Thiếu nhi xem gì, nghe gì, đọc gì trong thời đại công nghệ 4.0?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua,</strong> <strong>C</strong><strong>hương tr&igrave;nh Điều em muốn n&oacute;i kỳ 2 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi 4.0 -&nbsp;Xem g&igrave;, nghe g&igrave;, đọc g&igrave;?&quot;&nbsp;đ&atilde; được diễn ra tại Đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh (Quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) với sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n </strong><strong>T</strong><strong>h&agrave;nh phố. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/20200725_152604.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng gian&nbsp;Chương tr&igrave;nh Điều em muốn n&oacute;i tại đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh do Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố phối hợp với Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Đến dự v&agrave; tham gia giao lưu c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố, &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Gi&aacute;m đốc Đường s&aacute;ch TP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n Phương Huyền - Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/IMG_0432.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam chia sẻ tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với kinh nghiệm &ldquo;l&agrave;m bạn&rdquo; với s&aacute;ch nhiều năm, &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;ng đ&atilde; chia sẻ một c&aacute;ch gần gũi, dễ hiểu về b&iacute; quyết đọc s&aacute;ch hiệu quả v&agrave; việc chọn s&aacute;ch ph&ugrave; hợp với nhu cầu v&agrave; lứa tuổi của c&aacute;c em học sinh. Song song đ&oacute;, những chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh hướng về nhu cầu của thiếu nhi như: Xin ch&agrave;o tuổi thơ, Cửa sổ văn học,&hellip; cũng được bi&ecirc;n tạp vi&ecirc;n Phương Huyền tận t&igrave;nh giới thiệu đến c&aacute;c bạn thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chương tr&igrave;nh, bạn Nguyễn Th&ugrave;y Dương, học sinh lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản (Quận 9) đ&atilde; mạnh dạn đặt c&acirc;u hỏi về việc hiện nay một số ba mẹ chăm ch&uacute; v&agrave;o thiết bị c&ocirc;ng nghệ m&agrave; bỏ qu&ecirc;n nhu cầu h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch v&agrave; t&igrave;m hiểu kiến thức mới của con m&igrave;nh. C&acirc;u hỏi của Th&ugrave;y Dương phần n&agrave;o n&oacute;i l&ecirc;n nhu cầu giao tiếp của trẻ đối với ba mẹ v&agrave; nhu cầu đọc s&aacute;ch, t&igrave;m hiểu kiến thức của c&aacute;c em thiếu nhi hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/IMG_0422.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi b&agrave;y tỏ quan điểm, mong muốn&nbsp;tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn học sinh cũng đ&atilde; b&agrave;y tỏ nhu cầu, quan điểm của bản th&acirc;n về văn h&oacute;a xem, nghe, đọc trong thời đại c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển hiện nay như: th&ocirc;ng điệp m&agrave; c&aacute;c bạn nhận được qua những bộ phim c&oacute; chủ đề gắn với thực tế cuộc sống (ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự sẻ chia đối với người khuyết tật, k&eacute;m may mắn,&hellip;), những vấn đề xung quanh việc đọc s&aacute;ch online, ebook, s&aacute;ch cũ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/IMG_0489.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện ban tổ chức, đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố mong muốn th&ocirc;ng qua kỳ 2 của chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đơn vị tổ chức Đo&agrave;n - Đội c&oacute; thể lắng nghe nhu cầu, đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; hướng đi đ&uacute;ng đắn trong việc chọn s&aacute;ch để đọc, chọn chương tr&igrave;nh để xem để nghe giữa nguồn th&ocirc;ng tin v&ocirc; tận như hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/IMG_0498.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; l&agrave; chương tr&igrave;nh do Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố tổ chức h&agrave;ng th&aacute;ng với c&aacute;c chủ đề kh&aacute;c nhau, gắn với nhu cầu v&agrave; c&aacute;c vấn đề m&agrave; thiếu nhi th&agrave;nh phố đang quan t&acirc;m. Kỳ 1 của chương tr&igrave;nh với chủ đề &ldquo;Ba mẹ - Bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi chia sẻ những trăn trở, suy nghĩ của tuổi mới lớn, qua đ&oacute;, c&aacute;c phụ huynh cũng c&oacute; dịp chia sẻ b&iacute; quyết trở th&agrave;nh người bạn đồng h&agrave;nh của con m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; <strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;