“Thủ lĩnh” Thảo Nguyên và ước mơ trở thành nữ cảnh sát

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Li&ecirc;n đội trưởng gương mẫu v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được sự t&iacute;n nhiệm v&agrave; tin tưởng của thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn, L&ecirc; Mai Thảo Nguy&ecirc;n được bầu l&agrave;m Li&ecirc;n đội trưởng Li&ecirc;n đội trường THCS B&igrave;nh Đ&ocirc;ng. Thảo Nguy&ecirc;n quan niệm rằng: &ldquo;Li&ecirc;n đội trưởng phải l&agrave; một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngo&agrave;i ra phải c&oacute; kĩ năng giao tiếp trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng để thực hiện tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c phong tr&agrave;o đến c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n, học sinh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33432/Th%E1%BA%A3o%20Nguy%C3%AAn%202.jpeg" style="height:501px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></font></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với suy nghĩ đ&oacute;, c&ocirc; Li&ecirc;n đội trưởng nhỏ nhắn của trường THCS B&igrave;nh Đ&ocirc;ng lu&ocirc;n dặn bản th&acirc;n m&igrave;nh phải kh&ocirc;ng ngừng cố gắng, nỗ lực để ho&agrave;n th&agrave;nh thật tốt vai tr&ograve; Li&ecirc;n đội trưởng, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được giao để kh&ocirc;ng phụ niềm tin m&agrave; thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; trao cho m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; Li&ecirc;n đội trưởng, Thảo Nguy&ecirc;n thực hiện một số nhiệm vụ như: điều h&agrave;nh buổi lễ ch&agrave;o cờ, chuẩn bị nội dung cho c&aacute;c buổi sinh hoạt chủ điểm, kiểm tra sổ điểm thi đua của c&aacute;c lớp, tuy&ecirc;n truyền đến c&aacute;c bạn những hoạt động, phong tr&agrave;o mới của nh&agrave; trường&hellip; Với những nhiệm vụ như thế nhưng Thảo Nguy&ecirc;n kh&ocirc;ng hề cảm thấy mệt mỏi hay &aacute;p lực m&agrave; ngược lại, em c&ograve;n cho rằng: &ldquo;Li&ecirc;n đội trưởng l&agrave; trợ thủ đắc lực của thầy c&ocirc; Tổng phụ tr&aacute;ch trong mọi nhiệm vụ. Ho&agrave;n th&agrave;nh tốt một nhiệm vụ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; g&oacute;p th&ecirc;m một ch&uacute;t c&ocirc;ng lao nhỏ b&eacute; v&agrave;o việc x&acirc;y dựng Li&ecirc;n đội c&agrave;ng vững mạnh, gi&uacute;p thầy c&ocirc; bớt đi một ch&uacute;t mệt mỏi m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m bản th&acirc;n m&igrave;nh cảm thấy tự h&agrave;o khi l&agrave; người đội vi&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33432/Th%E1%BA%A3o%20Nguy%C3%AAn%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></font></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi nhận được c&acirc;u hỏi &ldquo;Giữa rất nhiều nhiệm vụ cần phải l&agrave;m như thế th&igrave; đ&acirc;u mới l&agrave; nhiệm vụ quan trọng nhất của người Li&ecirc;n đội trưởng?&rdquo; th&igrave; Thảo Nguy&ecirc;n trả lời một c&aacute;ch d&otilde;ng dạc v&agrave; đầy tự h&agrave;o: &ldquo;L&agrave; một Li&ecirc;n đội trưởng nhiệm vụ cao cả nhất đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; trở th&agrave;nh một tấm gương s&aacute;ng cho c&aacute;c bạn noi theo. Phải lu&ocirc;n phấn đấu trong việc r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; phải lu&ocirc;n s&aacute;ng tạo, t&igrave;m c&aacute;ch lan tỏa &yacute; nghĩa của phong tr&agrave;o v&agrave; hoạt động Đội đến c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;B&iacute; k&iacute;p&rdquo; của Thảo Nguy&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Li&ecirc;n đội trưởng cho biết, kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ nhất của m&igrave;nh trong thời gian l&agrave;m Li&ecirc;n đội trưởng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Nguy&ecirc;n được đứng dưới s&acirc;n cờ để sinh hoạt với c&aacute;c bạn học sinh v&agrave;o s&aacute;ng thứ hai. Việc giao tiếp, sinh hoạt trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng đối với Thảo Nguy&ecirc;n rất quen thuộc nhưng trong lần sinh hoạt đầu ti&ecirc;n với vai tr&ograve; Li&ecirc;n đội trưởng th&igrave; em c&oacute; một cảm x&uacute;c rất kh&aacute;c. Nguy&ecirc;n kể: &ldquo;L&uacute;c ấy khi nh&igrave;n xuống dưới s&acirc;n c&oacute; hơn 1.500 bạn học sinh đang chăm ch&uacute; lắng nghe những điều m&igrave;nh n&oacute;i, bản th&acirc;n em cảm thấy vui sướng v&ocirc; c&ugrave;ng. V&igrave; hơi run n&ecirc;n l&uacute;c đ&oacute; em c&oacute; n&oacute;i lắp một t&iacute; nhưng b&acirc;y giờ nhớ lại th&igrave; lần đầu của ai cũng thường như vậy m&agrave;, đ&uacute;ng kh&ocirc;ng?&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với L&ecirc; Mai Thảo Nguy&ecirc;n, để c&acirc;n bằng việc học v&agrave; tham gia hoạt động phong tr&agrave;o l&agrave; một việc kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng. &ldquo;Ở trường em sẽ cố gắng tập trung nghe thầy c&ocirc; giảng b&agrave;i, nếu c&oacute; b&agrave;i tập th&igrave; em sẽ n&aacute;n lại 5 đến 10 ph&uacute;t giờ ra chơi hoặc giờ về để l&agrave;m cho xong. Nhờ vậy em sớm ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ học tập trong ng&agrave;y, c&oacute; nhiều thời gian hơn để tham gia hoạt động phong tr&agrave;o&rdquo;, Thảo Nguy&ecirc;n chia sẻ &ldquo;b&iacute; k&iacute;p&rdquo; c&acirc;n bằng giữa việc học v&agrave; việc tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c đội của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Em cảm thấy rất may mắn khi ba mẹ kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng phản đối m&agrave; c&ograve;n ủng hộ em hết m&igrave;nh trong việc vừa học vừa tham gia phong tr&agrave;o. Ba mẹ lu&ocirc;n sẵn l&ograve;ng tạo điều kiện để em c&oacute; thể tham gia hoạt động, phong tr&agrave;o một c&aacute;ch tốt nhất&rdquo;, Thảo Nguy&ecirc;n chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33432/Th%E1%BA%A3o%20Nguy%C3%AAn.jpeg" style="height:600px; width:414px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></font></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thật bất ngờ khi c&ocirc; thủ lĩnh với d&aacute;ng người nhỏ b&eacute; lại đang ấp ủ giấc mơ lớn lao đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; trở th&agrave;nh một nữ cảnh s&aacute;t trong tương lai để bảo vệ b&igrave;nh y&ecirc;n cho cuộc sống của mọi người. Thảo Nguy&ecirc;n t&acirc;m sự: &ldquo;Mọi người thường bảo rằng nghề cảnh s&aacute;t đầy gian khổ v&agrave; nguy hiểm, con g&aacute;i m&agrave; l&agrave;m cảnh s&aacute;t th&igrave; lại kh&oacute; khăn hơn. Nhưng em nghĩ rằng, nếu ai cũng sợ khổ, sợ nguy hiểm th&igrave; liệu h&ograve;a b&igrave;nh, y&ecirc;n vui c&oacute; hiện hữu kh&ocirc;ng? C&ocirc;ng việc n&agrave;o cũng c&oacute; những kh&oacute; khăn, trắc trở của ri&ecirc;ng n&oacute;. Chỉ cần ch&uacute;ng ta y&ecirc;u việc m&igrave;nh l&agrave;m th&igrave; mọi chuyện sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;. Thảo Nguy&ecirc;n vẫn lu&ocirc;n cố gắng từng ng&agrave;y để hiện thực h&oacute;a ước mơ của m&igrave;nh, em lu&ocirc;n đặt ra mục ti&ecirc;u phấn đấu cho bản th&acirc;n, nỗ lực học h&agrave;nh v&agrave; lu&ocirc;n lấy ước mơ l&agrave;m động lực để tiến l&ecirc;n ph&iacute;a trước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH </strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;