Giữ tinh thần tiến công, khắc phục khó khăn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM V&otilde; Thị Dung đ&atilde; gửi gắm c&ugrave;ng đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n chủ chốt của TP tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022, s&aacute;u th&aacute;ng đầu năm 2020 do Th&agrave;nh đo&agrave;n tổ chức h&ocirc;m 19-6.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33540/q.jpg" style="height:374px; width:586px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-family:roboto; font-size:12px">Tận dụng c&ocirc;ng nghệ, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM ph&aacute;t trực tuyến chương tr&igrave;nh nghệ thuật mừng ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n 26-3 diễn ra tại căn cứ Th&agrave;nh đo&agrave;n ở N&uacute;i Dinh (B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u) - Ảnh: Q.L</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; V&otilde; Thị Dung n&oacute;i h&igrave;nh ảnh đẹp của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; để lại dấu ấn đậm n&eacute;t qua c&aacute;c hoạt động, được người d&acirc;n, x&atilde; hội ghi nhận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;L&atilde;nh đạo TP đ&aacute;nh gi&aacute; cao kết quả nửa đầu nhiệm kỳ c&aacute;c bạn đ&atilde; l&agrave;m v&agrave; mong c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, hoạt động Đo&agrave;n tại TP giữ tinh thần tiến c&ocirc;ng, khắc phục mọi kh&oacute; khăn như truyền thống anh h&ugrave;ng vốn c&oacute; của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; tuổi trẻ TP&quot; - b&agrave; Dung nhấn mạnh.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đ&atilde; nhấn mạnh Đo&agrave;n cần thường xuy&ecirc;n khảo s&aacute;t, nắm bắt tư tưởng thanh ni&ecirc;n, để xem đ&aacute;nh gi&aacute; sự h&agrave;i l&ograve;ng mới biết được mong muốn, nguyện vọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n với Đo&agrave;n thế n&agrave;o.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chuyển động c&ugrave;ng TP</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy n&oacute;i những việc đ&atilde; l&agrave;m được, nhất l&agrave; trong bối cảnh chịu t&aacute;c động của dịch COVID-19 chứng minh lực lượng trẻ v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n đ&atilde; s&aacute;ng tạo, kịp thời th&iacute;ch nghi với điều kiện, ho&agrave;n cảnh mới như hoạt động trực tuyến l&agrave; một v&iacute; dụ rất sống động cho thấy khả năng th&iacute;ch ứng nhanh nhạy, chuyển động kịp thời của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy cho biết l&atilde;nh đạo TP đang rất quyết liệt v&agrave; nỗ lực để ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u của nhiệm kỳ, hướng dẫn tổ chức tốt đại hội c&aacute;c cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến v&agrave;o th&aacute;ng 10.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chưa kể TP cũng nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng c&ugrave;ng Ch&iacute;nh phủ trong việc kh&ocirc;i phục kinh tế - x&atilde; hội, khắc phục kh&oacute; khăn c&ugrave;ng cả nước sau dịch bệnh. Do vậy, b&agrave; Dung mong tổ chức Đo&agrave;n, lực lượng trẻ cần chuyển động nhanh c&ugrave;ng TP, g&oacute;p phần thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&oacute; khăn ph&iacute;a trước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phan Thị Thanh Phương khẳng định tuổi trẻ TP lu&ocirc;n với t&acirc;m thế sẵn s&agrave;ng để nhận v&agrave; thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ được TP giao.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Tuổi trẻ mang tinh thần tiến c&ocirc;ng v&agrave; chắc chắn thời gian tới cũng sẽ như thế để kh&ocirc;ng chỉ ho&agrave;n th&agrave;nh mục ti&ecirc;u nửa nhiệm kỳ Đại hội Đo&agrave;n c&ograve;n lại m&agrave; tham gia cụ thể h&oacute;a nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP th&agrave;nh chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động, g&oacute;p sức m&igrave;nh c&ugrave;ng x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển TP&quot; - chị Phương ph&aacute;t biểu.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP Phạm Văn Linh dẫn chứng bằng nhiều s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p m&agrave; nhiều c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức trẻ c&aacute;c sở ng&agrave;nh đ&atilde; thực hiện để g&oacute;p sức v&agrave;o chương tr&igrave;nh cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh của TP. Những điều n&agrave;y đ&atilde; đem đến thuận lợi, nhận lại sự h&agrave;i l&ograve;ng của người d&acirc;n, đơn vị khi li&ecirc;n hệ giải quyết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc;ng nghệ v&agrave;&nbsp;tạo tr&agrave;o lưu của Đo&agrave;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; &yacute; kiến mong muốn cần xem x&eacute;t yếu tố xu hướng, tr&agrave;o lưu trong đời sống giới trẻ hiện nay bằng một g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c hơn trước. L&yacute; giải, anh Nguyễn Đ&igrave;nh Lưu Tiếng (Quận đo&agrave;n G&ograve; Vấp) n&oacute;i c&oacute; &quot;trend&quot; rất được c&aacute;c bạn trẻ ưa th&iacute;ch v&agrave; tổ chức Đo&agrave;n ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tận dụng để tập hợp thanh ni&ecirc;n, vấn đề l&agrave; &quot;Đo&agrave;n giữ vai tr&ograve; định hướng, t&iacute;nh to&aacute;n m&ocirc; h&igrave;nh sao cho ph&ugrave; hợp&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Yacute; kiến kh&aacute;c n&oacute;i c&ocirc;ng nghệ hiện đang gi&uacute;p cho hoạt động Đo&agrave;n kh&aacute; nhiều v&agrave; đề nghị cấp th&agrave;nh chuyển giao c&ocirc;ng nghệ sẵn c&oacute;, tập huấn cho cơ sở c&aacute;ch thức vận h&agrave;nh bộ c&ocirc;ng cụ để việc ứng dụng c&ocirc;ng nghệ trong hoạt động Đo&agrave;n hiệu quả hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Ph&ugrave;ng Thị Diệu Hương (Ban c&aacute;n sự Đo&agrave;n ĐH Quốc gia TP.HCM) n&oacute;i sinh vi&ecirc;n nhạy cảm với c&ocirc;ng nghệ, v&igrave; thế Đo&agrave;n c&agrave;ng phải nỗ lực tạo tr&agrave;o lưu dựa v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ, cũng l&agrave; c&aacute;ch lan tỏa hoạt động, tr&agrave;o lưu t&iacute;ch cực của Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Trần Văn Tr&iacute; (Trường ĐH Mở TP.HCM) đề xuất cấp th&agrave;nh n&ecirc;n c&oacute; c&ocirc;ng cụ đo ch&iacute;nh thức với bộ c&acirc;u hỏi khảo s&aacute;t để sau mỗi hoạt động, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n d&ugrave;ng l&agrave;m c&ocirc;ng cụ khảo s&aacute;t đ&aacute;nh gi&aacute;, nhận thức của người tham dự. Cũng như c&aacute;c cuộc thi trực tuyến n&ecirc;n gọn lại để việc truyền th&ocirc;ng, vận động người tham gia hiệu quả hơn.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 1px solid rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Truyền th&ocirc;ng của Đo&agrave;n phải s&acirc;u</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số &yacute; kiến tại hội nghị b&agrave;y tỏ lo ngại trước t&igrave;nh trạng th&ocirc;ng tin xấu độc, ti&ecirc;u cực, c&aacute;c tr&agrave;o lưu chưa tốt tr&ecirc;n mạng đ&atilde; ảnh hưởng, t&aacute;c động nhiều đến c&aacute;c bạn trẻ. Từ đ&oacute;, c&oacute; đề xuất Đo&agrave;n cấp tr&ecirc;n cần gi&uacute;p cơ sở Đo&agrave;n nhận diện, định hướng dư luận v&agrave; ứng ph&oacute; trước c&aacute;c ảnh hưởng của luồng th&ocirc;ng tin ấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về điều n&agrave;y, b&agrave; V&otilde; Thị Dung n&oacute;i Đo&agrave;n c&aacute;c cấp đ&atilde; nỗ lực đấu tranh với luận điệu xuy&ecirc;n tạc, th&ocirc;ng tin sai tr&aacute;i thời gian qua. Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy gợi &yacute; tổ chức Đo&agrave;n phải tận dụng tốt hơn c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến để truyền th&ocirc;ng cho Đo&agrave;n, g&oacute;p phần lan tỏa những c&acirc;u chuyện t&iacute;ch cực, gương điển h&igrave;nh, lối sống đẹp trong thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Phải ch&uacute; &yacute; đến từng đối tượng để hoạt động ph&ugrave; hợp, truyền th&ocirc;ng của Đo&agrave;n phải s&acirc;u mới tạo được hiệu quả&quot; - b&agrave; Dung chia sẻ.</span></span></p> </div> <p style="text-align:right"><strong>THEO QUỐC LINH (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)&nbsp;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;