Tổng kết và trao giải hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 24/7, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra Lễ&nbsp;tổng kết v&agrave; trao giải hội thi Tin học trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần 29 &ndash; năm 2020. Hội thi đ&atilde; tạo ra một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, thu h&uacute;t 64.986 th&iacute; sinh đến từ 668 trường trong v&agrave; ngo&agrave;i Th&agrave;nh phố tham gia.</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ban Tổ chức đ&atilde; trao 04 giải Nhất, 06 giải Nh&igrave;, 08 giải Ba, 46 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c nh&oacute;m th&iacute; sinh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; 05 giải tập thể cho c&aacute;c đơn vị&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Hộ</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">i thi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi sơ tuyển năm nay được tổ&nbsp;chức dưới dạng trực tuyến ở c&aacute;c địa phương n&ecirc;n đ&atilde; thu h&uacute;t &nbsp;được rất nhiều học sinh tham gia dự thi. C&aacute;c em th&iacute; sinh đ&atilde; c&oacute; phần thể hiện rất tốt với nội dung thi về kiến thức v&agrave; lập tr&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; phần thi li&ecirc;n quan đến bảng B, C đ&acirc;y l&agrave; phần thi đồng đội. Với c&aacute;c sản phẩm s&aacute;ng tạo c&aacute;c em đ&atilde; t&igrave;m được những nội dung v&agrave; đề t&agrave;i s&aacute;t với cuộc sống, thể hiện được c&aacute;c em đ&atilde; ứng dụng những kiến thức m&igrave;nh học được v&agrave;o trong cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33688/H%C3%ACnh%204%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ tổng kết v&agrave; trao giải Hội thi</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; nơi để c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; cơ hội thể hiện t&agrave;i năng, tr&iacute; tuệ, kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; chinh phục những kiến thức mới. C&aacute;c th&iacute; sinh đạt giải cao sẽ được bồi dưỡng dự thi Hội thi Tin học trẻ to&agrave;n quốc lần 26 năm 2020 được tổ chức v&agrave;o cuối th&aacute;ng 8/2020 tại tỉnh C&agrave; Mau.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tin học trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng, Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Tin học th&agrave;nh phố tổ chức. Hội thi đ&atilde; tạo ra được một s&acirc;n chơi nhằm khuyến kh&iacute;ch tinh thần học tập v&agrave; ứng dụng tin học trong thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin cho đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TIẾN DƯƠNG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;