Dâng hương, dâng hoa kỉ niệm Ngày thành lập Đội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức Lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Tượng đ&agrave;i B&aacute;c Hồ với thiếu nhi v&agrave; Ph&ograve;ng Truyền thống Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đại diện Ban Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố; đại diện Ban Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, c&aacute;c đồng ch&iacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Thường trực Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33422/%E1%BA%A2nh%2007.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu đ&atilde; d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa, b&agrave;y tỏ tấm l&ograve;ng tri &acirc;n s&acirc;u sắc trước tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tri &acirc;n những t&igrave;nh cảm qu&yacute; b&aacute;u m&agrave;&nbsp;Người đ&atilde; d&agrave;nh cho thiếu nhi v&agrave; tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i, Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n l&agrave; tổ chức n&ograve;ng cốt trong c&aacute;c phong tr&agrave;o thiếu nhi, l&agrave; lực lượng dự bị của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Đội lấy 5 điều B&aacute;c Hồ dạy thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng l&agrave;m mục ti&ecirc;u phấn đấu, r&egrave;n luyện cho đội vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33422/1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động được tổ chức nh&acirc;n kỷ niệm 130 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/05/1890 &ndash; 19/05/2020) v&agrave; 79 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941- 15/5/2020).</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỮU AN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;