Tuổi trẻ Thành phố sẵn sàng cho những ngày hè tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 12/7, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ <em>(Quận 01, TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em>, hơn 3.000 chiến sĩ, sinh vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; tham dự Lễ ra qu&acirc;n </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2020&nbsp;</span></strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức</strong>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2020 được triển khai từ ng&agrave;y 12/7/2020 đến ng&agrave;y 16/8/2020 với sự triển khai đồng loạt của 05 chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện gồm: Chiến dịch M&ugrave;a H&egrave; Xanh, Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, Chiến Hoa Phượng Đỏ, Chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng, Chiến dịch H&agrave;nh Qu&acirc;n Xanh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/2.jpg" style="height:404px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi tại Lễ ra qu&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố theo quan điểm <strong>&ldquo;3 chung&rdquo;:</strong> <strong><em>Chung ng&agrave;y cao điểm - Chung chỉ ti&ecirc;u - Chung c&ocirc;ng tr&igrave;nh</em></strong>.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cho biết, được kho&aacute;c l&ecirc;n vai m&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện l&agrave; một niềm tự h&agrave;o, vinh dự của mỗi thanh ni&ecirc;n. </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/3.jpg" style="height:414px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Lễ&nbsp;ra qu&acirc;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, để c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch được diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng, thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ban Thư k&yacute; Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố &ndash; Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; đ&atilde; đề nghị to&agrave;n thể chiến sĩ nghi&ecirc;m t&uacute;c tu&acirc;n thủ kỷ luật, đảm bảo an to&agrave;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia chiến dịch; C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc phải ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện phải kết hợp, tập trung c&aacute;c nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với c&aacute;c đơn vị bạn theo nguy&ecirc;n tắc 3 chung để tạo n&ecirc;n những c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; chất lượng cao, phục vụ l&acirc;u d&agrave;i cho đời sống người d&acirc;n; V&agrave; mỗi chiến sĩ phải lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần <em>&ldquo;Đi để sẻ chia, đi để cống hiến, đi để r&egrave;n luyện, đi để trưởng th&agrave;nh&rdquo;</em> trong qu&aacute; tr&igrave;nh tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy chia sẻ, trong m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm nay, c&aacute;c chiến sĩ sẽ c&oacute; những ng&agrave;y <em>&ldquo;c&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ở, c&ugrave;ng l&agrave;m&rdquo;</em>. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, mỗi chiến sĩ h&atilde;y l&agrave;m việc với tinh thần &ldquo;<em>Kh&ocirc;ng để d&acirc;n nhờ</em><em>,</em><em> kh&ocirc;ng chờ d&acirc;n nhắc</em>&rdquo;, thuộc l&ograve;ng phương ch&acirc;m &ldquo;Đến D&acirc;n mong, <em>Ở </em><em>D</em><em>&acirc;n </em><em>thương,</em><em> l&agrave;m </em><em>D</em><em>&acirc;n </em><em>tin, </em><em>đi </em><em>D</em><em>&acirc;n nhớ</em>&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy ph&aacute;t biểu tại Lễ ra qu&acirc;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; nhấn mạnh, Ban Chỉ huy, Ban Tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; phải xem kh&ocirc;ng gian mạng l&agrave; một mặt trận quan trọng trong tổ chức hoạt động t&igrave;nh nguyện, tận dụng mạng x&atilde; hội để kết nối thanh ni&ecirc;n tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện, chia sẻ tin tốt, c&acirc;u chuyện đẹp; hướng dẫn thanh thiếu nhi sử dụng mạng internet, mạng x&atilde; hội một c&aacute;ch hiệu quả, văn minh v&agrave; tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật. Đồng thời, đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền trước, trong v&agrave; sau c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch. Từ đ&oacute;, tạo sức hiệu triệu thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện trở th&agrave;nh hoạt động thường xuy&ecirc;n, li&ecirc;n tục, trở th&agrave;nh th&oacute;i quen hiện hữu trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/5.JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong dịp n&agrave;y, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; ph&aacute;t động Chương tr&igrave;nh đi bộ đồng h&agrave;nh &ldquo;Tiếp sức đến trường&rdquo; năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33588/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:16px">Nghi thứ trao cờ lệnh v&agrave; xuất qu&acirc;n của 05 chương tr&igrave;nh, chiến dịch</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay sau Lễ ra qu&acirc;n, c&aacute;c chiến sĩ, sinh vi&ecirc;n&nbsp;t&igrave;nh nguyện đ&atilde; bắt tay v&agrave;o tham gia Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;