Tuyên dương 234 gương thanh niên tiên tiến TP. Hồ Chí Minh làm theo lời Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 16/5, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức</strong> <strong>Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; lần V - năm 2020. Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của 234 điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến đ&atilde; tham gia Lễ d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng tại Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ), tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ với thiếu nhi, ph&ograve;ng truyền thống Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Chương tr&igrave;nh giao lưu, tuy&ecirc;n dương &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; tại Nh&agrave; văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/55.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Đại biểu khu vực Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang tham gia lễ d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng tại </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (Phố đi bộ Nguyễn Huệ)</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_7987.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0164.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Đại biểu khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động v&agrave; Đại học - Cao đẳng - Trung cấp tham gia lễ d&acirc;ng hoa, b&aacute;o c&ocirc;ng tại t<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ với thiếu nhi tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0175.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến khu vực&nbsp;</span>khu vực C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động v&agrave; Đại học - Cao đẳng - Trung cấp</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/19.jpg" style="height:355px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy&ecirc;n dương c&aacute;c đại biểu thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến khu vực&nbsp;</span>khu vực Quận - Huyện, Lực lượng vũ trang</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh giao lưu v&agrave; tuy&ecirc;n dương &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot;&nbsp;để lại nhiều cảm x&uacute;c với phần giao lưu c&ugrave;ng thầy V&otilde; Phổ - nguy&ecirc;n Trưởng khoa L&yacute; luận ch&iacute;nh trị trường Đại học B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐHQG-HCM, người đ&atilde; từng c&oacute; 04 lần được gặp B&aacute;c Hồ. Đ&atilde; hơn 40 năm thầy đứng tr&ecirc;n giảng đường với những b&agrave;i giảng về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, qu&atilde;ng đời được gặp B&aacute;c với nhiều kỷ niệm s&acirc;u sắc kh&oacute; qu&ecirc;n, đ&atilde; được thầy kể lại đầy &yacute; nghĩa v&agrave; truyền cảm hứng cho những người trẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0238.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Giao lưu c&ugrave;ng thầy V&otilde; Phổ - nguy&ecirc;n Trưởng khoa L&yacute; luận ch&iacute;nh trị trường Đại học B&aacute;ch Khoa &ndash; ĐHQG-HCM</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;u chuyện về thầy gi&aacute;o Nguyễn Văn Cải &ndash; Ph&oacute; Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi) cũng để lại rất nhiều cảm x&uacute;c cho người xem. Thầy Cải l&agrave; một nh&acirc;n vật quen thuộc với tuổi trẻ Th&agrave;nh phố c&aacute;ch đ&acirc;y gần 20 năm, l&agrave; gương s&aacute;ng vượt kh&oacute; học giỏi, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n xuất sắc, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố năm 2010 v&agrave; b&acirc;y giờ l&agrave; một người thầy mẫu mực. Thầy chia sẻ, để đạt được những ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o của m&igrave;nh, mỗi ch&uacute;ng ta phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. H&ocirc;m qua tốt, h&ocirc;m nay tốt, chưa chắc ng&agrave;y mai sẽ tốt nếu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng tiếp tục r&egrave;n luyện, nỗ lực phấn đấu cho ước mơ, ho&agrave;i b&atilde;o của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0264.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Thầy gi&aacute;o Nguyễn Văn Cải</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c gương điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Ho&agrave;ng Trung Hiếu - Nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Th&iacute; nghiệm phần mềm của trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG-HCM; L&ecirc; Đức Anh - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Xưởng Chế biến Thực phẩm, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng ty Cholimex v&agrave; Nguyễn Thị Thu Diễm - Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 9, B&iacute; thư Đo&agrave;n phường Long Phước - Quận 9 đ&atilde; chia sẻ những c&acirc;u chuyện của m&igrave;nh trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch của B&aacute;c. Với Ho&agrave;ng Trung Hiếu l&agrave; tinh thần tự học v&agrave; &yacute; ch&iacute; học tập kh&ocirc;ng ngừng. Với đồng ch&iacute; L&ecirc; Đức Anh l&agrave; tinh thần s&aacute;ng tạo, t&igrave;m t&ograve;i, ham học hỏi, đề ra những s&aacute;ng kiến, hiến kế g&oacute;p phần l&agrave;m lợi cho đơn vị v&agrave; x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố. C&ograve;n với Thu Diễm l&agrave; sự đồng l&ograve;ng, đồng sức trong c&ocirc;ng t&aacute;c tập hợp thanh ni&ecirc;n, tạo n&ecirc;n sức mạnh đo&agrave;n kết để vượt qua mọi kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0255.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Giao lưu c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0253.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Trung Hiếu -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Nghi&ecirc;n cứu vi&ecirc;n Ph&ograve;ng Th&iacute; nghiệm phần mềm của trường Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG-HCM</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0258.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; L&ecirc; Đức Anh - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Xưởng Chế biến Thực phẩm, Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng ty Cholimex</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0261.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Thu Diễm - Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh Quận Đo&agrave;n 9, B&iacute; thư Đo&agrave;n phường Long Phước - Quận 9</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương, đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đ&atilde; biểu dương những th&agrave;nh t&iacute;ch của 234 điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020. Đồng thời, theo đồng ch&iacute;, mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, học tập s&acirc;u sắc chuy&ecirc;n đề năm 2020 về&nbsp;<em>&ldquo;Tăng cường khối đại đo&agrave;n kết to&agrave;n d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</em>. Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phải l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, đi đầu trong việc cụ thể h&oacute;a Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị th&agrave;nh h&agrave;nh động, quyết t&acirc;m phấn đấu, cống hiến, chiến đấu, lao động, học tập theo tư tưởng, đạo đực, phong c&aacute;ch của B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0277.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; V&otilde; Thị Dung &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với tổ chức Đo&agrave;n, cần t&iacute;ch cực ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của người cộng sản trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thường xuy&ecirc;n gi&aacute;o dục, bồi dưỡng ch&iacute;nh trị, định hướng kịp thời cho thanh ni&ecirc;n. Đối với c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng, ph&aacute;t hiện, tuy&ecirc;n dương, tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, gương người tốt việc tốt, tổ chức Đo&agrave;n c&aacute;c cấp cần quan t&acirc;m hơn tới việc chăm lo, bồi dưỡng, ph&aacute;t huy gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;n tiến, lan tỏa những c&acirc;u chuyện đẹp, h&agrave;nh động đẹp, yếu tố t&iacute;ch cực trong đời sống x&atilde; hội, đồng ch&iacute; cho biết th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0293.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Đ<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực - nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n Chủ tịch hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; T&ocirc; Thị B&iacute;ch Ch&acirc;u -&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc&nbsp;Việt Nam Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến</span></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_0289.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;<em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố tuy&ecirc;n dương c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/IMG_8163.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">234 gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020 đều l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội t&agrave;i năng, nhiệt huyết; l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n năng động, s&aacute;ng tạo; l&agrave; c&aacute;c gương thanh ni&ecirc;n vượt kh&oacute; tr&ecirc;n con đường mưu sinh, lập nghiệp; l&agrave; những thanh ni&ecirc;n lực lượng vũ trang dũng cảm chiến đấu, đối mặt với những kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương được tổ chức nh&acirc;n kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), hướng tới kỷ niệm 109 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2020); ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng c&aacute;c cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33419/3eec91b30f40f51eac51.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Đống ch&iacute; Phan Nguyễn Như Khu&ecirc; - Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy trao tặng bằng khen của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy cho c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đạt th&agrave;nh t&iacute;ch trong việc thực hiện Chỉ thị 05</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương, 02 tập thể v&agrave; 03 c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; vinh dự&nbsp;được nhận bằng khen của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy với th&agrave;nh t&iacute;ch thực hiện tốt việc&nbsp;học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2019 - 2020. Trước đ&oacute;, v&agrave;o s&aacute;ng 15/5, Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố vinh dự c&oacute; 01 tập thể v&agrave; 02 c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; được nhận bằng khen&nbsp;trong Lễ biểu dương diễn ra tại Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Y&Ecirc;N LAM - HỮU AN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;