Tuyên dương 24 gương "Ngòi bút trẻ" tiêu biểu năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Chương tr&igrave;nh trao giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&rdquo; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu hoạt động trong lĩnh vực b&aacute;o ch&iacute; năm 2020</strong>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay, qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai, Ban tổ chức đ&atilde; nhận được <strong>32</strong> hồ sơ của <strong>12 </strong>đơn vị tham gia giải thưởng. Hội đồng x&eacute;t trao Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&rdquo; d&agrave;nh cho Đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu hoạt động trong lĩnh vực b&aacute;o ch&iacute; năm 2020 đ&atilde; họp v&agrave; thống nhất x&eacute;t trao giải thưởng cho <strong>24</strong> gương điển h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu. Trong đ&oacute;, c&oacute; 11 c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; đảng vi&ecirc;n, 15 c&aacute; nh&acirc;n l&agrave; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, 13 c&aacute; nh&acirc;n đạt c&aacute;c giải b&aacute;o ch&iacute; cấp Th&agrave;nh phố v&agrave; 04 c&aacute; nh&acirc;n đạt c&aacute;c giải b&aacute;o ch&iacute; cấp Trung ương.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y đều l&agrave; những nh&agrave; b&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n, hăng say y&ecirc;u nghề, l&agrave; tấm gương c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu, đảng vi&ecirc;n trẻ, gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c c&aacute;c cấp; thực hiện tốt việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh bằng những việc l&agrave;m cụ thể, t&iacute;ch cực ph&aacute;t huy vai tr&ograve; trong c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, hoạt động do Đo&agrave;n - Hội v&agrave; cơ quan b&aacute;o ch&iacute; triển khai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33538/1%20(2).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Trao giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&rdquo;&nbsp;cho 24 Đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu hoạt động trong lĩnh vực b&aacute;o ch&iacute; năm 2020</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh trao giải, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho biết, trong những năm qua, c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố&nbsp;kh&ocirc;ng ngừng được đầu tư,&nbsp;đổi mới. Trong từng mặt trận, từng hoạt động lớn nhỏ của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố&nbsp;kh&ocirc;ng thể thiếu vai&nbsp;tr&ograve; của c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute;,&nbsp;c&ugrave;ng đội ngũ c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o, ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh để phản &aacute;nh kịp thời, với nhiều g&oacute;c độ, h&igrave;nh thức đa dạng v&agrave; hấp dẫn, để hoạt động v&agrave; h&igrave;nh ảnh của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố&nbsp;được lan tỏa&nbsp;đến với người d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;cả nước.Ch&iacute;nh những b&agrave;i b&aacute;o, những t&aacute;c phẩm đ&atilde; kịp thời phản &aacute;nh nhịp hoạt động s&ocirc;i nổi của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố, đồng thời n&ecirc;u ra c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội li&ecirc;n quan đến thanh thiếu nhi, g&oacute;p phần định hướng x&atilde; hội v&agrave; tạo cộng hưởng mạnh mẽ từ cộng đồng&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải thưởng &ldquo;Ng&ograve;i b&uacute;t trẻ&rdquo; c&ograve;n&nbsp;l&agrave; niềm tin v&agrave; sự kỳ vọng của tổ chức Đo&agrave;n,&nbsp;mong muốn&nbsp;c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu hoạt động&nbsp;trong lĩnh vực&nbsp;b&aacute;o ch&iacute;&nbsp;chuyển tải những th&ocirc;ng tin tốt, c&acirc;u chuyện đẹp v&agrave; lan tỏa kh&aacute;t vọng của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố đến với cộng đồng,&nbsp;g&oacute;p phần x&acirc;y dựng TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Y&Ecirc;N LAM</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;