Câu lạc bộ Lý luận trẻ: Nơi mài sắc tư duy lý luận của giới trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ngay trong trang b&igrave;a của cuốn s&aacute;ch đầu ti&ecirc;n d&ugrave;ng l&agrave;m t&agrave;i liệu đ&agrave;o tạo những chiến sĩ c&aacute;ch mạng đầu ti&ecirc;n của Đảng - t&aacute;c phẩm&nbsp;&ldquo;Đường K&aacute;ch mệnh&rdquo;&nbsp;v&agrave; sau n&agrave;y, nhiều lần Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhắc lại di huấn của L&ecirc;nin: &ldquo;<em>Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận c&aacute;ch mạng, th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng</em>&rdquo;</strong><a href="#_edn1" name="_ednref1" title=""><strong><strong>[1]</strong></strong></a><strong>. </strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33508/8a6c36171b15e64bbf04.jpg" style="height:351px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - UV.BTV, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Trung ương Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham gia Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2020 (do Tỉnh Đo&agrave;n B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u đăng cai tổ chức) -&nbsp;Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><strong>Điểm s&aacute;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">L&yacute; luận tiền phong ấy, theo B&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; luận của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin. Người căn dặn c&aacute;n bộ phải &ldquo;học tập tinh thần của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, học tập lập trường, quan điểm v&agrave; phương ph&aacute;p của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin để &aacute;p dụng lập trường, quan điểm v&agrave; phương ph&aacute;p ấy m&agrave; giải quyết tốt những vấn đề thực tế trong c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;ch mạng&rdquo;<a href="#_edn2" name="_ednref2" title="">[2]</a>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với tư c&aacute;ch l&agrave; đội hậu bị của Đảng, l&agrave; nguồn cung cấp nhiều nhất v&agrave; trực tiếp nhất đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của m&igrave;nh cho Đảng, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh tựu trong c&ocirc;ng t&aacute;c n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&ldquo;Tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, ngo&agrave;i việc thực hiện những hoạt động chung do Trung ương Đo&agrave;n chỉ đạo, đ&atilde; từ l&acirc;u, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, đưa ra nhiều giải ph&aacute;p để khuyến kh&iacute;ch đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n trẻ học tập, nghi&ecirc;n cứu l&yacute; luận&rdquo; &ndash; PGS.TS Vũ T&igrave;nh - nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đảng ủy, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng&nbsp;trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; theo thầy, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ l&agrave; một trong những s&aacute;ng kiến hiệu quả n&oacute;i tr&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ m&ocirc; h&igrave;nh C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Ch&iacute; Minh trước đ&acirc;y, năm 2001, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; th&iacute; điểm th&agrave;nh lập C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cấp th&agrave;nh (giao cho Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n chủ tr&igrave; v&agrave; tổ chức hoạt động) v&agrave; một số c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tại c&aacute;c quận, huyện đo&agrave;n v&agrave; tương đương, đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n nhằm g&oacute;p phần n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận v&agrave; trang bị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về thế giới quan v&agrave; phương ph&aacute;p h&agrave;nh động thực tiễn theo chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến nay, gần 20 năm triển khai, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ tại c&aacute;c cơ sở đo&agrave;n tiếp tục được củng cố v&agrave; ph&aacute;t triển; trong đ&oacute; c&oacute; 55 c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ hoạt động hiệu quả.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33508/Sinh%20hoat%20CLB%20LLT.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Sinh hoạt C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức tại N&uacute;i Dinh&nbsp;- Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><strong>Hun đ&uacute;c truyền thống, x&acirc;y niềm tin</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trong 14 c&acirc;u lạc bộ được th&agrave;nh lập từ sau khi c&oacute; chủ trương của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; hoạt động xuy&ecirc;n suốt từ năm 2000 đến nay. &ldquo;<em>C&acirc;u lạc bộ thường xuy&ecirc;n tổ chức cuộc thi Kết nối trẻ, cuộc thi t&igrave;m hiểu kiến thức kinh tế - ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội &ldquo;COEUS&rdquo;, những buổi &ocirc;n tập l&yacute; luận ch&iacute;nh trị. C&acirc;u lạc bộ c&ograve;n thường xuy&ecirc;n tổ chức thi tuyển th&agrave;nh vi&ecirc;n mới 02 lần/ 01 năm, hiện nay c&acirc;u lạc bộ đang c&oacute; 30 th&agrave;nh vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt; trang cộng đồng của c&acirc;u lạc bộ c&oacute; hơn 6.400 lượt th&iacute;ch v&agrave; theo d&otilde;i&rdquo; </em>- bạn Nguyễn Tiến Th&agrave;nh, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi l&yacute; luận, học thuật như: hội thi &ldquo;T&ocirc;i &ndash; Nh&agrave; l&yacute; luận trẻ&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n), hội thi &ldquo;Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n Đo&agrave;n trường Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM), hội thi &ldquo;Ch&acirc;n dung nh&agrave; l&atilde;nh đạo 4.0&rdquo; - Leadership 4.0 (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; Luận Trẻ trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II), hội thi Tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị chủ đề &ldquo;X&acirc;y l&yacute; tưởng - Vững niềm tin&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức), hội thi &ldquo;T&igrave;m hiểu t&aacute;c phẩm Đường K&aacute;ch mệnh&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 3), hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n tương lai&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; Giao th&ocirc;ng Vận tải S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TNHH MTV), s&acirc;n chơi &ldquo;Thử t&agrave;i l&yacute; luận&rdquo; (C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh),&hellip; Qua c&aacute;c s&acirc;n chơi l&yacute; luận, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đ&atilde; chọn ra những t&agrave;i năng diễn thuyết, l&agrave; người truyền cảm hứng lan tỏa niềm tin ch&iacute;nh trị cho giới trẻ tại địa phương, đơn vị. </span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33508/sinh%20hoat.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>H&igrave;nh thức thảo luận nh&oacute;m của một c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ&nbsp;- Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;c buổi sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ, từ kinh nghiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, theo ThS T&ocirc; Thị Hạnh Nh&acirc;n &ndash; Giảng vi&ecirc;n Khoa Gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ, giải Nhất bảng B Hội thi &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; lần thứ III của Trung ương Đo&agrave;n: <em>&ldquo;C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu truyền thống c&aacute;ch mạng tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a, địa chỉ đỏ để tạo cảm x&uacute;c, khơi gợi những k&yacute; ức về một thời chiến đấu anh dũng của c&aacute;c thế hệ đi trước cho c&aacute;c bạn th&agrave;nh vi&ecirc;n. C&aacute;c bạn sẽ c&oacute; chất liệu để tuy&ecirc;n truyền tại chi đo&agrave;n, lớp học của m&igrave;nh một c&aacute;ch sống động hơn</em>&rdquo;. Do đ&oacute;, Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường đ&atilde; x&aacute;c lập c&aacute;c địa điểm, nh&acirc;n vật, c&acirc;u chuyện để tạo n&ecirc;n những chuy&ecirc;n đề cho th&agrave;nh vi&ecirc;n theo từng th&aacute;ng, từng qu&yacute;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tương tự thế, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận T&acirc;n Ph&uacute; chọn c&aacute;ch tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;Người cộng sản trẻ&rdquo;. Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận T&acirc;n Ph&uacute; cho biết về địa điểm tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; những nơi gắn với truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - Chợ Lớn v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh như: Khu di t&iacute;ch Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (Huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre), Khu truyền thống c&aacute;ch mạng S&agrave;i G&ograve;n - Chợ Lớn - Gia Định (Huyện Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh), Di t&iacute;ch Khu căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh (Tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u). </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại đ&acirc;y, c&acirc;u lạc bộ chọn chuy&ecirc;n đề cụ thể để th&agrave;nh vi&ecirc;n thảo luận<a name="_GoBack"></a> v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động thăm, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch v&ugrave;ng căn cứ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ cứu nước. Trong hệ thống c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, ri&ecirc;ng C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận T&acirc;n Ph&uacute; l&agrave; c&acirc;u lạc bộ được Ban Thường vụ Quận ủy quan t&acirc;m th&agrave;nh lập từ năm 2006 v&agrave; giao đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận ủy l&agrave;m chủ nhiệm. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ đều c&oacute; những c&aacute;ch tổ chức hoạt động s&aacute;ng tạo, mang dấu ấn ri&ecirc;ng, nhưng tựu trung, nhiệm vụ của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ đều thể hiện r&otilde; n&eacute;t vai tr&ograve; truyền cảm hứng gi&uacute;p cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n say m&ecirc;, hiểu thấu đ&aacute;o chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh, để những người cộng sản trẻ m&agrave;i sắc tư duy l&yacute; luận tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o thực tiễn x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ đất nước.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(102, 102, 102); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 242, 204); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:center"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:16px"><strong>HỘI NGỘ NHỮNG NH&Agrave; L&Yacute; LUẬN TRẺ</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33508/d291803e192be475bd3a.jpg" style="border-style:solid; border-width:1px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#cc0033"><span style="font-size:10px"><em>Đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh chụp ảnh lưu niệm với Đo&agrave;n đại biểu Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="color:#cc0033"><em>Từ ng&agrave;y 10 đến ng&agrave;y 13/6/2020, đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh do đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n l&agrave;m trưởng đo&agrave;n đ&atilde;&nbsp;tham gia Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2020 tại th&agrave;nh phố Vũng T&agrave;u v&agrave; huyện C&ocirc;n Đảo (tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u). Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, Li&ecirc;n hoan được tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương Đo&agrave;n v&agrave; do Tỉnh Đo&agrave;n B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u đăng cai tổ chức.&nbsp;</em></span></span><span style="font-size:12px"><span style="color:#cc0033"><em>C&ugrave;ng với sự tham gia của Tỉnh Đo&agrave;n B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, Tỉnh Đo&agrave;n&nbsp;B&igrave;nh Dương, Tỉnh Đo&agrave;n&nbsp;</em><em>B&igrave;nh Phước, Tỉnh Đo&agrave;n&nbsp;</em><em>B&igrave;nh Thuận, Tỉnh Đo&agrave;n&nbsp;</em>&nbsp;<em>Đồng Nai, Tỉnh Đo&agrave;n T&acirc;y Ninh,&nbsp;Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Khu 7, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n Đo&agrave;n 4.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:12px"><span style="color:#cc0033"><em>Tại đ&acirc;y, đo&agrave;n đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia d&acirc;ng hương tại Nghĩa trang H&agrave;ng Dương, tham quan Bảo t&agrave;ng C&ocirc;n Đảo, c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử tr&ecirc;n đảo, tham gia tọa đ&agrave;m &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng Nam bộ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng&rdquo;; sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc&rdquo;; c&ugrave;ng với c&aacute;c hoạt động tham gia c&ugrave;ng với c&aacute;c đơn vị cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tại c&aacute;c h&ograve;n, c&aacute;c trạm, tổ kiểm l&acirc;m, Vườn Quốc gia C&ocirc;n Đảo&hellip;&nbsp;</em></span></span><span style="font-size:12px"><em><span style="color:#cc0033">Đo&agrave;n đại biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; đại diện C&acirc;u lạc bộ Tiếp lửa trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng th&agrave;nh phố, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Cơ kh&iacute; GTVT TNHH MTV, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Khối Ng&acirc;n h&agrave;ng th&agrave;nh phố, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ &quot;Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n&quot; trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học Kinh tế, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n,&nbsp; C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Học viện C&aacute;n bộ th&agrave;nh phố, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n 4, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute;, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Quận Đo&agrave;n Thủ Đức.</span></em></span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC</strong></span></p> <div> <hr /> <div id="edn1"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10px"><a href="#_ednref1" name="_edn1" title="">[1]</a> -&nbsp; Trong t&aacute;c phẩm &ldquo;L&agrave;m g&igrave;?&rdquo;, L&ecirc;nin viết: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận c&aacute;ch mạng th&igrave; cũng kh&ocirc;ng thể c&oacute; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng&rdquo;, L&ecirc;nin: To&agrave;n tập, Nxb. Tiến bộ, Matxcơva, 1975, t.6, tr.30.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10px">- Trang b&igrave;a của t&aacute;c phẩm Đường K&aacute;ch mệnh, Hồ Ch&iacute; Minh viết: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận k&aacute;ch mệnh, th&igrave; kh&ocirc;ng k&oacute; k&aacute;ch mệnh vận động &hellip; Chỉ k&oacute; theo l&yacute; luận k&aacute;ch mệnh tiền fong, đảng k&aacute;ch mệnh mới l&agrave;m nổi tr&aacute;ch nhiệm k&aacute;ch mệnh tiền fong&rdquo; , Hồ Ch&iacute; Minh: To&agrave;n tập, Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.2, tr.279.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10px">- Trong diễn văn khai mạc Lớp học l&yacute; luận Kh&oacute;a I Trường Nguyễn &Aacute;i Quốc, ng&agrave;y 07/9/1957, B&aacute;c viết: &ldquo;L&yacute; luận quan trọng với Đảng như thế n&agrave;o? L&ecirc;nin, người thầy vĩ đại của ch&uacute;ng ta đ&atilde; t&oacute;m tắt sự quan trọng của l&yacute; luận trong mấy c&acirc;u như sau: &ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; luận c&aacute;ch mạng th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng&rdquo;,Hồ Ch&iacute; Minh: To&agrave;n tập, Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.11, tr.93.</span></p> </div> <div id="edn2"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:10px"><a href="#_ednref2" name="_edn2" title="">[2]</a>Hồ Ch&iacute; Minh: To&agrave;n tập, Nxb. Ch&iacute;nh trị quốc gia, H&agrave; Nội, 2011, t.2, tr.95.</span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;