Tuyên dương 48 Liên đội trưởng tiêu biểu toàn thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 130 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) v&agrave;&nbsp;79 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2020), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương 48 gương&nbsp;Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh phố năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid &ndash; 19, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;&nbsp;Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố tổ chức th&agrave;nh 04 đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c, đến trực tiếp c&aacute;c trường để tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/20200511142707_IMG_0339.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu tại Quận 5</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/20200511154326_IMG_0458.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu tại Quận 3</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/9b22740d11edebb3b2fc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn&nbsp;Ngọc Nhung - UV.BCH, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố&nbsp;</em></span><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">tuy&ecirc;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu tại Quận T&acirc;n Ph&uacute;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương năm nay được b&igrave;nh chọn từ 770 Li&ecirc;n đội trưởng c&aacute;c trường. Đ&acirc;y l&agrave; những tấm gương ti&ecirc;u biểu trong học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o tại đơn vị, gương mẫu, t&iacute;ch cực, đi đầu trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o; ph&aacute;t huy được vai tr&ograve; thủ lĩnh, chỉ huy tại li&ecirc;n đội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/b562ef334dd2b78ceec3.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - UV.BTV, Trưởng Ban thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu&nbsp;</span>tại huyện Củ Chi</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/cf33ceaff74e0d10545f.jpg" style="height:535px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - UV.BTV, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;tuy&ecirc;n dương&nbsp;gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n th&agrave;nh năm 2020</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đo&agrave;n tuy&ecirc;n dương tại c&aacute;c Li&ecirc;n đội từ ng&agrave;y 11/5/2020 đến ng&agrave;y 20/5/2020. C&oacute; thể n&oacute;i, đ&acirc;y l&agrave; dịp để lan tỏa những tấm gương ti&ecirc;u biểu,t&iacute;ch cực trong học tập, hoạt động Đội, nhằm động vi&ecirc;n, trường tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tiếp tục ph&aacute;t huy trong học tập, hoạt động Đội để xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan, tr&ograve; giỏi, l&agrave; ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Y&Ecirc;N LAM</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;