Khởi động Cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 23/7/2020, Cuộc thi &ldquo;Olympic tiếng Anh d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ trẻ lần II năm 2020&rdquo; do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ch&iacute;nh thức khởi động. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi d&agrave;nh cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tr&ecirc;n cả nước. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trong khu&ocirc;n khổ thực hiện &ldquo;Đề &aacute;n năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam giai đoạn 2018 &ndash; 2020&rdquo; v&agrave; tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh để khơi gợi tinh thần học tập, r&egrave;n luyện tiếng Anh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n do Trung ương Đoàn t&ocirc;̉ chức.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33669/ef7aa3ee8aff76a12fee.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Lễ khai mạc Cuộc thi tại Quận Đo&agrave;n 3 với sự tham gia s&ocirc;i nổi của hơn 100 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c đơn vị Quận Đo&agrave;n 3, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cuộc thi diễn ra từ nay đến th&aacute;ng 11 v&agrave; c&oacute; ba v&ograve;ng tranh t&agrave;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng loại thi trực tuyến từ ng&agrave;y 23/7 đến 28/8/2020: C&aacute;c th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi v&agrave; l&agrave;m b&agrave;i thi trực tuyến tr&ecirc;n website https://olympicenglish.vn/canbotre v&agrave; ứng dụng chatbot tr&ecirc;n Facebook Messenger. Ban tổ chức sẽ trao c&aacute;c giải nhất, nh&igrave;, ba v&agrave; ba giải th&iacute; sinh c&oacute; lượt thi nhiều nhất. 90 th&iacute; sinh xuất sắc nhất v&ograve;ng 1 sẽ gi&agrave;nh quyền tham dự v&ograve;ng 2, đồng thời nhận phần thưởng l&agrave; c&aacute;c g&oacute;i học bổng trực tuyến tiếng Anh c&oacute; gi&aacute; trị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng hai của Cuộc thi c&oacute; hai phần: Thuyết tr&igrave;nh qua video clip v&agrave; s&acirc;n khấu h&oacute;a. Ở mỗi phần, Ban Tổ chức đều sẽ trao nhiều giải thưởng c&oacute; gi&aacute; trị tặng c&aacute;c video clip, t&aacute;c phẩm s&acirc;n khấu h&oacute;a s&aacute;ng tạo, ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng chung kết Cuộc thi diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 11/2020: 15 th&iacute; sinh xuất sắc nhất Cuộc thi sẽ chia th&agrave;nh năm đội, tranh t&agrave;i qua c&aacute;c phần thi trả lời c&acirc;u hỏi, kiến thức bằng tiếng Anh v&agrave; tranh biện... để gi&agrave;nh c&aacute;c giải nhất, nh&igrave;, ba, khuyến kh&iacute;ch gồm qu&agrave; tặng, tiền mặt, Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n, c&aacute;c suất học bổng tiếng Anh v&agrave; v&eacute; m&aacute;y bay khứ hồi Vietnam Airlines.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng tin chi tiết Cuộc thi theo d&otilde;i tại trang fanpage C&ocirc;ng t&aacute;c Quốc tế Thanh ni&ecirc;n: <a href="https://www.facebook.com/InternationalExchangeAffairs/">https://www.facebook.com/InternationalExchangeAffairs/</a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33669/31fbaa23fd3601685827.jpg" style="height:942px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Th&iacute; sinh tham gia cuộc thi</em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">QTTN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;