Thế hệ trẻ đầy ắp trong tim một tình yêu to lớn dành cho thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2020) diễn ra v&agrave;o </strong><strong>s&aacute;ng ng&agrave;y 30/4/2020 tại Hội trường Thống nhất, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương -&nbsp; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu thể hiện l&ograve;ng biết ơn của tuổi trẻ th&agrave;nh phố đối với </strong><strong>c&aacute;c bậc tiền bối c&aacute;ch mạng, c&aacute;c thế hệ cha anh cũng như thể hiện quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ban bi&ecirc;n tập Trang th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n xin đăng to&agrave;n văn b&agrave;i ph&aacute;t biểu của đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33390/phan-thi-thanh-phuong_qfea.jpg" style="height:315px; width:560px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ảnh: Việt Dũng (SGGP)</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng thường trực Ch&iacute;nh phủ nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Th&agrave;nh phố;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, qu&yacute; mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, c&aacute;c Anh h&ugrave;ng lực lượng vũ trang, Anh h&ugrave;ng lao động;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh thưa qu&yacute; vị đại biểu, thưa c&aacute;c đồng ch&iacute;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng của Lễ kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước h&ocirc;m nay, thay mặt cho gần 2,9 triệu thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố xin được b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn v&ocirc; hạn đối với c&aacute;c bậc tiền bối c&aacute;ch mạng, c&aacute;c thế hệ cha anh đ&atilde; hy sinh kh&ocirc;ng tiếc m&aacute;u xương cho độc lập của d&acirc;n tộc, tự do, hạnh ph&uacute;c của Nh&acirc;n d&acirc;n. Truyền thống c&aacute;ch mạng qu&yacute; b&aacute;u sẽ lu&ocirc;n được thế hệ trẻ h&ocirc;m nay, mai sau nhớ m&atilde;i v&agrave; tr&acirc;n trọng giữ g&igrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự l&atilde;nh đạo trực tiếp của Đảng bộ th&agrave;nh phố, được Nh&acirc;n d&acirc;n đ&ugrave;m bọc, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản th&agrave;nh phố l&agrave; ngọn cờ tập hợp v&agrave; tổ chức nhiều phong tr&agrave;o đấu tranh của thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n, học sinh, c&ocirc;ng nh&acirc;n, n&ocirc;ng d&acirc;n, tr&iacute; thức trẻ&hellip; rất s&ocirc;i nổi, li&ecirc;n tục, mạnh mẽ, bền bỉ ngay trong hang ổ đầu n&atilde;o của đội qu&acirc;n viễn chinh x&acirc;m lược v&agrave; chế độ tay sai. Vừa đấu tranh c&ocirc;ng khai, vừa đấu tranh b&iacute; mật, đấu tranh ch&iacute;nh trị kết hợp đấu tranh vũ trang, vũ trang tuy&ecirc;n truyền, đấu tranh trong c&aacute;c x&oacute;m lao động, c&aacute;c xưởng thợ, tr&ecirc;n đường phố, tại giảng đường, ở bưng biền, ở v&ugrave;ng ven, trong nh&agrave; t&ugrave; Mỹ - Ngụy&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dưới sự chỉ đạo s&aacute;ng suốt của Th&agrave;nh ủy, Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ograve;n chủ động tấn c&ocirc;ng vũ trang bằng c&aacute;c đội cảm tử qu&acirc;n, biệt động th&agrave;nh, g&oacute;p sức l&agrave;m n&ecirc;n một cuộc tổng tiến c&ocirc;ng nổi dậy Xu&acirc;n Mậu Th&acirc;n năm 1968 tại đầu n&atilde;o của ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n, l&agrave;m lung lay cả hệ thống ch&iacute;nh trị của Mỹ - Ngụy, ph&aacute;t động th&agrave;nh phong tr&agrave;o &ldquo;Đốt xe Mỹ&rdquo; những năm 70 l&agrave;m qu&acirc;n th&ugrave; kinh sợ. V&agrave; ở trận quyết chiến chiến lược cuối c&ugrave;ng trong chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử, lực lượng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n được Th&agrave;nh ủy tin cậy giao nhiều nhiệm vụ quan trọng kh&aacute;c nhau: chi viện cho Bộ chỉ huy tiền phương của Th&agrave;nh ủy với nhiệm vụ &ldquo;hoa ti&ecirc;u&rdquo;, dẫn đường cho c&aacute;c c&aacute;nh qu&acirc;n v&agrave;o giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n; trực tiếp tổ chức l&atilde;nh đạo 05 điểm khởi nghĩa tại nội th&agrave;nh; chi viện lực lượng n&ograve;ng cốt về c&aacute;c quận, huyện l&atilde;nh đạo lực lượng địa phương gi&agrave;nh ch&iacute;nh quyền... Người trước ng&atilde; xuống, người sau đứng l&ecirc;n, g&oacute;p phần c&ugrave;ng to&agrave;n qu&acirc;n, to&agrave;n d&acirc;n ta l&agrave;m n&ecirc;n chiến thắng vĩ đại của Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh, giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ sau ng&agrave;y 30/4/1975, tuổi trẻ th&agrave;nh phố bước v&agrave;o thời kỳ mới, ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, x&acirc;y dựng cuộc sống mới, tiếp tục tinh thần v&agrave; kh&iacute; thế của những năm kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước. Đ&oacute; l&agrave; thế hệ l&ecirc;n rừng, xuống biển, r&egrave;n giũa con người qua lao động, với c&aacute;c đại c&ocirc;ng trường thủ c&ocirc;ng L&ecirc; Minh Xu&acirc;n, Trần Quang Cơ, xung k&iacute;ch, đi đầu trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam, bi&ecirc;n giới ph&iacute;a Bắc v&agrave; 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n lập nghiệp v&agrave; tuổi trẻ giữ nước,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh </em><em>thưa qu&yacute; vị đại biểu v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;!</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế hệ trẻ h&ocirc;m nay cảm thấy tự h&agrave;o khi th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sau 45 năm kể từ Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng bộ v&agrave; ch&iacute;nh quyền, sự chung sức của c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n, đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng ph&aacute;t triển, từng bước trở th&agrave;nh một trung t&acirc;m kinh tế, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo v&agrave; khoa học - c&ocirc;ng nghệ c&oacute; sức lan tỏa cao của cả nước v&agrave; khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế hệ trẻ h&ocirc;m nay hạnh ph&uacute;c khi được sinh sống, học tập, lao động trong một Th&agrave;nh phố h&ograve;a b&igrave;nh, năng động, c&oacute; nền kinh tế, văn h&oacute;a ph&aacute;t triển cao, l&agrave; điểm đến an to&agrave;n cho du kh&aacute;ch quốc tế v&agrave; chắc chắn những th&agrave;nh quả to lớn của Th&agrave;nh phố h&ocirc;m nay đ&atilde; được khởi nguồn từ chiến thắng vĩ đại của d&acirc;n tộc ta từ 45 năm trước để h&ocirc;m nay thế hệ trẻ kh&ocirc;ng chỉ tự h&agrave;o, hạnh ph&uacute;c m&agrave; c&ograve;n đầy ắp trong tim một t&igrave;nh y&ecirc;u to lớn d&agrave;nh cho th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u &ndash; Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Truyền thống c&aacute;ch mạng h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; sự ph&aacute;t triển, đổi mới kh&ocirc;ng ngừng của th&agrave;nh phố ch&iacute;nh l&agrave; y&ecirc;u cầu đặt ra cho mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi ng&agrave;y c&agrave;ng cao, để vừa xứng đ&aacute;ng với c&aacute;c thế hệ cha anh, vừa đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu l&agrave; nguồn lực nh&acirc;n lực chất lượng cao của th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong nhiều năm qua, th&ocirc;ng qua c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội th&agrave;nh phố, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi đ&atilde; lu&ocirc;n nỗ lực học tập n&acirc;ng cao tri thức, hăng say lao động, s&aacute;ng tạo; t&iacute;ch cực r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong; giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy truyền thống d&acirc;n tộc, một l&ograve;ng sắt son niềm tin với Đảng, học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; xung k&iacute;ch tham gia hiến kế, g&oacute;p sức trẻ c&ugrave;ng dựng x&acirc;y Th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hoạt động của Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố từ năm 1975 đến nay lu&ocirc;n ở thế tiến c&ocirc;ng, đ&atilde; tạo ra được những bước đột ph&aacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi kh&ocirc;ng chỉ tại địa b&agrave;n th&agrave;nh phố m&agrave; c&oacute; sức t&aacute;c động v&agrave; được nh&acirc;n rộng tr&ecirc;n phạm vi cả nước, c&oacute; thể kể đến như c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave;, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh giải thưởng &ldquo;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, m&ocirc; h&igrave;nh li&ecirc;n hoan &ldquo;B&uacute;p sen hồng&rdquo;,c&aacute;c phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo khoa học kỹ thuật, c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động hỗ trợ thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp &hellip; Đ&oacute; l&agrave; sự phấn đấu bền bỉ của c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n th&agrave;nh phố, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố để tạo ra c&aacute;c gi&aacute; trị mới cho cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>K&iacute;nh </em><em>thưa qu&yacute; vị đại biểu v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;!</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ thời kỳ kh&aacute;ng chiến đến khi x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước, lực lượng thanh ni&ecirc;n lu&ocirc;n xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện trong mọi nhiệm vụ, mọi ho&agrave;n cảnh. Tinh thần ấy lu&ocirc;n được hun đ&uacute;c, giữ g&igrave;n, ph&aacute;t huy v&agrave; được biểu hiện cụ thể, sinh động trong c&aacute;c hoạt động của tuổi trẻ th&agrave;nh phố theo từng bước ph&aacute;t triển mới của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - một th&agrave;nh phố s&aacute;ng tạo đi đầu, &quot;c&ugrave;ng cả nước, v&igrave; cả nước&quot;. Bước ph&aacute;t triển mới đ&oacute; kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng kể đến Đề &aacute;n &ldquo;X&acirc;y dựng TP. Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nh&igrave;n đến năm 2025&rdquo; v&agrave; Đề &aacute;n quy hoạch x&acirc;y dựng &ldquo;Khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo ph&iacute;a Đ&ocirc;ng&rdquo;. Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố sẽ tiếp tục tự đổi mới, s&aacute;ng tạo m&igrave;nh v&agrave; ph&aacute;t huy đội h&igrave;nh tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện, vận động thanh thiếu nhi t&iacute;ch cực chủ động g&oacute;p &yacute;, hiến kế cho sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, t&iacute;ch cực tham gia c&oacute; hiệu quả v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh đổi mới, s&aacute;ng tạo dưới sự khởi xướng, chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để bảo vệ th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u c&ograve;n l&agrave; những việc l&agrave;m cụ thể h&ocirc;m nay. Trước diễn biến phức tạp của t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng với c&aacute;c ban, ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể dưới sự chỉ đạo của l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố đ&atilde;, đang nỗ lực tham gia t&iacute;ch cực c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch Covid-19. Đ&oacute; l&agrave; thực hiện c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao nhận thức cộng động trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch, tạo sự đồng thuận cao trong x&atilde; hội, đối với c&aacute;c biện ph&aacute;p ngăn chặn đẩy l&ugrave;i dịch bệnh do Đảng, ch&iacute;nh quyền c&aacute;c cấp &aacute;p dụng. Th&agrave;nh lập c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện tại 24 quận huyện hỗ trợ, tặng nhu yếu phẩm cho người lớn tuổi, neo đơn, người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; th&agrave;nh lập Đội h&igrave;nh hỗ trợ nhập liệu phiếu khai y tế tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung; Đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n, y b&aacute;c sĩ trẻ t&igrave;nh nguyện; lắp đặt c&aacute;c hệ thống rửa tay tại c&aacute;c trường học, khu c&ocirc;ng cộng,&hellip; B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; đa dạng c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tri thức của c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c y, b&aacute;c sĩ trẻ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ, doanh nh&acirc;n trẻ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, ph&oacute;ng vi&ecirc;n trẻ, văn nghệ sĩ trẻ,&hellip; g&oacute;p sức c&ugrave;ng c&aacute;c cơ quan y tế, ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong bối cảnh th&agrave;nh phố chuyển sang &ldquo;trạng th&aacute;i b&igrave;nh thường mới&rdquo;, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố tiếp tục t&iacute;ch cực ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n, xung k&iacute;ch c&ugrave;ng to&agrave;n x&atilde; hội n&acirc;ng cao &yacute; thức bảo vệ sức khỏe trong người d&acirc;n, nỗ lực trong học tập, lao động, sản xuất c&ugrave;ng đơn vị, cơ quan vượt qua kh&oacute; khăn. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tin tưởng với sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn của Đảng bộ Th&agrave;nh phố, tinh thần quyết t&acirc;m cao, đồng sức, đồng l&ograve;ng của c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, sau khi dịch Covid-19 được kiểm so&aacute;t ho&agrave;n to&agrave;n, Th&agrave;nh phố ch&uacute;ng ta sẽ trở lại với một sức bật mới, kh&iacute; thế mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố xin k&iacute;nh ch&uacute;c c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Trung ương, Th&agrave;nh phố v&agrave; to&agrave;n thể qu&yacute; vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh ph&uacute;c, tiếp tục đặt niềm tin,&nbsp; động vi&ecirc;n v&agrave; d&igrave;u dắt thế hệ trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với t&igrave;nh cảm ch&acirc;n th&agrave;nh, tinh thần nhiệt huyết hun đ&uacute;c, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố xin hứa ra sức ph&aacute;t huy mọi tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, gắn chặt hoạt động của m&igrave;nh v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố &nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">---</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>* Tựa đề do Ban bi&ecirc;n tập Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n đặt.</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;