;o Tuổi Trẻ, với 4 bảng dự thi:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Bảng A: d&agrave;nh cho khu vực Quận - Huyện v&agrave; lực lượng vũ trang;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Bảng B: d&agrave;nh cho khu vực khu vực đại học, cao đẳng, trung cấp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Bảng C: d&agrave;nh cho khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Bảng D: d&agrave;nh cho bạn đọc b&aacute;o Tuổi Trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tự h&agrave;o Sử Việt năm nay c&oacute; tất cả 03 v&ograve;ng thi:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;+ V&ograve;ng thi trực tuyến &ldquo;Tranh t&agrave;i sử Việt&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;+ V&ograve;ng thi trải nghiệm thực tế &ldquo;Dấu ấn lịch sử&rdquo;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;+ V&agrave; v&ograve;ng thi chung kết &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Link đăng k&iacute; v&agrave; dự thi:&nbsp;</span><strong><a href="https://tuhaosuviet.tuoitre.vn/">https://tuhaosuviet.tuoitre.vn/</a></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/slide-4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Nghi thức khai mạc Hội thi Tự h&agrave;o sử Việt năm 2017</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với v&ograve;ng thi trực tuyến &ldquo;Tranh t&agrave;i sử Việt&rdquo;, th&iacute; sinh sẽ tham gia phần thi trắc nghiệm (gồm 4 đợt) v&agrave; phần thi viết cảm nhận với chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố của t&ocirc;i&rdquo;. Điểm của v&ograve;ng thi n&agrave;y sẽ l&agrave; điểm trung b&igrave;nh của cả hai phần thi trắc nghiệm v&agrave; cảm nhận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau v&ograve;ng thi &ldquo;Tranh t&agrave;i sử Việt&rdquo;, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 30 th&iacute; sinh c&oacute; điểm cao nhất ở mỗi bảng A, B, C (<em>Bảng D chỉ tham gia v&ograve;ng thi trực tuyến</em>) để tham gia v&ograve;ng thi trải nghiệm thực tế &ldquo;Dấu ấn lịch sử&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; v&ograve;ng thi theo đội, mỗi đội gồm 03 th&agrave;nh vi&ecirc;n được Ban Tổ chức lựa chọn ngẫu nhi&ecirc;n. C&aacute;c đội thi sẽ trải nghiệm cảm gi&aacute;c được trở th&agrave;nh những vlogger với thử th&aacute;ch thực hiện 01 vlog về lịch sử do ch&iacute;nh đội thi tự quay v&agrave; thực hiện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/slide-2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh ảnh c&aacute;c th&iacute; sinh tham gia Hội thi những năm trước</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết th&uacute;c v&ograve;ng thi &ldquo;Dấu ấn lịch sử&rdquo;, 06 đội thi xuất sắc sẽ bước v&agrave;o v&ograve;ng thi chung kết &ldquo;Tự h&agrave;o sử Việt&rdquo;. Tại v&ograve;ng thi n&agrave;y, c&aacute;c đội thi sẽ c&ugrave;ng tranh t&agrave;i trong một chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm lịch sử với những thử th&aacute;ch hấp dẫn tại c&aacute;c địa điểm cho Ban Tổ chức sắp xếp.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c giải thưởng chung cuộc Nhất, Nh&igrave;, Ba, Khuyến kh&iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c đội thi xuất sắc, Ban Tổ chức c&ograve;n trao tặng 06 giải tập thể cho c&aacute;c đơn vị c&oacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia t&iacute;ch cực Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, ở mỗi v&ograve;ng thi, Ban Tổ chức đều c&oacute; những giải thưởng ri&ecirc;ng d&agrave;nh cho c&aacute;c th&iacute; sinh v&agrave; đội thi c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/IMG_3551.jpg" style="height:336px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Lễ Tổng kết v&agrave; trao giải Hội thi Tự h&agrave;o sử Việt năm 2017</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tự H&agrave;o Sử Việt lần thứ V - năm 2020 với chủ đề: &ldquo;Tự h&agrave;o Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng&rdquo; được tổ chức trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ch&agrave;o mừng kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) v&agrave; ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 v&agrave; Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-01.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-02.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-03.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-04.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-05.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-06.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-07.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33371/The%20le%20hoi%20thi-08.png" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">BAN TỔ CHỨC HỘI THI</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;