Thiếu nhi xem gì, nghe gì, đọc gì trong thời đại công nghệ 4.0?

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua,</strong> <strong>C</strong><strong>hương tr&igrave;nh Điều em muốn n&oacute;i kỳ 2 với chủ đề &ldquo;Thiếu nhi 4.0 -&nbsp;Xem g&igrave;, nghe g&igrave;, đọc g&igrave;?&quot;&nbsp;đ&atilde; được diễn ra tại Đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh (Quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) với sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n </strong><strong>T</strong><strong>h&agrave;nh phố. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/20200725_152604.jpg" style="height:338px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng gian&nbsp;Chương tr&igrave;nh Điều em muốn n&oacute;i tại đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh do Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố phối hợp với Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. Đến dự v&agrave; tham gia giao lưu c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố, &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Gi&aacute;m đốc Đường s&aacute;ch TP Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n Phương Huyền - Đ&agrave;i Tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/IMG_0432.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam chia sẻ tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với kinh nghiệm &ldquo;l&agrave;m bạn&rdquo; với s&aacute;ch nhiều năm, &ocirc;ng L&ecirc; Ho&agrave;ng đ&atilde; chia sẻ một c&aacute;ch gần gũi, dễ hiểu về b&iacute; quyết đọc s&aacute;ch hiệu quả v&agrave; việc chọn s&aacute;ch ph&ugrave; hợp với nhu cầu v&agrave; lứa tuổi của c&aacute;c em học sinh. Song song đ&oacute;, những chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh hướng về nhu cầu của thiếu nhi như: Xin ch&agrave;o tuổi thơ, Cửa sổ văn học,&hellip; cũng được bi&ecirc;n tạp vi&ecirc;n Phương Huyền tận t&igrave;nh giới thiệu đến c&aacute;c bạn thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong chương tr&igrave;nh, bạn Nguyễn Th&ugrave;y Dương, học sinh lớp 8 trường THCS Trần Quốc Toản (Quận 9) đ&atilde; mạnh dạn đặt c&acirc;u hỏi về việc hiện nay một số ba mẹ chăm ch&uacute; v&agrave;o thiết bị c&ocirc;ng nghệ m&agrave; bỏ qu&ecirc;n nhu cầu h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch v&agrave; t&igrave;m hiểu kiến thức mới của con m&igrave;nh. C&acirc;u hỏi của Th&ugrave;y Dương phần n&agrave;o n&oacute;i l&ecirc;n nhu cầu giao tiếp của trẻ đối với ba mẹ v&agrave; nhu cầu đọc s&aacute;ch, t&igrave;m hiểu kiến thức của c&aacute;c em thiếu nhi hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/IMG_0422.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi b&agrave;y tỏ quan điểm, mong muốn&nbsp;tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn học sinh cũng đ&atilde; b&agrave;y tỏ nhu cầu, quan điểm của bản th&acirc;n về văn h&oacute;a xem, nghe, đọc trong thời đại c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển hiện nay như: th&ocirc;ng điệp m&agrave; c&aacute;c bạn nhận được qua những bộ phim c&oacute; chủ đề gắn với thực tế cuộc sống (ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự sẻ chia đối với người khuyết tật, k&eacute;m may mắn,&hellip;), những vấn đề xung quanh việc đọc s&aacute;ch online, ebook, s&aacute;ch cũ,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/IMG_0489.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện ban tổ chức, đồng ch&iacute; Trần Thị Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố mong muốn th&ocirc;ng qua kỳ 2 của chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đơn vị tổ chức Đo&agrave;n - Đội c&oacute; thể lắng nghe nhu cầu, đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; hướng đi đ&uacute;ng đắn trong việc chọn s&aacute;ch để đọc, chọn chương tr&igrave;nh để xem để nghe giữa nguồn th&ocirc;ng tin v&ocirc; tận như hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33675/IMG_0498.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; l&agrave; chương tr&igrave;nh do Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố tổ chức h&agrave;ng th&aacute;ng với c&aacute;c chủ đề kh&aacute;c nhau, gắn với nhu cầu v&agrave; c&aacute;c vấn đề m&agrave; thiếu nhi th&agrave;nh phố đang quan t&acirc;m. Kỳ 1 của chương tr&igrave;nh với chủ đề &ldquo;Ba mẹ - Bạn đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng con&rdquo; đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi chia sẻ những trăn trở, suy nghĩ của tuổi mới lớn, qua đ&oacute;, c&aacute;c phụ huynh cũng c&oacute; dịp chia sẻ b&iacute; quyết trở th&agrave;nh người bạn đồng h&agrave;nh của con m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; <strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;