Tập huấn Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 27/6, tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố phối hợp với Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức lớp tập huấn B&iacute; thư Đo&agrave;n ki&ecirc;m ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n ph&oacute; Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự Phường, X&atilde;, Thị trấn năm 2020. Đến dự c&oacute; thượng t&aacute; V&otilde; Văn Thọ - Ph&oacute; Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33561/2c575d1cc9f234ac6de3.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong thời gian một&nbsp;ng&agrave;y, hơn 300 học vi&ecirc;n sẽ được giới thiệu về c&aacute;c chuy&ecirc;n đề như: Mục ti&ecirc;u, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; Vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của B&iacute; thư Đo&agrave;n ki&ecirc;m ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n ph&oacute; Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự phường, x&atilde;, thị trấn; C&ocirc;ng t&aacute;c Đảng, c&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị trong c&ocirc;ng t&aacute;c qu&acirc;n sự Quốc ph&ograve;ng địa phương&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n đề cần thiết nhằm bồi dưỡng c&aacute;c kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; phương ph&aacute;p tham mưu, triển khai những nội dung trong c&ocirc;ng t&aacute;c Quốc ph&ograve;ng - Qu&acirc;n sự địa phương, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động v&agrave; chiến đấu của lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ. Lớp tập huấn c&ograve;n l&agrave; dịp để c&aacute;c học vi&ecirc;n học hỏi kinh nghiệm c&ocirc;ng t&aacute;c, trao đổi những vấn đề li&ecirc;n quan đến thực trạng v&agrave; giải ph&aacute;p hoạt động Đo&agrave;n trong lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n tại địa phương, đơn vị hiện nay.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33561/63ddcf955b7ba625ff6a.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lớp tập huấn, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải y&ecirc;u cầu c&aacute;c học vi&ecirc;n tham gia học tập đầy đủ c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, t&iacute;ch cực tham gia thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến. Qua đ&oacute;, l&agrave;m cở sở cho việc triển khai, &aacute;p dụng c&aacute;c kiến thức, kỹ năng đ&atilde; học s&aacute;t với thực tế c&ocirc;ng việc tại đơn vị, đồng thời c&oacute; những s&aacute;ng kiến gi&uacute;p cho đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">VĂN NAM</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 29-6, đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn đã đến Báo Tuổi Trẻ, Báo Khăn Quàng Đỏ để khen thưởng 17 tác giả, nhóm tác giả đoạt các giải thưởng báo chí toàn quốc, thành phố năm 2020.

Agile Việt Nam
;