Thành Đoàn thăm, chúc mừng các cơ quan báo, đài nhân ngày 21/6

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 95 năm Ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; c&aacute;ch mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ ng&agrave;y 15/6 đến 20/6/2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Hội Nh&agrave; b&aacute;o Th&agrave;nh phố,Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; &nbsp;Minh, B&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n,&nbsp;B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng, B&aacute;o Tuổi Trẻ, B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n, B&aacute;o C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, B&aacute;o Ph&aacute;p luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&aacute;o Người Lao Động, B&aacute;o Tiền Phong, B&aacute;o Phụ nữ Th&agrave;nh phố, Trang tin Điện tử Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trang Th&ocirc;ng tin điện tử Th&agrave;nh Đo&agrave;n - chương tr&igrave;nh Truyền h&igrave;nh Thanh ni&ecirc;n,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/2432987463b39eedc7a2.jpg" style="height:361px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phan Thị&nbsp;Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Ban Bi&ecirc;n tập B&aacute;o Tuổi Trẻ</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/83a33cd47ce781b9d8f6.jpg" style="height:284px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Ban Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, cũng như những vấn đề đời sống của giới trẻ đ&atilde; cho thấy b&aacute;o ch&iacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một k&ecirc;nh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin c&aacute;c hoạt động, m&agrave; c&ograve;n l&agrave;&nbsp;diễn đ&agrave;n để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi tiếp cận những th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, lan tỏa c&acirc;u chuyện đẹp, đấu tranh với c&aacute;c th&ocirc;ng tin, c&aacute;c biểu hiện ti&ecirc;u cực trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; ho&agrave;n thiện m&igrave;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh một trong những nh&acirc;n tố hết sức quan trọng, c&oacute; t&aacute;c dụng th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, tạo sự lan tỏa của c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/b4085e53a59458ca0185.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o Thanh Ni&ecirc;n</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/5e3c3caef6690b375278.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o&nbsp;S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thời gian qua, c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn, b&aacute;o ch&iacute;,&nbsp;c&ugrave;ng đội ngũ c&aacute;c nh&agrave; b&aacute;o, ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, phản &aacute;nh kịp thời, với nhiều g&oacute;c độ, h&igrave;nh thức đa dạng v&agrave; hấp dẫn, để hoạt động v&agrave; h&igrave;nh ảnh của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố&nbsp;được lan tỏa&nbsp;đến với người d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;cả nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/86f635aece6933376a78.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Trung t&acirc;m b&aacute;o ch&iacute; Th&agrave;nh phố</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/20b32d026a24977ace35.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o Người lao động</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/55a20aa3f864053a5c75.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong từng hoạt động lớn nhỏ, b&aacute;o ch&iacute; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh để phản &aacute;nh kịp thời với nhiều g&oacute;c độ, nhiều h&igrave;nh thức đa dạng v&agrave; hấp dẫn. Qua b&aacute;o ch&iacute;, những tấm gương thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến, những C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu đ&atilde; được giới thiệu, tạo sự cộng hưởng mạnh mẽ trong thanh thiếu nhi. Cũng ch&iacute;nh c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; x&ocirc;ng x&aacute;o, đi c&ugrave;ng c&aacute;c hoạt động của thanh thiếu nhi để ph&aacute;n &aacute;nh những m&ocirc; h&igrave;nh mới, c&aacute;ch l&agrave;m hay từ cơ sở, những tuyến b&agrave;i đi s&acirc;u v&agrave;o đời sống giới trẻ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/cd041cb45c87a1d9f896.jpg" style="height:284px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng B&aacute;o Nh&acirc;n D&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33541/28e3358cfe4b03155a5a.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;đ&atilde; gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;, c&aacute;c anh, chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đ&atilde; lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội - Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Y&Ecirc;N LAM</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;