Tập huấn Bí thư Đoàn kiêm Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 27/6, tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố phối hợp với Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức lớp tập huấn B&iacute; thư Đo&agrave;n ki&ecirc;m ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n ph&oacute; Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự Phường, X&atilde;, Thị trấn năm 2020. Đến dự c&oacute; thượng t&aacute; V&otilde; Văn Thọ - Ph&oacute; Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33561/2c575d1cc9f234ac6de3.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong thời gian một&nbsp;ng&agrave;y, hơn 300 học vi&ecirc;n sẽ được giới thiệu về c&aacute;c chuy&ecirc;n đề như: Mục ti&ecirc;u, quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; Vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của B&iacute; thư Đo&agrave;n ki&ecirc;m ch&iacute;nh trị vi&ecirc;n ph&oacute; Ban Chỉ huy Qu&acirc;n sự phường, x&atilde;, thị trấn; C&ocirc;ng t&aacute;c Đảng, c&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị trong c&ocirc;ng t&aacute;c qu&acirc;n sự Quốc ph&ograve;ng địa phương&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n đề cần thiết nhằm bồi dưỡng c&aacute;c kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; phương ph&aacute;p tham mưu, triển khai những nội dung trong c&ocirc;ng t&aacute;c Quốc ph&ograve;ng - Qu&acirc;n sự địa phương, c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động v&agrave; chiến đấu của lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n tự vệ. Lớp tập huấn c&ograve;n l&agrave; dịp để c&aacute;c học vi&ecirc;n học hỏi kinh nghiệm c&ocirc;ng t&aacute;c, trao đổi những vấn đề li&ecirc;n quan đến thực trạng v&agrave; giải ph&aacute;p hoạt động Đo&agrave;n trong lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n tại địa phương, đơn vị hiện nay.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/6/33561/63ddcf955b7ba625ff6a.jpg" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại lớp tập huấn, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải y&ecirc;u cầu c&aacute;c học vi&ecirc;n tham gia học tập đầy đủ c&aacute;c chuy&ecirc;n đề, t&iacute;ch cực tham gia thảo luận, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến. Qua đ&oacute;, l&agrave;m cở sở cho việc triển khai, &aacute;p dụng c&aacute;c kiến thức, kỹ năng đ&atilde; học s&aacute;t với thực tế c&ocirc;ng việc tại đơn vị, đồng thời c&oacute; những s&aacute;ng kiến gi&uacute;p cho đơn vị ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">VĂN NAM</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;