“Thủ lĩnh” Thảo Nguyên và ước mơ trở thành nữ cảnh sát

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Li&ecirc;n đội trưởng gương mẫu v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhận được sự t&iacute;n nhiệm v&agrave; tin tưởng của thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn, L&ecirc; Mai Thảo Nguy&ecirc;n được bầu l&agrave;m Li&ecirc;n đội trưởng Li&ecirc;n đội trường THCS B&igrave;nh Đ&ocirc;ng. Thảo Nguy&ecirc;n quan niệm rằng: &ldquo;Li&ecirc;n đội trưởng phải l&agrave; một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngo&agrave;i ra phải c&oacute; kĩ năng giao tiếp trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng để thực hiện tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c phong tr&agrave;o đến c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n, học sinh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33432/Th%E1%BA%A3o%20Nguy%C3%AAn%202.jpeg" style="height:501px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></font></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với suy nghĩ đ&oacute;, c&ocirc; Li&ecirc;n đội trưởng nhỏ nhắn của trường THCS B&igrave;nh Đ&ocirc;ng lu&ocirc;n dặn bản th&acirc;n m&igrave;nh phải kh&ocirc;ng ngừng cố gắng, nỗ lực để ho&agrave;n th&agrave;nh thật tốt vai tr&ograve; Li&ecirc;n đội trưởng, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c nhiệm vụ được giao để kh&ocirc;ng phụ niềm tin m&agrave; thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; trao cho m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; Li&ecirc;n đội trưởng, Thảo Nguy&ecirc;n thực hiện một số nhiệm vụ như: điều h&agrave;nh buổi lễ ch&agrave;o cờ, chuẩn bị nội dung cho c&aacute;c buổi sinh hoạt chủ điểm, kiểm tra sổ điểm thi đua của c&aacute;c lớp, tuy&ecirc;n truyền đến c&aacute;c bạn những hoạt động, phong tr&agrave;o mới của nh&agrave; trường&hellip; Với những nhiệm vụ như thế nhưng Thảo Nguy&ecirc;n kh&ocirc;ng hề cảm thấy mệt mỏi hay &aacute;p lực m&agrave; ngược lại, em c&ograve;n cho rằng: &ldquo;Li&ecirc;n đội trưởng l&agrave; trợ thủ đắc lực của thầy c&ocirc; Tổng phụ tr&aacute;ch trong mọi nhiệm vụ. Ho&agrave;n th&agrave;nh tốt một nhiệm vụ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; g&oacute;p th&ecirc;m một ch&uacute;t c&ocirc;ng lao nhỏ b&eacute; v&agrave;o việc x&acirc;y dựng Li&ecirc;n đội c&agrave;ng vững mạnh, gi&uacute;p thầy c&ocirc; bớt đi một ch&uacute;t mệt mỏi m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m bản th&acirc;n m&igrave;nh cảm thấy tự h&agrave;o khi l&agrave; người đội vi&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33432/Th%E1%BA%A3o%20Nguy%C3%AAn%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></font></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi nhận được c&acirc;u hỏi &ldquo;Giữa rất nhiều nhiệm vụ cần phải l&agrave;m như thế th&igrave; đ&acirc;u mới l&agrave; nhiệm vụ quan trọng nhất của người Li&ecirc;n đội trưởng?&rdquo; th&igrave; Thảo Nguy&ecirc;n trả lời một c&aacute;ch d&otilde;ng dạc v&agrave; đầy tự h&agrave;o: &ldquo;L&agrave; một Li&ecirc;n đội trưởng nhiệm vụ cao cả nhất đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; trở th&agrave;nh một tấm gương s&aacute;ng cho c&aacute;c bạn noi theo. Phải lu&ocirc;n phấn đấu trong việc r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; phải lu&ocirc;n s&aacute;ng tạo, t&igrave;m c&aacute;ch lan tỏa &yacute; nghĩa của phong tr&agrave;o v&agrave; hoạt động Đội đến c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;B&iacute; k&iacute;p&rdquo; của Thảo Nguy&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Li&ecirc;n đội trưởng cho biết, kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ nhất của m&igrave;nh trong thời gian l&agrave;m Li&ecirc;n đội trưởng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Nguy&ecirc;n được đứng dưới s&acirc;n cờ để sinh hoạt với c&aacute;c bạn học sinh v&agrave;o s&aacute;ng thứ hai. Việc giao tiếp, sinh hoạt trước đ&aacute;m đ&ocirc;ng đối với Thảo Nguy&ecirc;n rất quen thuộc nhưng trong lần sinh hoạt đầu ti&ecirc;n với vai tr&ograve; Li&ecirc;n đội trưởng th&igrave; em c&oacute; một cảm x&uacute;c rất kh&aacute;c. Nguy&ecirc;n kể: &ldquo;L&uacute;c ấy khi nh&igrave;n xuống dưới s&acirc;n c&oacute; hơn 1.500 bạn học sinh đang chăm ch&uacute; lắng nghe những điều m&igrave;nh n&oacute;i, bản th&acirc;n em cảm thấy vui sướng v&ocirc; c&ugrave;ng. V&igrave; hơi run n&ecirc;n l&uacute;c đ&oacute; em c&oacute; n&oacute;i lắp một t&iacute; nhưng b&acirc;y giờ nhớ lại th&igrave; lần đầu của ai cũng thường như vậy m&agrave;, đ&uacute;ng kh&ocirc;ng?&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với L&ecirc; Mai Thảo Nguy&ecirc;n, để c&acirc;n bằng việc học v&agrave; tham gia hoạt động phong tr&agrave;o l&agrave; một việc kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng. &ldquo;Ở trường em sẽ cố gắng tập trung nghe thầy c&ocirc; giảng b&agrave;i, nếu c&oacute; b&agrave;i tập th&igrave; em sẽ n&aacute;n lại 5 đến 10 ph&uacute;t giờ ra chơi hoặc giờ về để l&agrave;m cho xong. Nhờ vậy em sớm ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ học tập trong ng&agrave;y, c&oacute; nhiều thời gian hơn để tham gia hoạt động phong tr&agrave;o&rdquo;, Thảo Nguy&ecirc;n chia sẻ &ldquo;b&iacute; k&iacute;p&rdquo; c&acirc;n bằng giữa việc học v&agrave; việc tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c đội của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Em cảm thấy rất may mắn khi ba mẹ kh&ocirc;ng những kh&ocirc;ng phản đối m&agrave; c&ograve;n ủng hộ em hết m&igrave;nh trong việc vừa học vừa tham gia phong tr&agrave;o. Ba mẹ lu&ocirc;n sẵn l&ograve;ng tạo điều kiện để em c&oacute; thể tham gia hoạt động, phong tr&agrave;o một c&aacute;ch tốt nhất&rdquo;, Thảo Nguy&ecirc;n chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33432/Th%E1%BA%A3o%20Nguy%C3%AAn.jpeg" style="height:600px; width:414px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:16px">Ảnh NVCC</span></font></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thật bất ngờ khi c&ocirc; thủ lĩnh với d&aacute;ng người nhỏ b&eacute; lại đang ấp ủ giấc mơ lớn lao đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; trở th&agrave;nh một nữ cảnh s&aacute;t trong tương lai để bảo vệ b&igrave;nh y&ecirc;n cho cuộc sống của mọi người. Thảo Nguy&ecirc;n t&acirc;m sự: &ldquo;Mọi người thường bảo rằng nghề cảnh s&aacute;t đầy gian khổ v&agrave; nguy hiểm, con g&aacute;i m&agrave; l&agrave;m cảnh s&aacute;t th&igrave; lại kh&oacute; khăn hơn. Nhưng em nghĩ rằng, nếu ai cũng sợ khổ, sợ nguy hiểm th&igrave; liệu h&ograve;a b&igrave;nh, y&ecirc;n vui c&oacute; hiện hữu kh&ocirc;ng? C&ocirc;ng việc n&agrave;o cũng c&oacute; những kh&oacute; khăn, trắc trở của ri&ecirc;ng n&oacute;. Chỉ cần ch&uacute;ng ta y&ecirc;u việc m&igrave;nh l&agrave;m th&igrave; mọi chuyện sẽ th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo;. Thảo Nguy&ecirc;n vẫn lu&ocirc;n cố gắng từng ng&agrave;y để hiện thực h&oacute;a ước mơ của m&igrave;nh, em lu&ocirc;n đặt ra mục ti&ecirc;u phấn đấu cho bản th&acirc;n, nỗ lực học h&agrave;nh v&agrave; lu&ocirc;n lấy ước mơ l&agrave;m động lực để tiến l&ecirc;n ph&iacute;a trước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>L&Ecirc; VĨNH </strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;