Tuyên dương 48 Liên đội trưởng tiêu biểu toàn thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 130 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) v&agrave;&nbsp;79 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2020), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương 48 gương&nbsp;Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu cấp Th&agrave;nh phố năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid &ndash; 19, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;&nbsp;Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố tổ chức th&agrave;nh 04 đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c, đến trực tiếp c&aacute;c trường để tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/20200511142707_IMG_0339.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu tại Quận 5</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/20200511154326_IMG_0458.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu tại Quận 3</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/9b22740d11edebb3b2fc.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn&nbsp;Ngọc Nhung - UV.BCH, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố&nbsp;</em></span><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">tuy&ecirc;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu tại Quận T&acirc;n Ph&uacute;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương năm nay được b&igrave;nh chọn từ 770 Li&ecirc;n đội trưởng c&aacute;c trường. Đ&acirc;y l&agrave; những tấm gương ti&ecirc;u biểu trong học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; hoạt động phong tr&agrave;o tại đơn vị, gương mẫu, t&iacute;ch cực, đi đầu trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o; ph&aacute;t huy được vai tr&ograve; thủ lĩnh, chỉ huy tại li&ecirc;n đội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/b562ef334dd2b78ceec3.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - UV.BTV, Trưởng Ban thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu&nbsp;</span>tại huyện Củ Chi</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33415/cf33ceaff74e0d10545f.jpg" style="height:535px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - UV.BTV, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;tuy&ecirc;n dương&nbsp;gương Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n th&agrave;nh năm 2020</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đo&agrave;n tuy&ecirc;n dương tại c&aacute;c Li&ecirc;n đội từ ng&agrave;y 11/5/2020 đến ng&agrave;y 20/5/2020. C&oacute; thể n&oacute;i, đ&acirc;y l&agrave; dịp để lan tỏa những tấm gương ti&ecirc;u biểu,t&iacute;ch cực trong học tập, hoạt động Đội, nhằm động vi&ecirc;n, trường tạo m&ocirc;i trường để c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tiếp tục ph&aacute;t huy trong học tập, hoạt động Đội để xứng đ&aacute;ng l&agrave; con ngoan, tr&ograve; giỏi, l&agrave; ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Y&Ecirc;N LAM</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;