Thành Đoàn và Lực lượng TNXP Thành phố ký kết liên tịch giai đoạn 2020 – 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p>(Thanhuytphcm.vn) - Nhằm tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng Lực lượng TNXP Th&agrave;nh phố tổ chức Hội nghị k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giai đoạn 2020 &ndash; 2022. Tham dự c&oacute; đại diện l&atilde;nh đạo 02 đơn vị k&yacute; kết; c&aacute;c Ban &ndash; Văn ph&ograve;ng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Lực lượng TNXP c&ugrave;ng Thường trực một số quận, huyện Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33484/1.jpg" style="height:386px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Khoa v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương trao chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động giai đoạn 2020 &ndash; 2022</em></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Đại diện 02 đơn vị, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Khoa &ndash; B&iacute; thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; thực hiện k&yacute; li&ecirc;n tịch phối hợp hoạt động giai đoạn 2020 &ndash; 2022 gồm c&aacute;c nội dung như: Tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục truyền thống nh&acirc;n kỷ niệm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Lực lượng TNXP Th&agrave;nh ph&ocirc;; tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền về ph&ograve;ng, chống ma t&uacute;y v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường; tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục, hỗ trợ, chăm lo cho học vi&ecirc;n cai nghiện tại c&aacute;c cơ sở cai nghiện trực thuộc Lực lượng TNXP Th&agrave;nh phố; tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong ph&ograve;ng, chống tệ nạn ma t&uacute;y v&agrave; bảo vệ m&ocirc;i trường, đồng thời, n&acirc;ng chất đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, hỗ trợ du kh&aacute;ch&hellip;</p> <p><span style="background-color:inherit; color:inherit; font-family:inherit; font-size:inherit">Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị, l&atilde;nh đạo 02 đơn vị đề nghị c&aacute;c Ban &ndash; Văn ph&ograve;ng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Lực lượng TNXP c&ugrave;ng quận, huyện Đo&agrave;n chủ động tham mưu c&aacute;c giải ph&aacute;p cụ thể để thực hiện nội dung phối hợp.</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>&nbsp;H&ugrave;ng Trần - Mỹ L&acirc;m</p> <p>(Theo Trang tin Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;