Ngày hội STEM DAY 2020: Sân chơi khoa học bổ ích

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra ng&agrave;y hội STEM DAY v&agrave;&nbsp;Cuộc thi S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XV &ndash; năm 2020. </span></span></strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay cuộc thi được chia th&agrave;nh hai nội dung gồm &ldquo;Nội dung sản phẩm s&aacute;ng tạo&rdquo; d&agrave;nh cho c&aacute;c em thanh thiếu nhi độ tuổi từ 06 - 18 tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; &ldquo;Li&ecirc;n hoan c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ đội, nh&oacute;m s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi S&aacute;ng tạo d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh thu h&uacute;t 162 sản phẩm s&aacute;ng tạo v&agrave; 16 C&acirc;u lạc bộ học thuật với sự tham gia của hơn 500 th&iacute; sinh đến từ c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở v&agrave; Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span><br /> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33691/H%C3%ACnh%201%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><br /> <span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kết quả, Ban tổ chức đ&atilde; trao 02 Giải Nhất, 05 Giải Ba v&agrave; 21 Giải Khuyến Kh&iacute;ch&nbsp; cho nội dung &ldquo;Sản phẩm s&aacute;ng tạo&rdquo;; trao 01 Giải Nhất, 01 Giải Nh&igrave;, 01 Giải Ba v&agrave; 05 Giải Khuyến Kh&iacute;ch nội dung &ldquo;Li&ecirc;n hoan C&acirc;u lạc bộ Đội, Nh&oacute;m S&aacute;ng tạo, Nghi&ecirc;n cứu khoa học&rdquo;.</span></span></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho thanh thiếu nhi, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m học thuật, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học tại tất cả c&aacute;c trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Th&ocirc;ng qua cuộc thi, c&aacute;c em sẽ ph&aacute;t huy được khả năng tư duy s&aacute;ng tạo của m&igrave;nh, g&oacute;p phần đẩy mạnh phong tr&agrave;o học tập s&aacute;ng tạo của thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Dũng LA</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

Agile Việt Nam
;