Góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 20/7/2020, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ban h&agrave;nh Kế hoạch số 243-KH/TĐTN về việc tổ chức lấy &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; văn kiện Đại hội XIII của Đảng v&agrave; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội XI Đảng bộ Th&agrave;nh phố.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33714/1fe71faa5115ab4bf204.jpg" style="height:417px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Cụm H&agrave;nh ch&iacute;nh - Sự nghiệp: g&oacute;p &yacute; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng c&aacute;c cấp</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc thảo luận v&agrave; tổng hợp &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p văn kiện Đại hội XIII của Đảng v&agrave;<a href="https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tphcm-lan-thu-xi-nhiem-ky-2020-2025-lan-2-1491866105"> dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội XI Đảng bộ Th&agrave;nh phố</a> nhằm ph&aacute;t huy tr&iacute; tuệ của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n kiến nghị c&aacute;c vấn đề lớn, quan trọng của đất nước v&agrave; th&agrave;nh phố; b&aacute;o c&aacute;o cấp ủy c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến t&acirc;m tư, nguyện vọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n về sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cổ vũ, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ để g&oacute;p phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2015 &ndash; 2020, Đại hội Đảng XI Đảng bộ Th&agrave;nh phố v&agrave; Đại hội XIII của Đảng<strong>;</strong> t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc, x&acirc;y dựng Đảng v&agrave; hệ thống ch&iacute;nh trị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Kế hoạch, việc tổ chức thảo luận đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o văn kiện Đại hội XIII của Đảng v&agrave; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội XI Đảng bộ Th&agrave;nh phố b&aacute;m s&aacute;t nội dung gợi &yacute; thảo luận đối với từng văn kiện v&agrave; sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy; tổng hợp đầy đủ, ch&iacute;nh x&aacute;c, trung thực c&aacute;c &yacute; kiến thảo luận tại Hội nghị. &Yacute; kiến thảo luận phải được ph&acirc;n t&iacute;ch, sắp xếp v&agrave; tổng hợp theo nh&oacute;m nội dung c&aacute;c vấn đề đ&atilde; được hướng dẫn thảo luận v&agrave; tr&igrave;nh tự ti&ecirc;u đề trong c&aacute;c dự thảo văn kiện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33714/4c021f6a4b87b7d9ee96.jpg" style="height:434px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">100% Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổng hợp &yacute; kiến của đơn vị v&agrave; gửi về Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n (th&ocirc;ng qua Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n). C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tuy&ecirc;n truyền việc c&ocirc;ng bố, thảo luận, g&oacute;p &yacute; kiến của c&aacute;c tổ chức, c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave;o c&aacute;c dự thảo văn kiện tr&igrave;nh Đảng bộ c&aacute;c cấp v&agrave; Đại hội XIII của Đảng; vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n tại địa phương, đơn vị t&iacute;ch cực tham gia g&oacute;p &yacute; dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ c&aacute;c cấp, Đại hội Đảng XI Đảng bộ Th&agrave;nh phố v&agrave; Đại hội XIII của Đảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đối với c&aacute;c đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n: T&ugrave;y theo điều kiện, c&aacute;c đơn vị vận động v&agrave; tổ chức cho c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức, người lao động thảo luận, g&oacute;p &yacute; kiến về văn kiện Đại hội XIII của Đảng v&agrave; dự thảo B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị Đại hội XI Đảng bộ Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cũng theo Kế hoạch, c&aacute;c đơn vị gửi b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; tổng hợp &yacute; kiến gửi về Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, trước ng&agrave;y 14/8/2020 (Thứ S&aacute;u).</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;