Đồng chí Lê Khả Phiêu với Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>(Thanhuytphcm.vn) - Đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u giữ cương vị Tổng B&iacute; thư của Đảng kh&ocirc;ng d&agrave;i (th&aacute;ng 12/1997 đến th&aacute;ng 4/2001), nhưng đ&atilde; để lại dấu ấn s&acirc;u đậm trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng của nước ta thời kỳ đổi mới, đặc biệt l&agrave; trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33731/Bac%20Phieu.jpg" style="height:446px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TPHCM Trương Tấn Sang trao đổi với đại biểu tại Hội thảo khoa học &ldquo;300 năm S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; diễn ra ng&agrave;y 18/12/1998. (Ảnh tư liệu)</em></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>V&agrave;o những năm cuối thế kỷ XX, với cương vị B&iacute; thư Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Bộ Ch&iacute;nh trị rồi Tổng B&iacute; thư của Đảng, với bản lĩnh, bản chất của anh &ldquo;Bộ đội Cụ Hồ&rdquo;, với sự trung th&agrave;nh tuyệt đối với Tổ quốc v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n, với Đảng, ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u, l&yacute; tưởng của Đảng; với t&aacute;c phong của con người h&agrave;nh động, đi đến nhiều địa phương, nhiều ng&agrave;nh, nhiều cấp, s&acirc;u s&aacute;t thực tiễn, am hiểu t&igrave;nh h&igrave;nh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u thấy sự suy tho&aacute;i của tổ chức Đảng, ch&iacute;nh quyền, của c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; t&igrave;nh trạng quan li&ecirc;u, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền&hellip; ng&agrave;y c&agrave;ng trầm trọng. Thẩm thấu, qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc di huấn của B&aacute;c Hồ trước l&uacute;c đi xa, &ldquo;<em>việc cần phải l&agrave;m trước ti&ecirc;n l&agrave; chỉnh đốn lại Đảng&hellip; L&agrave;m được như vậy th&igrave; d&ugrave; c&ocirc;ng việc to lớn mấy, kh&oacute; khăn mấy cũng nhất định thắng lợi</em>&rdquo;, Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u đ&atilde; c&ugrave;ng Bộ Ch&iacute;nh trị v&agrave; Ban Chấp h&agrave;nh TW kh&oacute;a VIII đ&atilde; b&agrave;n v&agrave; ban h&agrave;nh Nghị quyết 6 (lần 2) &ldquo;<em>Về một số vấn đề cấp b&aacute;ch trong c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng hiện nay</em>&rdquo; (ng&agrave;y 2/2/1999) nhằm &ldquo;<em>x&acirc;y dựng v&agrave; chỉnh đốn Đảng, tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c, ki&ecirc;n quyết sửa chữa sai lầm khuyết điểm để đền đ&aacute;p c&ocirc;ng ơn đối với nh&acirc;n d&acirc;n, đối với d&acirc;n tộc</em>&rdquo; như đồng ch&iacute; Tổng B&iacute; thư đ&atilde; ph&aacute;t biểu tại Hội nghị Trung ương 6 (lần 2). Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) m&agrave; &ldquo;linh hồn&rdquo;, &ldquo;chủ bi&ecirc;n&rdquo; l&agrave; Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u, l&agrave; một dấu mốc quan trọng thể hiện quyết t&acirc;m ch&iacute;nh trị của Đảng ta về x&acirc;y dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh m&agrave; hiện nay đang được thực hiện quyết liệt với Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XI v&agrave; Nghị quyết Trung ương 4 kh&oacute;a XII, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Đảng ta ng&agrave;y c&agrave;ng trong sạch, vững mạnh, xứng đ&aacute;ng với sứ mệnh lịch sử v&agrave; niềm tin của nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>Trong thời gian giữ cương vị Tổng B&iacute; thư, đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u đặc biệt quan t&acirc;m, s&acirc;u s&aacute;t đối với Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Ng&agrave;y 26/12/1997 được bầu l&agrave;m Tổng B&iacute; thư, chưa đầy một th&aacute;ng sau đ&oacute;, ng&agrave;y 20/01/1998, đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u đ&atilde; v&agrave;o thăm v&agrave; ch&uacute;c tết Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đ&atilde; đến thăm Khu Chế xuất T&acirc;n Thuận &ndash; Khu Chế xuất đầu ti&ecirc;n của nước ta. Ng&agrave;y 18/12/1998, đồng ch&iacute; v&agrave;o tham dự Hội thảo khoa học &ldquo;<em>300 năm S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</em>&rdquo; v&agrave; ph&aacute;t biểu với Hội thảo. Ng&agrave;y 22/12/1999, Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u gửi thư cho Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố. Ng&agrave;y 17/8/2000, người đứng đầu cơ quan l&atilde;nh đạo của Đảng ta tham dự Đại hội Đảng bộ cơ sở phường Bến Ngh&eacute; (Quận 1). Ng&agrave;y 18/12/2000, Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u đ&atilde; tham dự v&agrave; ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 7. Nhắc lại một số sự kiện mang t&iacute;nh &ldquo;bi&ecirc;n ni&ecirc;n&rdquo; tr&ecirc;n đ&acirc;y như l&agrave; một n&eacute;n t&acirc;m nhang tri &acirc;n đồng ch&iacute; Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u!</p> <p>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u lu&ocirc;n chỉ đạo Đảng bộ v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phải nhận thức đầy đủ, qu&aacute;n triệt s&acirc;u sắc vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của Th&agrave;nh phố trong lịch sử cũng như trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng hiện nay, để từ đ&oacute; x&aacute;c định tr&aacute;ch nhiệm của Th&agrave;nh phố &ldquo;<em>c&ugrave;ng cả nước, v&igrave; cả nước</em>&rdquo;. Ph&aacute;t biểu với Hội thảo &ldquo;S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 300 năm&rdquo;, đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u khẳng định: &ldquo;<em>S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một h&igrave;nh ảnh ti&ecirc;u biểu thể hiện sức mạnh truyền thống đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc với &yacute; ch&iacute; thống nhất non s&ocirc;ng&rdquo;. &ldquo;Tổ quốc gởi gắm niềm tin vững chắc v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh sẽ l&agrave;m n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch mới trong những năm cuối thế kỷ XX, bước v&agrave;o thế kỷ XXI. Th&agrave;nh phố h&atilde;y v&igrave; cả nước, c&ugrave;ng cả nước vượt qua thử th&aacute;ch đi đầu trong sự nghiệp x&acirc;y dựng đất nước Việt Nam d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, x&atilde; hội c&ocirc;ng bằng văn minh</em>&rdquo;. Ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 7, ng&agrave;y 19/12/2000, đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u tiếp tục ph&acirc;n t&iacute;ch s&acirc;u sắc hơn vị tr&iacute;, vai tr&ograve; lịch sử của Th&agrave;nh phố đ&atilde; được Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a V x&aacute;c định trong Nghị quyết 01-NQ/TW ng&agrave;y 14/4/1982. &ldquo;<em>S&agrave;i G&ograve;n l&agrave; điểm quyết chiến, chiến lược cuối c&ugrave;ng quy&eacute;t sạch qu&acirc;n x&acirc;m lược&hellip; Ng&agrave;y S&agrave;i G&ograve;n giải ph&oacute;ng (30/4/1975) đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng rực rỡ của sự nghiệp kh&aacute;ng chiến thần th&aacute;nh suốt 30 năm&rdquo;. &ldquo;Ng&agrave;y nay, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trung t&acirc;m kinh tế, t&agrave;i ch&iacute;nh, thương mại, trung t&acirc;m khoa học c&ocirc;ng nghệ, văn h&oacute;a, y tế, thể dục, thể thao, đầu mối giao lưu quốc tế, c&oacute; vị tr&iacute; ch&iacute;nh trị rất quan trọng ở ph&iacute;a Nam v&agrave; của cả nước</em>&rdquo;. Vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của TPHCM sau n&agrave;y được Bộ Ch&iacute;nh trị khẳng định trong Nghị quyết 20-NQ/TW ng&agrave;y 18/11/2002 v&agrave; Nghị quyết 16-NQ/TW ng&agrave;y 10/8/2012, trở th&agrave;nh hệ thống quan điểm về phương hướng, nhiệm vụ ph&aacute;t triển trong thời kỳ đẩy mạnh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, hội nhập quốc tế.</p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><img alt="Đồng chí Lê Khả Phiêu (giữa) cùng các đồng chí trong Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng duyệt bìa bộ sách “Văn kiện Đảng toàn tập”, năm 1998. Ảnh tư liệu (Nguồn: SGGP)" src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/1208202017C62D42/12-08-2020LKPhieu.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u (giữa) c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng duyệt b&igrave;a bộ s&aacute;ch &ldquo;Văn kiện Đảng to&agrave;n tập&rdquo;, năm 1998. (Ảnh tư liệu. Nguồn: SGGP)</em></div> <p>Cũng như đối với sự nghiệp x&acirc;y dựng Đảng n&oacute;i chung, đối với Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u lu&ocirc;n chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t việc x&acirc;y dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Đồng ch&iacute; khẳng định: &ldquo;<em>Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một trong c&aacute;c đảng bộ ra đời sớm nhất</em>&rdquo; v&agrave; đ&atilde; c&ugrave;ng to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n cả nước l&agrave;m n&ecirc;n những chiến c&ocirc;ng vĩ đại, những thắng lợi to lớn. Song trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, Th&agrave;nh phố phải đối đầu với rất nhiều th&aacute;ch thức. Th&agrave;nh phố c&ograve;n để xảy ra rất nhiều vụ &aacute;n do l&atilde;nh đạo v&agrave; quản l&yacute; c&ograve;n thiếu chặt chẽ, chưa s&acirc;u s&aacute;t, chưa nghi&ecirc;m t&uacute;c kiểm tra, thanh tra. C&ugrave;ng với c&aacute;c vụ &aacute;n l&agrave; sự biến chất của một số c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n, c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội c&ograve;n nhiều, l&ograve;ng tin của nh&acirc;n d&acirc;n bị giảm s&uacute;t. Do vậy, đ&ograve;i hỏi Đảng bộ Th&agrave;nh phố phải thường xuy&ecirc;n x&acirc;y dựng chỉnh đốn Đảng với tinh thần t&iacute;ch cực hơn nữa, thực chất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Phải khắc phục sự suy tho&aacute;i về ch&iacute;nh trị, tư tưởng, nguy&ecirc;n tắc v&agrave; &yacute; thức tổ chức, đạo đức v&agrave; lối sống, mơ hồ về bản chất d&acirc;n tộc v&agrave; giai cấp của một cuộc đấu tranh trong giai đoạn c&aacute;ch mạng mới&hellip; Phải tiếp tục chống tham nhũng, quan li&ecirc;u, xa rời nh&acirc;n d&acirc;n, k&egrave;n cựa địa vị, cục bộ&hellip;, những biểu hiện xấu xa nhất của chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n.</p> <p>Đặc biệt, đồng ch&iacute; Tổng B&iacute; thư lu&ocirc;n nhắc nhở phải giữ g&igrave;n mối quan hệ m&aacute;u thịt với nh&acirc;n d&acirc;n, phải thường xuy&ecirc;n gần d&acirc;n, s&aacute;t d&acirc;n, trọng d&acirc;n, hiểu d&acirc;n, tin d&acirc;n v&agrave; l&agrave;m cho d&acirc;n. Ph&aacute;t biểu tại cuộc Hội thảo &ldquo;S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 300 năm&rdquo; (1998), đồng ch&iacute; nhấn mạnh: &ldquo;<em>Kh&ocirc;ng c&oacute; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh Anh h&ugrave;ng th&igrave; Đảng bộ S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TPHCM kh&ocirc;ng thể tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển, kh&ocirc;ng c&oacute; những thắng lợi to lớn vừa qua v&agrave; h&ocirc;m nay&rdquo;. &ldquo;Tấm l&ograve;ng v&agrave; c&ocirc;ng ơn của nh&acirc;n d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n &ndash; TPHCM đối với Đảng bộ tựa như c&ocirc;ng ơn sinh th&agrave;nh của cha mẹ. Đảng bộ TPHCM cần nhận thức s&acirc;u sắc điều hệ trọng ấy, ki&ecirc;n quyết x&acirc;y dựng Đảng bộ, r&egrave;n luyện v&agrave; gi&aacute;o dục đảng vi&ecirc;n&hellip;, mọi việc đều phải hướng tới hạnh ph&uacute;c của nh&acirc;n d&acirc;n</em>&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; sự thẩm thấu s&acirc;u sắc triết l&yacute; ph&aacute;t triển của Việt Nam được c&aacute;c triết gia, c&aacute;c bậc minh qu&acirc;n, B&aacute;c Hồ tổng kết &ldquo;<em>d&acirc;n l&agrave; gốc</em>&rdquo;, &ldquo;<em>bao nhi&ecirc;u quyền hạn đều l&agrave; của d&acirc;n&rdquo;, &ldquo;kh&ocirc;ng g&igrave; mạnh bằng lực lượng đo&agrave;n kết của nh&acirc;n d&acirc;n</em>&rdquo;, n&ecirc;n &ldquo;<em>ch&uacute;ng ta phải y&ecirc;u thương d&acirc;n, k&iacute;nh d&acirc;n</em>&rdquo;, phải &ldquo;<em>l&agrave;m cho d&acirc;n</em>&rdquo;, &ldquo;<em>việc g&igrave; lợi cho d&acirc;n ta phải hết sức l&agrave;m, việc g&igrave; hại cho d&acirc;n, ta phải hết sức tr&aacute;nh</em>&rdquo;, c&oacute; d&acirc;n l&agrave; c&oacute; tất cả, &ldquo;<em>Kh&oacute; vạn lần d&acirc;n liệu cũng xong</em>&rdquo;. Nằm l&ograve;ng&nbsp;<em>b&agrave;i học về d&acirc;n</em>, với trải nghiệm, thử th&aacute;ch của một c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đảng, c&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh trị trong&nbsp;<em>qu&acirc;n đội nh&acirc;n d&acirc;n</em>&nbsp;của &ldquo;Bộ đội Cụ Hồ&rdquo;, Tổng B&iacute; thư L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u trong những lần v&agrave;o Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tranh thủ đến thăm d&acirc;n như đến khu phố 4, phường 17, quận B&igrave;nh Thạnh; tham dự đại hội cơ sở của Đảng bộ phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1; thăm Khu Chế xuất T&acirc;n Thuận, ch&uacute;c Tết đồng b&agrave;o&hellip;</p> <p>Những chỉ đạo, căn dặn, gợi mở v&agrave; h&agrave;nh động, việc l&agrave;m của đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u hơn hai thập kỷ về trước, một thế hệ đ&atilde; đi qua, song dường như vẫn c&ograve;n t&iacute;nh thời sự đối với Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh h&ocirc;m nay.</p> <p>90 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, đồng ch&iacute; L&ecirc; Khả Phi&ecirc;u đ&atilde; để lại ch&acirc;n dung của một người cộng sản ch&acirc;n ch&iacute;nh, ki&ecirc;n trung, gắn b&oacute; cả cuộc đời với binh nghiệp, một nh&agrave; l&atilde;nh đạo kiệt xuất; c&oacute; t&aacute;c phong giản dị, gần gũi mọi người, thương d&acirc;n, trọng d&acirc;n, lu&ocirc;n đau đ&aacute;u việc Đảng, việc nước. Gương s&aacute;ng ấy m&atilde;i m&atilde;i kh&ocirc;ng mờ phai!</p> <p style="text-align:right"><strong>PGS.TS Phan Xu&acirc;n Bi&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align:right">Ủy vi&ecirc;n Hội đồng L&yacute; luận Trung ương,</p> <p style="text-align:right">Ph&oacute; Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam</p> <p style="text-align:right"><em>Theo:Thanhuytphcm.vn&nbsp;</em></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;