Huyện Đoàn Nhà Bè hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng văn hoá giao thông”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/8, thực hiện Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo; năm 2020, Huyện Đo&agrave;n - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Huyện Nh&agrave; B&egrave; phối hợp c&ugrave;ng Cửa h&agrave;ng HEAD Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng gắn với An sinh x&atilde; hội - Lần 2 năm 2020&rdquo; tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n ấp 1 x&atilde; Long Thới, huyện Nh&agrave; B&egrave;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/b37309f8a20a5e54071b.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/3d86950d3effc2a19bee.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/b897db1c70ee8cb0d5ff.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn &ndash; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Huyện đ&atilde; triển khai c&aacute;c hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo; năm 2020, đề nghị c&aacute;c bạn chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, đo&agrave;n vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, tham gia đảm bảo an to&agrave;n giao th&ocirc;ng bằng những việc l&agrave;m thiết thực, hữu &iacute;ch b&ecirc;n cạnh đ&oacute; đảm bảo tốt c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Sau lễ ph&aacute;t động, Ban tổ chức đ&atilde; triển khai c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y hoạt động cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia x&acirc;y dựng Văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo; tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde; &ndash; thị trấn với c&aacute;c nội dung như: t</span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">ổ chức diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền về Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng kết hợp tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống dịch bệnh covid-19 tr&ecirc;n tuyến đường Nguyễn Văn Tạo; t</span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">ổ chức s&acirc;n chơi t&igrave;m hiểu về Luật an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho thiếu nhi tại Khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n ấp 1 x&atilde; Long Thới; tổ chức thăm tặng qu&agrave; tại 08 hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; người th&acirc;n bị ảnh hưởng v&igrave; tai nạn giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Long Thới v&agrave; Hiệp Phước; y</span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">ổ chức tuy&ecirc;n truyền Luật giao th&ocirc;ng đường bộ cho thiếu nhi v&agrave; kết hợp diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 tại x&atilde; Phước Kiển; t</span></span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">h&agrave;nh lập đội h&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống dịch bệnh covid-19 gắn với tuy&ecirc;n truyền Luật giao th&ocirc;ng đường bộ tại nh&agrave; trong c&aacute;c khu nh&agrave; trọ, khu lưu tr&uacute; tr&ecirc;n địa b&agrave;n 07 x&atilde; &ndash; thị trấn...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/a0fbc58e6b7c9722ce6d.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/3e6c3e2bacd9508709c8.jpg" style="height:355px; width:600px" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/97976bfa0a08f656af19.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33719/9d1400b82545d91b8054.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&aacute;c hoạt động đ&atilde; diễn ra tr&ecirc;n tinh thần hiệu quả, thiết thực, thể hiện vai tr&ograve; xung k&iacute;ch của tuổi trẻ Nh&agrave; B&egrave; chung tay x&acirc;y dựng văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng v&agrave; đảm bảo tốt c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">TT.</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;