Khởi động Cuộc thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II năm 2020”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 23/7/2020, Cuộc thi &ldquo;Olympic tiếng Anh d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ trẻ lần II năm 2020&rdquo; do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức ch&iacute;nh thức khởi động. Đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi d&agrave;nh cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tr&ecirc;n cả nước. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động trong khu&ocirc;n khổ thực hiện &ldquo;Đề &aacute;n năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam giai đoạn 2018 &ndash; 2020&rdquo; v&agrave; tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh để khơi gợi tinh thần học tập, r&egrave;n luyện tiếng Anh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n do Trung ương Đoàn t&ocirc;̉ chức.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33669/ef7aa3ee8aff76a12fee.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Lễ khai mạc Cuộc thi tại Quận Đo&agrave;n 3 với sự tham gia s&ocirc;i nổi của hơn 100 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến từ c&aacute;c đơn vị Quận Đo&agrave;n 3, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đo&agrave;n C&ocirc;ng an TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Cuộc thi diễn ra từ nay đến th&aacute;ng 11 v&agrave; c&oacute; ba v&ograve;ng tranh t&agrave;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng loại thi trực tuyến từ ng&agrave;y 23/7 đến 28/8/2020: C&aacute;c th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi v&agrave; l&agrave;m b&agrave;i thi trực tuyến tr&ecirc;n website https://olympicenglish.vn/canbotre v&agrave; ứng dụng chatbot tr&ecirc;n Facebook Messenger. Ban tổ chức sẽ trao c&aacute;c giải nhất, nh&igrave;, ba v&agrave; ba giải th&iacute; sinh c&oacute; lượt thi nhiều nhất. 90 th&iacute; sinh xuất sắc nhất v&ograve;ng 1 sẽ gi&agrave;nh quyền tham dự v&ograve;ng 2, đồng thời nhận phần thưởng l&agrave; c&aacute;c g&oacute;i học bổng trực tuyến tiếng Anh c&oacute; gi&aacute; trị.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng hai của Cuộc thi c&oacute; hai phần: Thuyết tr&igrave;nh qua video clip v&agrave; s&acirc;n khấu h&oacute;a. Ở mỗi phần, Ban Tổ chức đều sẽ trao nhiều giải thưởng c&oacute; gi&aacute; trị tặng c&aacute;c video clip, t&aacute;c phẩm s&acirc;n khấu h&oacute;a s&aacute;ng tạo, ti&ecirc;u biểu.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ V&ograve;ng chung kết Cuộc thi diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 11/2020: 15 th&iacute; sinh xuất sắc nhất Cuộc thi sẽ chia th&agrave;nh năm đội, tranh t&agrave;i qua c&aacute;c phần thi trả lời c&acirc;u hỏi, kiến thức bằng tiếng Anh v&agrave; tranh biện... để gi&agrave;nh c&aacute;c giải nhất, nh&igrave;, ba, khuyến kh&iacute;ch gồm qu&agrave; tặng, tiền mặt, Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n, c&aacute;c suất học bổng tiếng Anh v&agrave; v&eacute; m&aacute;y bay khứ hồi Vietnam Airlines.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng tin chi tiết Cuộc thi theo d&otilde;i tại trang fanpage C&ocirc;ng t&aacute;c Quốc tế Thanh ni&ecirc;n: <a href="https://www.facebook.com/InternationalExchangeAffairs/">https://www.facebook.com/InternationalExchangeAffairs/</a></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33669/31fbaa23fd3601685827.jpg" style="height:942px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Th&iacute; sinh tham gia cuộc thi</em></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">QTTN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;