Nhà Bè: Khai mạc hè năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">M&ocirc;̣t mùa hè nữa lại v&ecirc;̀. Hè là dịp đ&ecirc;̉ các em thi&ecirc;́u nhi, các bạn học sinh nghỉ ngơi thư giãn sau m&ocirc;̣t năm học t&acirc;̣p căng thẳng, tham gia c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute;, &ocirc;n lại kiến thức chuẩn bị h&agrave;nh trang cho năm học mới. Đ&acirc;y cũng là dịp mà các c&acirc;́p, các ngành và toàn xã h&ocirc;̣i th&ecirc;̉ hi&ecirc;̣n sự quan t&acirc;m đặc bi&ecirc;̣t đ&ocirc;́i với thi&ecirc;́u nhi th&ocirc;ng qua các hoạt đ&ocirc;̣ng chăm lo thi&ecirc;́t thực.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/5fe82cc5e4bb18e541aa.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo tinh thần đ&oacute;, s&aacute;ng ng&agrave;y 19/7/2020, Ban chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; phối hợp với Ban chỉ đạo h&egrave; x&atilde; Phước Kiển tổ chức chương tr&igrave;nh Khai mạc h&egrave; năm 2020 với chủ đề &ldquo;H&egrave; vui, khoẻ, bổ &iacute;ch, an to&agrave;n&rdquo; tại trường tiểu học Tạ Uy&ecirc;n, x&atilde; Phước Kiển.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/8d2f0312cb6c37326e7d.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Phạm Ch&iacute; T&acirc;m - Ph&oacute; Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố; Đồng ch&iacute; Mai Kim Tuyền - Ph&oacute; Ban Quốc tế Th&agrave;nh Đo&agrave;n;&nbsp; L&ecirc; Thị Anh Thư &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban thường vụ, Ph&oacute; Chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n, Trưởng Ban chỉ đạo h&egrave; Huyện Nh&agrave; B&egrave;; Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo H&egrave; huyện Nh&agrave; B&egrave;; đại diện l&atilde;nh đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo h&egrave; x&atilde; Phước Kiển&nbsp;v&agrave; sự tham gia của hơn 500 em thiếu nhi v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n x&atilde; Phước Kiển.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/92ade98421fadda484eb.jpg" style="height:321px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, Ban tổ chức đ&atilde; trao tặng 50 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được thưởng thức c&aacute;c tiết mục văn nghệ, ảo thuật đặc sắc cũng như tham gia c&aacute;c hội thi như Hội thi Vẽ tranh chủ đề &ldquo;Bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; t&aacute;i chế r&aacute;c thải&rdquo;, Hội thi &ldquo;Đưa tr&ograve; chơi d&acirc;n gian v&agrave;o học đường&rdquo;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; chương tr&igrave;nh c&ograve;n tổ chức 15 gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi, 07 gian h&agrave;ng ẩm thực v&agrave; 01 gian h&agrave;ng &ldquo;Đổi r&aacute;c lấy qu&agrave;&rdquo; phối hợp với si&ecirc;u thị Co.op Mart Nguyễn B&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/26f1b7047c7a8024d96b.jpg" style="height:451px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/181dc6d20dacf1f2a8bd.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/3b37439498ea64b43dfb.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/8a19be8c75f289acd0e3.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/6c6e40878bf977a72ee8.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Thị Anh Thư - Uỷ vi&ecirc;n Ban thường vụ, Ph&oacute; chủ tịch Uỷ ban nh&acirc;n d&acirc;n, Trưởng Ban chỉ đạo h&egrave; Huyện Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; đề nghị c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo h&egrave; tập trung tổ chức c&aacute;c hoạt động h&egrave; bổ &iacute;ch, thiết thực cho c&aacute;c em thiếu nhi trong m&ugrave;a h&egrave; năm 2020, đồng thời ch&uacute;c c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; thật vui tươi, &yacute; nghĩa.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33631/720727c3ecbd10e349ac.jpg" style="height:402px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh chương tr&igrave;nh Khai mạc h&egrave; năm 2020 cấp Huyện, c&aacute;c x&atilde;, thị trấn cũng đ&atilde; tổ chức Lễ khai mạc h&egrave; tại đơn vị để bắt đầu một m&ugrave;a h&egrave; s&ocirc;i động cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">THANH THẢO</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;