Khai mạc hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” Thành phố năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc hội thi chỉ huy đội giỏi Th&agrave;nh phố lần thứ 24 &ndash; năm 2020.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; được diễn ra trong 4 ng&agrave;y từ ng&agrave;y 23/7 đến ng&agrave;y 26/7. Tham gia hội thi c&aacute;c em đội vi&ecirc;n sẽ được sinh hoạt chung tại Trung t&acirc;m sinh hoạt d&atilde; ngoại thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c em đội vi&ecirc;n c&ograve;n được tham gia c&aacute;c nội dung thi về: kỹ năng d&atilde; ngoại, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong hoạt động Đội&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để c&aacute;c em thể hiện kiến thức, bản lĩnh v&agrave; năng lực th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động thi t&agrave;i v&agrave; giao lưu.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33687/H%C3%ACnh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại Lễ khai mạc</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, đ</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; Thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Đồng Đội Th&agrave;nh phố chia sẻ, đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 24 hội thi Chỉ huy Đội giỏi được tổ chức, trong thời gian diễn ra hội thi c&aacute;c em sẽ c&oacute; rất nhiều phần thi v&agrave; thử th&aacute;ch để vượt qua, đ&oacute; sẽ l&agrave; những khoảng thời gian kh&oacute; khăn nhưng cũng tr&agrave;n ngập niềm vui của sự gắn kết bạn b&egrave;. Đồng ch&iacute; cho biết đ&acirc;y sẽ l&agrave; một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch gi&uacute;p c&aacute;c em t&iacute;ch lũy th&ecirc;m cho m&igrave;nh nhiều kiến thức v&agrave; kỹ năng l&agrave;m h&agrave;nh trang vững chắc phục vụ cho c&ocirc;ng việc v&agrave; cuộc sống sau n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid &ndash; 19 n&ecirc;n thời gian tổ chức hội thi phải l&ugrave;i lại cho ph&ugrave; hợp với thời gian kết th&uacute;c năm học của c&aacute;c em học sinh. Mặc d&ugrave;, c&oacute; sự điều chỉnh về thời gian nhưng kh&ocirc;ng kh&iacute; tham gia hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; năm nay vẫn s&ocirc;i động v&agrave; n&aacute;o nhiệt. Cụ thể c&oacute; tổng số 197 em đội vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c Chỉ huy Đội giỏi cấp quận, huyện hưởng ứng tham gia nhiệt t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DŨNG LA</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;