Giữ tinh thần tiến công, khắc phục khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM V&otilde; Thị Dung đ&atilde; gửi gắm c&ugrave;ng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt của TP tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, s&aacute;u th&aacute;ng đầu năm 2020 do Th&agrave;nh đo&agrave;n tổ chức h&ocirc;m 19-6.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33540/q.jpg" style="height:374px; width:586px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-family:roboto; font-size:12px">Tận dụng c&ocirc;ng nghệ, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM ph&aacute;t trực tuyến chương tr&igrave;nh nghệ thuật mừng ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n 26-3 diễn ra tại căn cứ Th&agrave;nh đo&agrave;n ở N&uacute;i Dinh (B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) - Ảnh: Q.L</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; V&otilde; Thị Dung n&oacute;i h&igrave;nh ảnh đẹp của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; để lại dấu ấn đậm n&eacute;t qua c&aacute;c hoạt động, được người d&acirc;n, x&atilde; hội ghi nhận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;L&atilde;nh đạo TP đ&aacute;nh gi&aacute; cao kết quả nửa đầu nhiệm kỳ c&aacute;c bạn đ&atilde; l&agrave;m v&agrave; mong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, hoạt động Đo&agrave;n tại TP giữ tinh thần tiến c&ocirc;ng, khắc phục mọi kh&oacute; khăn như truyền thống anh h&ugrave;ng vốn c&oacute; của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; tuổi trẻ TP&quot; - b&agrave; Dung nhấn mạnh.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đ&atilde; nhấn mạnh Đo&agrave;n cần thường xuy&ecirc;n khảo s&aacute;t, nắm bắt tư tưởng thanh ni&ecirc;n, để xem đ&aacute;nh gi&aacute; sự h&agrave;i l&ograve;ng mới biết được mong muốn, nguyện vọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n với Đo&agrave;n thế n&agrave;o.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chuyển động c&ugrave;ng TP</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy n&oacute;i những việc đ&atilde; l&agrave;m được, nhất l&agrave; trong bối cảnh chịu t&aacute;c động của dịch COVID-19 chứng minh lực lượng trẻ v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n đ&atilde; s&aacute;ng tạo, kịp thời th&iacute;ch nghi với điều kiện, ho&agrave;n cảnh mới như hoạt động trực tuyến l&agrave; một v&iacute; dụ rất sống động cho thấy khả năng th&iacute;ch ứng nhanh nhạy, chuyển động kịp thời của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy cho biết l&atilde;nh đạo TP đang rất quyết liệt v&agrave; nỗ lực để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u của nhiệm kỳ, hướng dẫn tổ chức tốt đại hội c&aacute;c cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến v&agrave;o th&aacute;ng 10.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chưa kể TP cũng nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng c&ugrave;ng Ch&iacute;nh phủ trong việc kh&ocirc;i phục kinh tế - x&atilde; hội, khắc phục kh&oacute; khăn c&ugrave;ng cả nước sau dịch bệnh. Do vậy, b&agrave; Dung mong tổ chức Đo&agrave;n, lực lượng trẻ cần chuyển động nhanh c&ugrave;ng TP, g&oacute;p phần thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&oacute; khăn ph&iacute;a trước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phan Thị Thanh Phương khẳng định tuổi trẻ TP lu&ocirc;n với t&acirc;m thế sẵn s&agrave;ng để nhận v&agrave; thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ được TP giao.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Tuổi trẻ mang tinh thần tiến c&ocirc;ng v&agrave; chắc chắn thời gian tới cũng sẽ như thế để kh&ocirc;ng chỉ ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u nửa nhiệm kỳ Đại hội Đo&agrave;n c&ograve;n lại m&agrave; tham gia cụ thể h&oacute;a nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP th&agrave;nh chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động, g&oacute;p sức m&igrave;nh c&ugrave;ng x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển TP&quot; - chị Phương ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP Phạm Văn Linh dẫn chứng bằng nhiều s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p m&agrave; nhiều c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ c&aacute;c sở ng&agrave;nh đ&atilde; thực hiện để g&oacute;p sức v&agrave;o chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh của TP. Những điều n&agrave;y đ&atilde; đem đến thuận lợi, nhận lại sự h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n, đơn vị khi li&ecirc;n hệ giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc;ng nghệ v&agrave;&nbsp;tạo tr&agrave;o lưu của Đo&agrave;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; &yacute; kiến mong muốn cần xem x&eacute;t yếu tố xu hướng, tr&agrave;o lưu trong đời sống giới trẻ hiện nay bằng một g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c hơn trước. L&yacute; giải, anh Nguyễn Đ&igrave;nh Lưu Tiếng (Quận đo&agrave;n G&ograve; Vấp) n&oacute;i c&oacute; &quot;trend&quot; rất được c&aacute;c bạn trẻ ưa th&iacute;ch v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tận dụng để tập hợp thanh ni&ecirc;n, vấn đề l&agrave; &quot;Đo&agrave;n giữ vai tr&ograve; định hướng, t&iacute;nh to&aacute;n m&ocirc; h&igrave;nh sao cho ph&ugrave; hợp&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; kiến kh&aacute;c n&oacute;i c&ocirc;ng nghệ hiện đang gi&uacute;p cho hoạt động Đo&agrave;n kh&aacute; nhiều v&agrave; đề nghị cấp th&agrave;nh chuyển giao c&ocirc;ng nghệ sẵn c&oacute;, tập huấn cho cơ sở c&aacute;ch thức vận h&agrave;nh bộ c&ocirc;ng cụ để việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ trong hoạt động Đo&agrave;n hiệu quả hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương (Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐH Quốc gia TP.HCM) n&oacute;i sinh vi&ecirc;n nhạy cảm với c&ocirc;ng nghệ, v&igrave; thế Đo&agrave;n c&agrave;ng phải nỗ lực tạo tr&agrave;o lưu dựa v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ, cũng l&agrave; c&aacute;ch lan tỏa hoạt động, tr&agrave;o lưu t&iacute;ch cực của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Văn Tr&iacute; (Trường ĐH Mở TP.HCM) đề xuất cấp th&agrave;nh n&ecirc;n c&oacute; c&ocirc;ng cụ đo ch&iacute;nh thức với bộ c&acirc;u hỏi khảo s&aacute;t để sau mỗi hoạt động, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n d&ugrave;ng l&agrave;m c&ocirc;ng cụ khảo s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute;, nhận thức của người tham dự. Cũng như c&aacute;c cuộc thi trực tuyến n&ecirc;n gọn lại để việc truyền th&ocirc;ng, vận động người tham gia hiệu quả hơn.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Truyền th&ocirc;ng của Đo&agrave;n phải s&acirc;u</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số &yacute; kiến tại hội nghị b&agrave;y tỏ lo ngại trước t&igrave;nh trạng th&ocirc;ng tin xấu độc, ti&ecirc;u cực, c&aacute;c tr&agrave;o lưu chưa tốt tr&ecirc;n mạng đ&atilde; ảnh hưởng, t&aacute;c động nhiều đến c&aacute;c bạn trẻ. Từ đ&oacute;, c&oacute; đề xuất Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n cần gi&uacute;p cơ sở Đo&agrave;n nhận diện, định hướng dư luận v&agrave; ứng ph&oacute; trước c&aacute;c ảnh hưởng của luồng th&ocirc;ng tin ấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về điều n&agrave;y, b&agrave; V&otilde; Thị Dung n&oacute;i Đo&agrave;n c&aacute;c cấp đ&atilde; nỗ lực đấu tranh với luận điệu xuy&ecirc;n tạc, th&ocirc;ng tin sai tr&aacute;i thời gian qua. Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy gợi &yacute; tổ chức Đo&agrave;n phải tận dụng tốt hơn c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến để truyền th&ocirc;ng cho Đo&agrave;n, g&oacute;p phần lan tỏa những c&acirc;u chuyện t&iacute;ch cực, gương điển h&igrave;nh, lối sống đẹp trong thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Phải ch&uacute; &yacute; đến từng đối tượng để hoạt động ph&ugrave; hợp, truyền th&ocirc;ng của Đo&agrave;n phải s&acirc;u mới tạo được hiệu quả&quot; - b&agrave; Dung chia sẻ.</span></span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>THEO QUỐC LINH (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)&nbsp;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;