Toàn văn phát biểu của Bí thư Thành ủy tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="summary cms-desc"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 30-4, Th&agrave;nh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 &ndash; 30-4-2020). Ban bi&ecirc;n tập website Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&acirc;n trọng giới thiệu to&agrave;n văn diễn văn của đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đăng tr&ecirc;n B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng.</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33391/nguyen-thien-nhan-2_rsko.jpg" style="height:315px; width:560px" /></p> </div> <div class="full-img" style="text-align: center;"><span style="font-size:11px"><em>&nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Thiện Nh&acirc;n đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG</em></span></div> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kim Ng&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam!</em></p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute; Trương H&ograve;a B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Ch&iacute;nh phủ!</em></p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!</em></p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, qu&yacute; Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n, Anh h&ugrave;ng Lao động!</em></p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa qu&yacute; đại biểu!</em></p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa đồng ch&iacute;, đồng b&agrave;o Th&agrave;nh phố!</em><br /> <br /> H&ocirc;m nay, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; h&agrave;o h&ugrave;ng của những ng&agrave;y th&aacute;ng Tư lịch sử, c&ugrave;ng với đồng b&agrave;o cả nước, Th&agrave;nh ủy - Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n - Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước.</p> <p style="text-align:justify">Thay mặt Th&agrave;nh ủy - Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n - Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng gửi đến c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, qu&yacute; Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n; Anh h&ugrave;ng Lao động; c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sĩ Qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n, C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, c&aacute;c thương binh, bệnh binh, gia đ&igrave;nh liệt sĩ, gia đ&igrave;ng c&oacute; c&ocirc;ng với nước; qu&yacute; vị đại biểu v&agrave; đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố lời thăm hỏi th&acirc;n thiết v&agrave; lời ch&uacute;c mừng tốt đẹp nhất.</p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; v&agrave; qu&yacute; vị đại biểu,</em></p> <p style="text-align:justify">Đại thắng m&ugrave;a Xu&acirc;n năm 1975 l&agrave; một trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng trong lịch sử dựng nước v&agrave; giữ nước vĩ đại của d&acirc;n tộc ta. Ch&uacute;ng ta đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh được sứ mệnh lịch sử vẻ vang l&agrave; giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước v&agrave;o kỷ nguy&ecirc;n mới - kỷ nguy&ecirc;n của độc lập, thống nhất, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ, c&ugrave;ng nhau x&acirc;y dựng một nước Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa - d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh.</p> <p style="text-align:justify">Trong thời khắc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, x&uacute;c động n&agrave;y, ch&uacute;ng ta th&agrave;nh k&iacute;nh tưởng nhớ v&agrave; đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vĩ đại - l&atilde;nh tụ thi&ecirc;n t&agrave;i, Anh h&ugrave;ng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, Nh&agrave; văn h&oacute;a kiệt xuất của Việt Nam - Người đ&atilde; l&agrave;m rạng rỡ d&acirc;n tộc ta, non s&ocirc;ng đất nước ta; ch&uacute;ng ta b&agrave;y tỏ sự tri &acirc;n, biết ơn v&ocirc; hạn sự cống hiến to lớn của c&aacute;c thế hệ tiền bối c&aacute;ch mạng đi trước, tưởng nhớ biết bao đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; đ&atilde; anh dũng hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc; ch&uacute;ng ta m&atilde;i m&atilde;i biết ơn sự hy sinh v&ocirc; bờ bến của qu&yacute; Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, c&aacute;c chiến sĩ của lực lượng t&igrave;nh b&aacute;o, lực lượng binh vận, c&aacute;c thương binh, gia đ&igrave;nh liệt sĩ, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với nước, lực lượng thanh ni&ecirc;n xung phong, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, của đồng b&agrave;o, chiến sĩ cả nước, v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - Chợ Lớn - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cho độc lập d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước, chủ quyền quốc gia, to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của Tổ quốc, v&igrave; sự trường tồn của d&acirc;n tộc, v&igrave; cuộc sống v&agrave; hạnh ph&uacute;c của Nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; v&agrave; qu&yacute; vị đại biểu,</em></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;ch đ&acirc;y hơn một thế kỷ, ng&agrave;y 5-6-1911, người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh rời bến cảng Nh&agrave; Rồng, với kh&aacute;t vọng t&igrave;m đường cứu nước, giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, đ&atilde; bắt đầu cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh 30 năm r&ograve;ng, qua 4 ch&acirc;u lục v&agrave; 28 quốc gia.</p> <p style="text-align:justify">Ng&agrave;y 3-2-1930, dưới sự dẫn dắt của Nguyễn &Aacute;i Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kết th&uacute;c thời kỳ &ldquo;đen tối kh&ocirc;ng c&oacute; đường ra&rdquo; của phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng nước ta. V&agrave; cũng từ đấy, đất nước Việt Nam, d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; c&oacute; Đảng dẫn lối đưa đường, để giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, gi&agrave;nh lại độc lập, tự do v&agrave; tự quyết định vận mệnh của m&igrave;nh.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Trải qua hai cuộc tổng dợt chiến lược v&agrave; quy tụ quần ch&uacute;ng l&agrave;m c&aacute;ch mạng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc &ndash; l&agrave; phong tr&agrave;o X&ocirc; Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 v&agrave; khởi nghĩa Nam Kỳ oanh liệt 1940, với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh v&agrave;o ng&agrave;y 19-5-1941 v&agrave; Việt Nam Tuy&ecirc;n truyền Giải ph&oacute;ng qu&acirc;n th&aacute;ng 12-1944, Đảng ta đ&atilde; tạo ra c&aacute;c tiền đề cần thiết để tổ chức lực lượng quần ch&uacute;ng c&aacute;ch mạng ở cả 3 miền dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Đ&ocirc;ng Dương, c&oacute; lực lượng vũ trang của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, tận dụng thời cơ lịch sử của Chiến tranh Thế giới thứ 2 đi v&agrave;o giai đoạn kết th&uacute;c &ndash; tổ chức cướp ch&iacute;nh quyền v&agrave; l&atilde;nh đạo l&agrave;m n&ecirc;n C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng 8 năm 1945 th&agrave;nh c&ocirc;ng, lập n&ecirc;n nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a - nh&agrave; nước c&ocirc;ng n&ocirc;ng đầu ti&ecirc;n ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Ng&agrave;y 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đ&igrave;nh lịch sử, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trịnh trọng tuy&ecirc;n bố với thế giới rằng: &ldquo;Nước Việt Nam c&oacute; quyền hưởng tự do v&agrave; độc lập. V&agrave; sự thật đ&atilde; trở th&agrave;nh một nước tự do v&agrave; độc lập. To&agrave;n thể d&acirc;n tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần v&agrave; lực lượng, t&iacute;nh mạng v&agrave; của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy&rdquo;.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Ch&iacute;nh với tinh thần: to&agrave;n thể d&acirc;n tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần v&agrave; lực lượng, t&iacute;nh mạng v&agrave; của cải, để giữ vững quyền tự do, độc lập, m&agrave; qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta đ&atilde; l&agrave;m n&ecirc;n chiến thắng lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ ng&agrave;y 7/5/1954 &ldquo;lừng lẫy năm ch&acirc;u, chấn động địa cầu&rdquo;, buộc ch&iacute;nh phủ Ph&aacute;p phải chấm dứt cuộc x&acirc;m lược ở Việt Nam.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Nhưng với d&atilde; t&acirc;m x&acirc;m chiếm Việt Nam, ch&iacute;nh phủ Mỹ đ&atilde; ph&aacute; hoại việc thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ được k&yacute; kết năm 1954, x&uacute;c tiến kế hoạch x&acirc;m nhập v&agrave;o miền Nam, chia cắt l&acirc;u d&agrave;i đất nước ta, biến miền Nam th&agrave;nh thuộc địa kiểu mới v&agrave; căn cứ qu&acirc;n sự của Mỹ, l&agrave;m căn cứ tiến c&ocirc;ng miền Bắc - tiền đồn của hệ thống x&atilde; hội chủ nghĩa ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;. Chế độ Mỹ - Ngụy đ&atilde; đ&agrave;n &aacute;p d&atilde; man những người c&aacute;ch mạng v&agrave; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng ở miền Nam, Mỹ mở rộng n&eacute;m bom ra miền Bắc từ 1964. Trong bản Di ch&uacute;c 1969, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; viết: &ldquo;Cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ c&oacute; thể c&ograve;n k&eacute;o d&agrave;i, đồng b&agrave;o ta c&oacute; thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. D&ugrave; sao, ch&uacute;ng ta phải quyết t&acirc;m đ&aacute;nh giặc Mỹ đến thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n&rdquo;.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Dưới sự l&atilde;nh đạo s&aacute;ng suốt, t&agrave;i t&igrave;nh của Đảng ta v&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, được sự chi viện sức người, sức của của hậu phương lớn miền Bắc, được sự hỗ trợ t&iacute;ch cực của Li&ecirc;n X&ocirc;, Trung Quốc v&agrave; c&aacute;c nước x&atilde; hội chủ nghĩa anh em, của nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới, qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n miền Nam đ&atilde; anh dũng, ki&ecirc;n cường đấu tranh chống chế độ Mỹ - Ngụy, lần lượt đ&aacute;nh bại c&aacute;c chiến lược của Mỹ, buộc Mỹ phải k&yacute; hiệp định Pa-ri 1973, cam kết t&ocirc;n trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất v&agrave; to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ của Việt Nam, r&uacute;t hết qu&acirc;n Mỹ v&agrave; qu&acirc;n đồng minh của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify">Sau khi k&yacute; Hiệp định Pa-ri, Ch&iacute;nh phủ Mỹ vẫn ngoan cố thực hiện chiến lược &ldquo;Việt Nam h&oacute;a chiến tranh&rdquo;, tiếp tục viện trợ về kinh tế, qu&acirc;n sự cho ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n nhằm ph&aacute; hoại Hiệp định Pa-ri, gi&agrave;nh lại thế chủ động tr&ecirc;n chiến trường. Hội nghị Trung ương lần thứ 21, th&aacute;ng 7-1973, đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng miền Nam trong 18 năm qua, khẳng định con đường c&aacute;ch mạng miền Nam l&agrave; con đường bạo lực c&aacute;ch mạng. Bất kể trong t&igrave;nh huống n&agrave;o cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững chiến lược tiến c&ocirc;ng v&agrave; chỉ đạo linh hoạt để đưa c&aacute;ch mạng miền Nam tiến l&ecirc;n. Sau hội nghị, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; chỉ đạo Qu&acirc;n ủy Trung ương lập tổ c&ocirc;ng t&aacute;c đặc biệt &ndash; Tổ Trung t&acirc;m &ndash; để soạn thảo Kế hoạch chiến lược Giải ph&oacute;ng miền Nam tr&igrave;nh Bộ Ch&iacute;nh trị. Tổ trung t&acirc;m đ&atilde; kiến nghị: Phải c&oacute; những đ&ograve;n quyết định, ti&ecirc;u diệt tập đo&agrave;n chiến lược lớn của địch để nhanh ch&oacute;ng thay đổi cục diện chiến trường, tạo thế v&agrave; bước nhảy vọt về thời cơ. Ng&agrave;y 29-7-1974, ta đ&aacute;nh chi khu qu&acirc;n sự Thượng Đức, qua 10 ng&agrave;y chiến đấu li&ecirc;n tục, ta đ&atilde; l&agrave;m chủ chi khu qu&acirc;n sự Thượng Đức. Tại hội nghị Bộ Ch&iacute;nh trị ng&agrave;y 30-9-1974, Đại tướng V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao chiến thắng qu&acirc;n sự Thượng Đức: &ldquo;T&ocirc;i đặc biệt lưu &yacute; hội nghị về trận Thượng Đức. Qua đ&oacute; thấy r&otilde;: Khi kh&ocirc;ng dựa được v&agrave;o sự chi viện lớn của kh&ocirc;ng qu&acirc;n Mỹ, khi kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều đạn ph&aacute;o để sử dụng th&igrave; sức chiến đấu của qu&acirc;n Ngụy rất yếu. Cả trong tấn c&ocirc;ng cũng như ph&ograve;ng ngự. Cuối c&ugrave;ng, t&ocirc;i khẳng định: thời cơ chiến lược đ&atilde; đến, cần khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, đi đ&ocirc;i với đấu tranh ch&iacute;nh trị, cần c&oacute; những trận quyết chiến chiến lược ti&ecirc;u diệt lớn qu&acirc;n địch để d&agrave;nh chiến thắng. Hội nghị đ&atilde; th&ocirc;ng qua kế hoạch quyết t&acirc;m ho&agrave;n th&agrave;nh sự nghiệp giải ph&oacute;ng miền Nam trong 2 năm 1975 - 1976 tr&ecirc;n 2 hướng chiến lược l&agrave; T&acirc;y Nguy&ecirc;n v&agrave; Đ&ocirc;ng Nam bộ. Cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy m&ugrave;a Xu&acirc;n 1975 đ&atilde; ra đời trong ho&agrave;n cảnh như vậy v&agrave; đ&atilde; kết th&uacute;c bằng sự to&agrave;n thắng của Chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử 26-4-1975 - 30-4-1975 giải ph&oacute;ng miền Nam, k&eacute;o theo c&aacute;c cuộc nổi dậy của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ở Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long trong ng&agrave;y 1 v&agrave; ng&agrave;y 2 &ndash; 5- 1975, đưa tới việc giải ph&oacute;ng to&agrave;n miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nh&agrave;.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Đại thắng m&ugrave;a Xu&acirc;n 1975 l&agrave; chiến c&ocirc;ng ch&oacute;i lọi, l&agrave; thắng lợi vĩ đại của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta dưới sự l&atilde;nh đạo đ&uacute;ng đắn của Đảng. Thắng lợi đ&oacute; l&agrave; bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử d&acirc;n tộc, mở ra kỷ nguy&ecirc;n mới đối với đất nước ta - kỷ nguy&ecirc;n độc lập, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội. Đ&aacute;nh gi&aacute; về tầm v&oacute;c thắng lợi của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị tại Đại hội lần thứ IV của Đảng ta đ&atilde; khẳng định: &ldquo;Năm th&aacute;ng sẽ tr&ocirc;i qua, nhưng thắng lợi của nh&acirc;n d&acirc;n ta trong sự nghiệp kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước m&atilde;i m&atilde;i được ghi v&agrave;o lịch sử d&acirc;n tộc ta như một trong những trang ch&oacute;i lọi nhất, một biểu tượng s&aacute;ng ngời về sự to&agrave;n thắng của chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng v&agrave; tr&iacute; tuệ con người, v&agrave; đi v&agrave;o lịch sử thế giới như một chiến c&ocirc;ng vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện c&oacute; tầm quan trọng quốc tế to lớn v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh thời đại s&acirc;u sắc&rdquo;.</p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; v&agrave; qu&yacute; vị đại biểu,</em></p> <p style="text-align:justify">Thắng lợi vĩ đại của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước c&aacute;ch đ&acirc;y 45 năm của Nh&acirc;n d&acirc;n ta do Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u l&atilde;nh đạo đ&atilde; để lại cho ch&uacute;ng ta h&ocirc;m nay những th&agrave;nh quả vĩ đại c&ugrave;ng những gi&aacute; trị lịch sử trường tồn: đ&oacute; l&agrave; ch&acirc;n l&yacute; &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; qu&yacute; hơn độc lập, tự do&rdquo;, độc lập d&acirc;n tộc gắn liền chủ nghĩa x&atilde; hội; l&agrave; x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện đường lối đ&uacute;ng đắn, s&aacute;ng tạo, độc lập, tự chủ; tăng cường v&agrave; ph&aacute;t huy sức mạnh đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc. Đ&oacute; l&agrave; tiến h&agrave;nh chiến tranh nh&acirc;n d&acirc;n, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n diện, với nghệ thuật qu&acirc;n sự s&aacute;ng tạo, phong ph&uacute; cả về phương ph&aacute;p c&aacute;ch mạng v&agrave; phương thức tiến h&agrave;nh. Đ&oacute; l&agrave;, kết hợp sức mạnh d&acirc;n tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng t&igrave;nh, ủng hộ, gi&uacute;p đỡ của bạn b&egrave; quốc tế, x&acirc;y dựng mặt trận thống nhất cả trong nước v&agrave; tr&ecirc;n thế giới. Đ&oacute; l&agrave; x&acirc;y dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ v&agrave; để sự l&atilde;nh đạo của Đảng l&agrave; nh&acirc;n tố quyết định mọi thắng lợi.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ x&acirc;m lược, S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định l&agrave; chiến trường trọng điểm, nơi đầu s&oacute;ng ngọn gi&oacute;, đ&atilde; &ldquo;đi trước&rdquo;, mở đầu cuộc kh&aacute;ng chiến của nh&acirc;n d&acirc;n Nam Bộ chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p x&acirc;m lược với sự kiện Nam bộ Kh&aacute;ng chiến ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 9 năm 1945 v&agrave; đ&atilde; &ldquo;về sau&rdquo; trong chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh lịch sử v&agrave;o ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 4 năm 1975. Trong suốt 30 năm chống thực d&acirc;n, đế quốc x&acirc;m lược 1945-1975, Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định lu&ocirc;n nhận thức s&acirc;u sắc v&agrave; t&acirc;m huyết thực hiện b&agrave;i học về x&acirc;y dựng, mở rộng v&agrave; n&acirc;ng cao thế trận l&ograve;ng d&acirc;n, x&acirc;y dựng vững chắc căn cứ l&ograve;ng d&acirc;n, lu&ocirc;n lu&ocirc;n gắn b&oacute; m&aacute;u thịt với Nh&acirc;n d&acirc;n, ph&aacute;t huy sức mạnh v&ocirc; địch của Nh&acirc;n d&acirc;n th&igrave; kh&aacute;ng chiến mới thắng lợi, c&aacute;ch mạng mới th&agrave;nh c&ocirc;ng; b&agrave;i học về thường xuy&ecirc;n giữ g&igrave;n sự đo&agrave;n kết thống nhất trong Đảng bộ, ch&uacute; trọng x&acirc;y dựng Đảng vững mạnh cả về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, tổ chức v&agrave; đạo đức.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, ng&agrave;y 02 th&aacute;ng 7 năm 1976, Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định ch&iacute;nh thức vinh dự được mang t&ecirc;n Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh k&iacute;nh y&ecirc;u. Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh 45 năm năng động, s&aacute;ng tạo, đo&agrave;n kết, nghĩa t&igrave;nh, phấn đấu với quyết t&acirc;m cao để x&acirc;y dựng, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố, xứng đ&aacute;ng với vinh dự l&agrave; Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c, Th&agrave;nh phố Anh h&ugrave;ng. Th&agrave;nh phố đ&atilde; nhạy b&eacute;n, bản lĩnh, năng động, s&aacute;ng tạo, b&aacute;m s&aacute;t thực tiễn để vận dụng đường lối, chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng; v&agrave; từ thực tiễn sinh động của Th&agrave;nh phố sau những năm giải ph&oacute;ng, ch&uacute;ng ta đ&atilde; g&oacute;p phần quan trọng c&ugrave;ng Trung ương chuyển dần cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch quản l&yacute; kinh tế kế hoạch tập trung, bao cấp sang cơ chế quản l&yacute; kinh tế sản xuất h&agrave;ng h&oacute;a nhiều th&agrave;nh phần, kinh tế thị trường theo định hướng x&atilde; hội chủ nghĩa. Năm 1982, năm 2002 v&agrave; năm 2012, Bộ Ch&iacute;nh trị đ&atilde; ban h&agrave;nh c&aacute;c nghị quyết x&aacute;c định vị tr&iacute; v&agrave; tầm quan trọng của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đặc biệt, năm 2017, Quốc hội th&ocirc;ng qua Nghị quyết số 54 về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đ&acirc;y l&agrave; quyết s&aacute;ch quốc gia đột ph&aacute;, đồng bộ, kịp thời, ph&ugrave; hợp t&igrave;nh h&igrave;nh ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố sau 45 năm giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước v&agrave; gần 35 năm đổi mới, gi&uacute;p Th&agrave;nh phố vừa ph&aacute;t huy tốt hơn c&aacute;c thế mạnh truyền thống của m&igrave;nh trong qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển, vừa ph&aacute;t huy tốt nhất c&aacute;c nguồn lực trong Nh&acirc;n d&acirc;n, trong c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, đối t&aacute;c quốc tế v&agrave; người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i để ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố nhanh hơn, bền vững hơn v&igrave; cả nước, c&ugrave;ng cả nước.</p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; v&agrave; qu&yacute; vị đại biểu,</em></p> <p style="text-align:justify">45 năm x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; h&agrave;n gắn vết thương chiến tranh, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh tựu to lớn, như:</p> <p style="text-align:justify"><strong>1. </strong>Kinh tế TPHCM tăng trưởng cao nhất cả nước, Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n giữ vững vị tr&iacute; đầu t&agrave;u kinh tế cả nước. Mặc d&ugrave; chỉ chiếm 0,6% diện t&iacute;ch v&agrave; 8,6% lao động cả nước, nhưng TPHCM đ&oacute;ng g&oacute;p lớn nhất v&agrave;o tổng sản phẩm nội địa, chiếm 23% GDP v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p lớn nhất thu ng&acirc;n s&aacute;ch cả nước, chiếm 27%).&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>2.</strong> Chất lượng tăng trưởng kh&ocirc;ng ngừng được cải thiện, năng suất lao động bằng 2,7 lần năng suất b&igrave;nh qu&acirc;n cả nước.</p> <p style="text-align:justify"><strong>3. </strong>TPHCM c&oacute; Khu c&ocirc;ng nghệ cao&nbsp; với tổng đầu tư tr&ecirc;n 7 tỷ USD, xuất khẩu tr&ecirc;n 8 tỷ USD, tr&ecirc;n 36.000 lao động v&agrave; l&agrave; Khu c&ocirc;ng nghệ cao th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất cả nước. TPHCM c&oacute; Khu C&ocirc;ng vi&ecirc;n phần mềm Quang Trung với 200 doanh nghiệp v&agrave; đầu tư, hơn 11.000 kỹ sư, chuy&ecirc;n gia c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, hơn 10.000 sinh vi&ecirc;n CNTT học tập trong Khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n phần mềm Quang Trung. Doanh thu năm qua hơn 12.000 tỷ đồng, trong đ&oacute; hơn 80% l&agrave; từ doanh thu xuất khẩu v&agrave; đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n phần mềm th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất cả nước.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>4.</strong> TPHCM l&agrave; địa phương đầu ti&ecirc;n c&oacute; quyết định x&acirc;y dựng TPHCM trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh giai đoạn 2017 - 2025, đang được triển khai t&iacute;ch cực.</p> <p style="text-align:justify"><strong>5. </strong>TPHCM cũng đang quy hoạch v&agrave; triển khai x&acirc;y dựng Khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo ph&iacute;a Đ&ocirc;ng TPHCM với mục ti&ecirc;u l&agrave; động lực cho Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư ở TPHCM.</p> <p style="text-align:justify"><strong>6. </strong>C&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch, quản l&yacute; v&agrave; ph&aacute;t triển kết cấu hạ tầng đ&ocirc; thị đạt nhiều kết quả thiết thực. Đầu năm 2021, tuyến đường sắt đ&ocirc; thị số 1 Bến Th&agrave;nh &ndash; Suối Ti&ecirc;n sẽ đi v&agrave;o hoạt động.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>7.</strong> Văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo, chăm s&oacute;c sức khỏe nh&acirc;n d&acirc;n ng&agrave;y một ph&aacute;t triển, chất lượng cuộc sống của người d&acirc;n được n&acirc;ng cao, an sinh x&atilde; hội được đảm bảo, chăm lo đời sống cho c&aacute;c đối tượng ngh&egrave;o, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; nhiều tiến bộ.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>8.</strong> An ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội được giữ vững.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>9.</strong> C&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng ch&iacute;nh quyền v&agrave; vận động Nh&acirc;n d&acirc;n hưởng ứng c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua y&ecirc;u nước, đ&atilde; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ v&agrave; đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống ch&iacute;nh trị được củng cố, hoạt động ng&agrave;y c&agrave;ng hiệu quả; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, đảng vi&ecirc;n tin tưởng v&agrave;o đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước, l&ograve;ng tin trong Nh&acirc;n d&acirc;n tiếp tục được củng cố, đ&oacute;ng g&oacute;p quan trọng v&agrave;o việc ổn định, bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XI, kh&oacute;a XII đ&atilde; được c&aacute;c cấp ủy tập trung l&atilde;nh đạo, chỉ đạo, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ng&agrave;y 15/5/2016 của Bộ Ch&iacute;nh trị về đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c tự ph&ecirc; b&igrave;nh, ph&ecirc; b&igrave;nh trong sinh hoạt Đảng, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; n&ecirc;u gương của cấp ủy, nhất l&agrave; người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy đ&atilde; ph&aacute;t huy tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, &yacute; thức tu dưỡng, r&egrave;n luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, tạo chuyển biến t&iacute;ch cực, g&oacute;p phần đấu tranh ngăn chặn t&igrave;nh trạng suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức, lối sống trong c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Tuy nhi&ecirc;n, với vị tr&iacute;, vai tr&ograve; v&agrave; tiềm năng của Th&agrave;nh phố trong V&ugrave;ng kinh tế trong điểm ph&iacute;a Nam, TPHCM cần phải giải quyết c&aacute;c hạn chế, yếu k&eacute;m. Việc ph&aacute;t huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n trong thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Đảng bộ th&agrave;nh phố c&ograve;n hạn chế; việc gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện của Nh&acirc;n d&acirc;n, Mặt trận Tổ quốc v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội hiệu quả chưa cao; hiệu quả sử dụng c&aacute;c nguồn lực nh&agrave; nước v&agrave; nguồn lực x&atilde; hội đ&aacute;p ứng nhu cầu ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội th&agrave;nh phố chưa cao; c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống tham nhũng chưa đạt y&ecirc;u cầu.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; v&agrave; qu&yacute; vị đại biểu,</em></p> <p style="text-align:justify">Năm 2020 l&agrave; năm to&agrave;n Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố vừa tập trung l&atilde;nh đạo, chỉ đạo để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ ph&aacute;t triển kinh tế - văn h&oacute;a - x&atilde; hội của năm 2020 v&agrave; cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị v&agrave; tổ chức đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Th&agrave;nh phố, đẩy mạnh thực hiện chủ đề &ldquo;Năm đẩy mạnh hoạt động văn h&oacute;a v&agrave; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị&rdquo; nhằm khơi dậy sức mạnh văn h&oacute;a, ph&aacute;t huy sức mạnh con người để ph&aacute;t triển kinh tế tốt hơn.</p> <p style="text-align:justify">Trong những th&aacute;ng đầu năm 2020, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do vi r&uacute;t C&ocirc;-r&ocirc;-na (Covid-19) diễn ra hết sức phức tạp, đ&atilde; v&agrave; đang c&oacute; nhiều t&aacute;c động đến Th&agrave;nh phố. C&ugrave;ng với cả nước, Th&agrave;nh phố đ&atilde; chủ động, quyết liệt, s&aacute;ng tạo triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 v&agrave; thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, hỗ trợ người ngh&egrave;o, người c&oacute; c&ocirc;ng, đối tượng bảo trợ x&atilde; hội, trẻ em, người bị mất việc do dịch bệnh..., g&oacute;p phần bảo đảm an sinh x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, chung tay c&ugrave;ng cả nước kiểm so&aacute;t, ngăn chặn th&agrave;nh c&ocirc;ng l&acirc;y nhiễm, kh&ocirc;ng để xảy ra dịch ở TPHCM cũng như tr&ecirc;n cả nước.</p> <p style="text-align:justify">Hiện nay, TPHCM đang t&iacute;ch cực chuẩn bị giai đoạn: phục hồi sản xuất, kinh doanh v&agrave; c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, đồng thời ngăn chặn l&acirc;y lan Covid-19, kh&ocirc;ng để xảy ra dịch. Trong bối cảnh đ&oacute;, ch&uacute;ng ta vẫn phải tiếp tục chủ động ph&aacute;t huy mọi nguồn lực để ho&agrave;n th&agrave;nh Kế hoạch ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị về phương hướng ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đến năm 2020 v&agrave; Nghị quyết 54 của Quốc hội về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Ch&uacute;ng ta cần tập trung triển khai quyết liệt c&aacute;c nhiệm vụ trọng t&acirc;m sau đ&acirc;y:</p> <p style="text-align:justify"><strong>1.</strong> Trong điều kiện b&igrave;nh thường mới, c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cấp cần nghi&ecirc;m t&uacute;c, quyết liệt ph&ograve;ng dịch bệnh Covid-19, để kiểm so&aacute;t l&acirc;y nhiễm, kh&ocirc;ng để xảy ra dịch ở TPHCM l&agrave; điều kiện ti&ecirc;n quyết để ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội năm 2020 v&agrave; 2021.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>2.</strong> Tập trung tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025 v&agrave; Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng; lấy sự h&agrave;i l&ograve;ng của Nh&acirc;n d&acirc;n l&agrave;m thước đo kết quả sự l&atilde;nh đạo của m&igrave;nh. Đảng bộ phải tập trung l&atilde;nh đạo để Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục kh&ocirc;ng ngừng đổi mới, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển to&agrave;n diện v&igrave; cả nước, c&ugrave;ng cả nước, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm trước Nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>3.</strong> Tiếp tục thực hiện c&aacute;c hoạt động triển khai chủ đề &ldquo;Năm đẩy mạnh hoạt động văn h&oacute;a v&agrave; x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị&rdquo;; tổ chức tốt c&aacute;c hoạt động thi đua 200 ng&agrave;y Ch&agrave;o mừng đại hội đảng bộ c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng.</p> <p style="text-align:justify"><strong>4.&nbsp; </strong>Tiếp tục giữ vững vai tr&ograve; đầu t&agrave;u kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện m&ocirc; h&igrave;nh tăng trưởng mới trong điều kiện b&igrave;nh thường mới. Ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững tr&ecirc;n cơ sở nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - c&ocirc;ng nghệ, th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o đổi mới s&aacute;ng tạo v&agrave; tăng năng suất lao động, l&agrave; trung t&acirc;m khởi nghiệp s&aacute;ng tạo lớn nhất cả nước, triển khai quy hoạch v&agrave; x&acirc;y dựng Khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo tương t&aacute;c cao ph&iacute;a Đ&ocirc;ng TPHCM (gồm quận 2, quận 9 v&agrave; Thủ Đức), đi đầu trong việc tận dụng c&aacute;c cơ hội của C&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư, ph&aacute;t triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần ho&agrave;n.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>5. </strong>Ph&aacute;t triển h&agrave;i h&ograve;a giữa kinh tế với văn h&oacute;a - x&atilde; hội, bảo vệ m&ocirc;i trường, th&iacute;ch ứng biến đổi kh&iacute; hậu. Khơi dậy kh&aacute;t vọng của Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố, sức mạnh của khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc, &yacute; ch&iacute; tự cường v&agrave; truyền thống năng động, s&aacute;ng tạo của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; nền tảng của văn h&oacute;a, x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c để th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước ph&aacute;t triển bền vững. Đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao ngang tr&igrave;nh độ quốc tế ở c&aacute;c lĩnh vực ưu ti&ecirc;n. Kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng sống của Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify"><strong>6. </strong>Ph&aacute;t huy hiệu quả mọi nguồn lực x&acirc;y dựng c&aacute;c hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung ưu ti&ecirc;n đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n hạ tầng giao th&ocirc;ng v&agrave; hạ tầng số với hệ thống th&ocirc;ng tin di động thế hệ 5 (5G); triển khai hiệu quả Đề &aacute;n Đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, tập trung triển khai nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ứng dụng tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, tạo động lực ph&aacute;t triển TPHCM.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>7. </strong>Ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội đi đ&ocirc;i với bảo đảm quốc ph&ograve;ng, an ninh, x&acirc;y dựng khu vực ph&ograve;ng thủ vững chắc. Giữ vững ổn định, an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự - an to&agrave;n x&atilde; hội v&agrave; bảo đảm quốc ph&ograve;ng trong mọi t&igrave;nh huống, kh&ocirc;ng để bị động bất ngờ, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển v&agrave; hội nhập của th&agrave;nh phố.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><strong>8. </strong>Ki&ecirc;n quyết, ki&ecirc;n tr&igrave; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XII, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn hiệu quả sự suy tho&aacute;i tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến v&agrave; tham nhũng. Tiếp tục thực hiện c&oacute; hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU, ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy về quy tr&igrave;nh giải quyết th&ocirc;ng tin phản &aacute;nh li&ecirc;n quan đến tập thể, c&aacute; nh&acirc;n suy tho&aacute;i về tư tưởng ch&iacute;nh trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước nhằm g&oacute;p phần giải quyết những vấn đề dư luận x&atilde; hội quan t&acirc;m, bảo vệ quyền lợi hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của Nh&acirc;n d&acirc;n. Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t những lĩnh vực nhay cảm, dễ ph&aacute;t sinh ti&ecirc;u cực như: quản l&yacute; Nh&agrave; nước về đất đai, trật tự x&acirc;y dựng, c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh, ng&acirc;n s&aacute;ch&hellip; Kịp thời ph&aacute;t hiện v&agrave; tiến h&agrave;nh kiểm tra dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố c&aacute;o li&ecirc;n quan đến tổ chức đảng, đảng vi&ecirc;n. C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n phải l&agrave; người ti&ecirc;n phong, tấm gương tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, lao động s&aacute;ng tạo, phục vụ Nh&acirc;n d&acirc;n. Ph&aacute;t huy d&acirc;n chủ, vai tr&ograve; Mặt trận Tổ quốc v&agrave; c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội gi&aacute;m s&aacute;t, phản biện ng&agrave;y một hiệu quả hơn đối với hoạt động của Đảng v&agrave; quản l&yacute; của Nh&agrave; nước, x&acirc;y dựng Đảng, ch&iacute;nh quyền thực sự vững mạnh, trong sạch.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><em>K&iacute;nh thưa đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; v&agrave; qu&yacute; vị đại biểu,</em></p> <p style="text-align:justify">Kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, ch&uacute;ng ta c&agrave;ng nhớ tới Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh khi sinh thời lu&ocirc;n ch&aacute;y bỏng mong muốn được v&agrave;o Nam thăm đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute;. Trong bản Di ch&uacute;c 1969, B&aacute;c viết: &ldquo;Cuộc chống Mỹ cứu nước của nh&acirc;n d&acirc;n ta c&ograve;n phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa song nhất định thắng lợi ho&agrave;n to&agrave;n. Đ&oacute; l&agrave; một điều chắc chắn. T&ocirc;i c&oacute; &yacute; định ng&agrave;y đ&oacute;, t&ocirc;i sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để thăm hỏi đồng b&agrave;o, c&aacute;n bộ v&agrave; chiến sĩ anh h&ugrave;ng, thăm hỏi c&aacute;c cụ phụ l&atilde;o, c&aacute;c ch&aacute;u thanh ni&ecirc;n v&agrave; nhi đồng y&ecirc;u qu&yacute; của ch&uacute;ng ta. Kế theo đ&oacute;, t&ocirc;i sẽ thay mặt nh&acirc;n d&acirc;n đi thăm v&agrave; cảm ơn c&aacute;c nước anh em trong phe X&atilde; hội chủ nghĩa v&agrave; c&aacute;c nước bầu bạn năm ch&acirc;u, đ&atilde; tận t&igrave;nh ủng hộ v&agrave; gi&uacute;p đỡ cuộc chống Mỹ cứu nước của nh&acirc;n d&acirc;n ta.&rdquo;</p> <p style="text-align:justify">Kỷ niệm 45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh xin hứa với B&aacute;c sẽ tiếp tục noi gương B&aacute;c v&agrave; c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, bản lĩnh, vượt qua c&aacute;c kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức trong giai đoạn hiện nay. Ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng của Đảng, v&igrave; hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n, v&igrave; độc lập tự do v&agrave; to&agrave;n vẹn l&atilde;nh thổ; tiếp tục thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng sự nghiệp đổi mới to&agrave;n diện đất nước, c&ugrave;ng cả nước, v&igrave; cả nước, x&acirc;y dựng TPHCM xứng đ&aacute;ng l&agrave; th&agrave;nh phố anh h&ugrave;ng, th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><em>T&ocirc;i xin k&iacute;nh ch&uacute;c đồng b&agrave;o, đồng ch&iacute; v&agrave; qu&yacute; vị đại biểu mạnh khỏe, th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</em></p> <p style="text-align:justify"><em>Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn!</em></p> <p style="text-align: right;"><strong><em>Theo SGGP</em></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;