Nhà Bè: Khai mạc hè năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">M&ocirc;̣t mùa hè nữa lại v&ecirc;̀. Hè là dịp đ&ecirc;̉ các em thi&ecirc;́u nhi, các bạn học sinh nghỉ ngơi thư giãn sau m&ocirc;̣t năm học t&acirc;̣p căng thẳng, tham gia c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute;, &ocirc;n lại kiến thức chuẩn bị h&agrave;nh trang cho năm học mới. Đ&acirc;y cũng là dịp mà các c&acirc;́p, các ngành và toàn xã h&ocirc;̣i th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n sự quan t&acirc;m đặc bi&ecirc;̣t đ&ocirc;́i với thi&ecirc;́u nhi th&ocirc;ng qua các hoạt đ&ocirc;̣ng chăm lo thi&ecirc;́t thực.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/5fe82cc5e4bb18e541aa.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo tinh thần đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 19/7/2020, Ban chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp với Ban chỉ đạo h&egrave; x&atilde; Phước Kiển tổ chức chương tr&igrave;nh Khai mạc h&egrave; năm 2020 với chủ đề &ldquo;H&egrave; vui, khoẻ, bổ &iacute;ch, an to&agrave;n&rdquo; tại trường tiểu học Tạ Uy&ecirc;n, x&atilde; Phước Kiển.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/8d2f0312cb6c37326e7d.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Phạm Ch&iacute; T&acirc;m - Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố; Đồng ch&iacute; Mai Kim Tuyền - Ph&oacute; Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n;&nbsp; L&ecirc; Thị Anh Thư &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban thường vụ, Ph&oacute; Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n, Trưởng Ban chỉ đạo h&egrave; Huyện Nh&agrave; B&egrave;; Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo H&egrave; huyện Nh&agrave; B&egrave;; đại diện l&atilde;nh đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo h&egrave; x&atilde; Phước Kiển&nbsp;v&agrave; sự tham gia của hơn 500 em thiếu nhi v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n x&atilde; Phước Kiển.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/92ade98421fadda484eb.jpg" style="height:321px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức đ&atilde; trao tặng 50 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được thưởng thức c&aacute;c tiết mục văn nghệ, ảo thuật đặc sắc cũng như tham gia c&aacute;c hội thi như Hội thi Vẽ tranh chủ đề &ldquo;Bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; t&aacute;i chế r&aacute;c thải&rdquo;, Hội thi &ldquo;Đưa tr&ograve; chơi d&acirc;n gian v&agrave;o học đường&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; chương tr&igrave;nh c&ograve;n tổ chức 15 gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi, 07 gian h&agrave;ng ẩm thực v&agrave; 01 gian h&agrave;ng &ldquo;Đổi r&aacute;c lấy qu&agrave;&rdquo; phối hợp với si&ecirc;u thị Co.op Mart Nguyễn B&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/26f1b7047c7a8024d96b.jpg" style="height:451px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/181dc6d20dacf1f2a8bd.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/3b37439498ea64b43dfb.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/8a19be8c75f289acd0e3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/6c6e40878bf977a72ee8.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Anh Thư - Uỷ vi&ecirc;n Ban thường vụ, Ph&oacute; chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n, Trưởng Ban chỉ đạo h&egrave; Huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; đề nghị c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo h&egrave; tập trung tổ chức c&aacute;c hoạt động h&egrave; bổ &iacute;ch, thiết thực cho c&aacute;c em thiếu nhi trong m&ugrave;a h&egrave; năm 2020, đồng thời ch&uacute;c c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; thật vui tươi, &yacute; nghĩa.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/720727c3ecbd10e349ac.jpg" style="height:402px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh chương tr&igrave;nh Khai mạc h&egrave; năm 2020 cấp Huyện, c&aacute;c x&atilde;, thị trấn cũng đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc h&egrave; tại đơn vị để bắt đầu một m&ugrave;a h&egrave; s&ocirc;i động cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">THANH THẢO</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;