Chạm để “tôi luyện” đam mê

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/0.jpg" style="height:293px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai năm liền l&agrave; chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia s&ocirc;i nổi c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, Huỳnh Minh T&agrave;i - học sinh lớp chuy&ecirc;n Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền <em>(quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em> lại c&oacute; một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với T&agrave;i, Lịch sử kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một m&ocirc;n học, đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; một &quot;người bạn&quot; v&agrave; l&agrave; niềm đam m&ecirc; bất tận trong h&agrave;nh tr&igrave;nh học tập v&agrave; trưởng th&agrave;nh của cậu bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/2%20final.jpg" style="height:142px; width:300px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&igrave;nh y&ecirc;u đối với bộ m&ocirc;n Lịch sử của Minh T&agrave;i bắt đầu từ chuyến đi thực tế tại Bảo t&agrave;ng Chứng t&iacute;ch Chiến tranh hồi cấp 2. Khi ấy, nhận định &ldquo;Lịch sử l&agrave; một m&ocirc;n học kh&ocirc; khan&rdquo; kh&ocirc;ng c&ograve;n đ&uacute;ng với T&agrave;i khi bạn cảm thấy v&ocirc; c&ugrave;ng hứng th&uacute; v&agrave; l&ocirc;i cuốn bởi những c&acirc;u chuyện v&agrave; hiện vật được lưu lại từ thời &ldquo;bơm giật bơm rung&rdquo; ở bảo t&agrave;ng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Theo m&igrave;nh, m&ocirc;n Sử kh&ocirc;ng hề kh&ocirc; khan v&agrave; kh&oacute; nhớ nếu ch&uacute;ng ta tiếp cận n&oacute; đ&uacute;ng c&aacute;ch. Với những hoạt động như: tổ chức s&acirc;n chơi lịch sử vui, th&agrave;nh lập c&acirc;u lạc bộ Lịch sử, tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh du khảo c&aacute;c địa chỉ đỏ,&hellip; sẽ một phần gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ y&ecirc;u Sử lẫn chưa y&ecirc;u c&oacute; một s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch v&agrave; tiếp thu kiến thức Lịch Sử dễ d&agrave;ng hơn&rdquo;, T&agrave;i cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt, với một học sinh chuy&ecirc;n Văn như Minh T&agrave;i, kiến thức lịch sử l&agrave; một &ldquo;người bạn&rdquo; kh&ocirc;ng thể thiếu gi&uacute;p những b&agrave;i văn của cậu bạn trở n&ecirc;n s&acirc;u sắc hơn. Đồng thời, Lịch sử cũng gi&uacute;p cậu bạn hiểu được gi&aacute; trị v&agrave; &yacute; nghĩa thực sự của t&aacute;c phẩm văn học th&ocirc;ng qua ho&agrave;n cảnh lịch sử cụ thể. &ldquo;Kh&ocirc;ng những vậy, hiểu về lịch sử c&ograve;n &lsquo;v&ocirc; t&igrave;nh&rsquo; gi&uacute;p m&igrave;nh trở th&agrave;nh một hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch khi c&oacute; thể kể cho bạn b&egrave;, người th&acirc;n nghe về nguồn gốc của những t&ecirc;n đường, t&ecirc;n c&ocirc;ng vi&ecirc;n mỗi khi đi ngang qua&rdquo;, T&agrave;i h&agrave;o hứng chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/9.1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">B&ecirc;n cạnh l&agrave; một học sinh giỏi c&aacute;c m&ocirc;n x&atilde; hội, Minh T&agrave;i c&ograve;n l&agrave; một &quot;thủ lĩnh&quot; xuất sắc khi gi&agrave;nh giải ba Hội thi &ldquo;Đi t&igrave;m thủ lĩnh học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng&rdquo; cấp th&agrave;nh phố năm học 2019 - 2020. N&oacute;i về Hội thi, Minh T&agrave;i chia sẻ:</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;&ldquo;Cuộc thi đ&atilde; cho m&igrave;nh rất nhiều cảm x&uacute;c kh&aacute;c nhau từ vui, buồn đến tự h&agrave;o. Lần đầu m&igrave;nh biết l&agrave;m một Vlog để giới thiệu về nhiệm vụ của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Trung học phổ th&ocirc;ng. Lần đầu m&igrave;nh d&aacute;m đứng ra tranh biện. Lần đầu m&igrave;nh tự chuẩn bị tiết mục cho phần thi T&agrave;i năng thật ho&agrave;nh tr&aacute;ng. Trải qua những &ldquo;lần đầu ti&ecirc;n&rdquo; như thế, m&igrave;nh nhận ra được rất nhiều những kh&iacute;a cạnh m&agrave; bản th&acirc;n c&ograve;n thiếu, c&ograve;n chưa tự tin để cố gắng ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n hơn nữa&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến thời điểm hiện tại, Lịch sử kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; một m&ocirc;n học m&agrave; n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh người bạn v&agrave; đam m&ecirc; của Minh T&agrave;i. Việc tham gia cuộc thi &ldquo;Tự h&agrave;o Sử Việt&rdquo; v&agrave; gi&agrave;nh giải Khuyến kh&iacute;ch chung cuộc của Hội thi cũng l&agrave; một cột mốc tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục đam m&ecirc; của cậu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Minh T&agrave;i quan niệm: &ldquo;Tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh đ&oacute;, ch&uacute;ng ta c&oacute; nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt th&aacute;ch thức v&agrave; mu&ocirc;n v&agrave;n l&yacute; do để ch&ugrave;n ch&acirc;n nhưng sẽ thật tệ nếu n&oacute; xuất ph&aacute;t từ &yacute; muốn từ bỏ của bản th&acirc;n. Vậy n&ecirc;n, m&igrave;nh lu&ocirc;n động vi&ecirc;n bản th&acirc;n, r&egrave;n luyện &yacute; ch&iacute; mạnh mẽ để theo đuổi đam m&ecirc;, mỗi khi gặp kh&oacute; khăn sẽ tạm dừng&nbsp;chứ nhất định kh&ocirc;ng từ bỏ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/4.jpg" style="height:127px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; một cậu bạn lớn l&ecirc;n v&agrave; trưởng th&agrave;nh từ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, l&ecirc;n cấp ba T&agrave;i tiếp tục tham gia c&aacute;c hoạt động của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, đặc biệt l&agrave; những hoạt động t&igrave;nh nguyện với nhiều trải nghiệm &yacute; nghĩa. &ldquo;Bản th&acirc;n m&igrave;nh đ&atilde; thực sự thay đổi rất nhiều qua m&ugrave;a Hoa Phượng Đỏ năm 2019 - m&ugrave;a hoa gi&uacute;p m&igrave;nh trưởng th&agrave;nh v&agrave; biết y&ecirc;u thương nhiều hơn&rdquo;, T&agrave;i cho biết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm học n&agrave;y, Minh T&agrave;i vừa giữ chức Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, vừa l&agrave; Chỉ huy Ph&oacute; Chiến dịch Hoa Phượng Đỏ của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. T&agrave;i cho biết em v&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; thực hiện nhiều hoạt động trong chiến dịch như: B&aacute;n nước để g&acirc;y quỹ từ thiện, S&aacute;ng tạo s&acirc;n chơi Khoa học vui, l&agrave;m c&aacute;c sản phẩm &ldquo;handmade&rdquo; g&acirc;y quỹ, trao những phần qu&agrave; d&agrave;nh cho c&aacute;c em c&oacute; ho&agrave;n cảnh cơ nhỡ, kh&oacute; khăn tại Củ Chi,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Điều m&agrave; m&igrave;nh t&acirc;m đắc sau mỗi lần tham gia hoạt động ch&iacute;nh l&agrave; những nụ cười hồn nhi&ecirc;n, vui tươi của c&aacute;c em, những c&aacute;i &ocirc;m, c&aacute;i bắt tay động vi&ecirc;n của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện d&agrave;nh cho nhau, sự mừng rỡ khi b&aacute;n được h&agrave;ng v&agrave; thu về số tiền quỹ &yacute; nghĩa,&hellip; Tất cả chỉ l&agrave; những điều rất nhỏ nhưng n&oacute; c&oacute; sức lay động cực lớn mỗi khi m&igrave;nh v&agrave; c&aacute;c bạn nhớ lại&rdquo;, T&agrave;i chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/5.jpg" style="height:500px; width:333px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm nay, dịch bệnh COVID-19 ập đến bất ngờ n&ecirc;n những hoạt động t&igrave;nh nguyện cũng phải tạm ho&atilde;n, Minh T&agrave;i cũng hy vọng rằng c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện sẽ triển khai những m&ocirc; h&igrave;nh hoạt động trực tuyến, tạo c&aacute;c sản phẩm truyền th&ocirc;ng để tuy&ecirc;n truyền về những c&aacute;ch ph&ograve;ng chống dịch bệnh, t&aacute;c động t&iacute;ch cực đến người d&acirc;n để họ an t&acirc;m hơn cũng như kịp thời ph&ograve;ng chống dịch hiệu quả.&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span> &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33713/7.jpg" style="height:300px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong>NỘI DUNG: TRẦN Đ&Agrave;O - NGỌC THẢO</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>THIẾT KẾ:&nbsp;THANH TUẤN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;