Mùa tình nguyện đặc biệt: Vừa phòng dịch, vừa hoàn thành chiến dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 16-8, ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng diễn ra c&aacute;c hoạt động v&agrave; kh&eacute;p lại h&egrave; t&igrave;nh nguyện TP.HCM 2020, sau hơn một th&aacute;ng tổ chức.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33735/2.jpg" style="height:390px; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại sứ Kỳ nghỉ hồng c&ugrave;ng chiến sĩ t&igrave;nh nguyện l&agrave;m đường b&ecirc;t&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới cho b&agrave; con tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh (TP.HCM) - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Hoạt động t&igrave;nh nguyện gắn với điều kiện cụ thể, lu&ocirc;n chủ động gi&uacute;p cho m&agrave;u &aacute;o t&igrave;nh nguyện lan tỏa, trở th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh đẹp với người d&acirc;n v&agrave; x&atilde; hội&quot; -&nbsp;Anh NG&Ocirc; MINH HẢI (Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM) cho biết.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải n&oacute;i c&oacute; lẽ đ&acirc;y l&agrave; m&ugrave;a h&egrave; t&igrave;nh nguyện thật sự đặc biệt của tuổi trẻ TP khi thực hiện nhiệm vụ k&eacute;p: ho&agrave;n th&agrave;nh chiến dịch với phương ch&acirc;m đảm bảo an to&agrave;n ph&ograve;ng chống dịch v&agrave; g&oacute;p kết quả trong đợt thi đua 200 ng&agrave;y ch&agrave;o mừng đại hội Đảng c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Chiến dịch &quot;chạy&quot;... dịch!</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lần đầu ti&ecirc;n chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi c&ugrave;ng bốn chiến dịch t&igrave;nh nguyện: M&ugrave;a h&egrave; xanh, Hoa phượng đỏ, H&agrave;nh qu&acirc;n xanh v&agrave; Kỳ nghỉ hồng xuất qu&acirc;n c&ugrave;ng một thời điểm. Tuy kh&iacute; thế v&agrave; sắc m&agrave;u nhưng cũng nhiều nỗi lo bởi dịch COVID-19 tạm lắng th&igrave; bệnh bạch hầu lại xuất hiện.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Mọi việc trong t&acirc;m thế phải l&agrave;m tốt nhất để những ng&agrave;y h&egrave; s&ocirc;i nổi, trọn vẹn v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n cho những ai tham gia&quot; trở th&agrave;nh mệnh lệnh cao nhất khi bước v&agrave;o chiến dịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">COVID-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t trở lại, ngay lập tức c&aacute;c đơn vị chưa thể ra qu&acirc;n nhận lệnh dừng xuất qu&acirc;n, ngừng chiến dịch. Ngay c&aacute;c đơn vị đang đ&oacute;ng qu&acirc;n tại năm huyện ngoại th&agrave;nh TP.HCM v&agrave; c&aacute;c tỉnh cũng phải r&uacute;t qu&acirc;n!&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Khi l&atilde;nh đạo TP chỉ đạo tạm dừng, ho&atilde;n tổ chức hoạt động h&egrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n TP, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m việc với c&aacute;c trường v&agrave; chiến sĩ đi mặt trận tỉnh đ&atilde; r&uacute;t về sớm hơn dự định 10 ng&agrave;y&quot; - anh Ng&ocirc; Minh Hải cho biết.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&igrave; dự b&aacute;o dịch c&ograve;n diễn biến phức tạp n&ecirc;n tại c&aacute;c nơi, chiến sĩ bắt tay l&agrave;m ngay c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh. Thế n&ecirc;n khi nhận lệnh r&uacute;t qu&acirc;n, phần lớn c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đều ho&agrave;n th&agrave;nh, c&oacute; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh chỉ c&ograve;n lại phần nhỏ được chuyển lại cho địa phương ho&agrave;n thiện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Phạm Văn Linh (Đo&agrave;n khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP.HCM) cho biết c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc;t&ocirc;ng h&oacute;a ba tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại c&aacute;c x&atilde;: An Ph&uacute; T&acirc;y, T&acirc;n Qu&yacute; T&acirc;y v&agrave; Hưng Long (huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP.HCM) với tổng chi ph&iacute; 390 triệu đồng đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh, b&agrave;n giao cho b&agrave; con sử dụng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng ho&agrave;n th&agrave;nh ba căn nh&agrave; t&igrave;nh nghĩa, thắp s&aacute;ng đường n&ocirc;ng th&ocirc;n tại huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh (Tr&agrave; Vinh). Vừa xem l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh ch&agrave;o mừng đại hội Đảng khối, vừa đảm bảo an to&agrave;n ph&ograve;ng chống dịch n&ecirc;n mọi người v&agrave;o cuộc với kh&iacute; thế khẩn trương nhất ở thời điểm dịch tạm lắng&quot; - anh Linh chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">D&ugrave; kh&ocirc;ng thể đưa chiến sĩ về mặt trận Đồng Th&aacute;p như dự kiến, chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh Trường ĐH B&aacute;ch khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đ&atilde; &quot;chuyển giao c&ocirc;ng nghệ&quot; v&agrave; nguồn lực vận động được để b&agrave; con địa phương l&agrave;m c&ocirc;ng tr&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chỉ huy trưởng L&ecirc; Đức Huy th&ocirc;ng tin trường đ&atilde; cử c&aacute;n bộ, gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng, b&agrave;n giao kỹ thuật v&agrave; hỗ trợ ximăng để địa phương l&agrave;m hơn 13,5km đường b&ecirc;t&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n c&ugrave;ng nhiều phần việc kh&aacute;c.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Cả 12 tuyến đường được b&agrave; con khởi c&ocirc;ng, thực hiện. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ đến khi ho&agrave;n th&agrave;nh&quot; - anh Huy n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">B&agrave;i học qu&yacute; cho phong tr&agrave;o</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sự th&iacute;ch ứng l&agrave; b&agrave;i học lớn của h&egrave; t&igrave;nh nguyện năm nay. Ở thời điểm kh&ocirc;ng thể tập trung đ&ocirc;ng người, t&igrave;nh nguyện trực tuyến lần đầu ra mắt đ&atilde; phần n&agrave;o c&oacute; những dấu ấn kh&aacute; tốt. C&oacute; buổi livestream một hoạt động t&igrave;nh nguyện thu h&uacute;t h&agrave;ng chục ng&agrave;n lượt xem, chia sẻ, gửi b&igrave;nh luận tương t&aacute;c c&ugrave;ng chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc kết hợp c&ugrave;ng l&uacute;c c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện cũng l&agrave; thử nghiệm đ&aacute;ng gi&aacute;. &quot;Ra qu&acirc;n c&ugrave;ng thời điểm gi&uacute;p tiết kiệm hơn, phương thức &quot;3 chung&quot;: chung ng&agrave;y cao điểm - chung chỉ ti&ecirc;u - chung c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; ph&aacute;t huy sức mạnh tổng lực. Điều n&agrave;y sẽ được ph&acirc;n t&iacute;ch s&acirc;u hơn cho t&iacute;nh to&aacute;n phong tr&agrave;o sắp tới&quot; - B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM Phan Thị Thanh Phương b&agrave;y tỏ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&egrave; t&igrave;nh nguyện 2020 ghi nhận vai tr&ograve; đại sứ của nhiều nghệ sĩ. M&ugrave;a h&egrave; xanh c&oacute; hoa hậu H&rsquo;Hen Ni&ecirc;, ca sĩ Ho&agrave;ng B&aacute;ch v&agrave; diễn vi&ecirc;n B&igrave;nh Minh; Hoa phượng đỏ c&oacute; ca sĩ Ch&iacute; Thiện, diễn vi&ecirc;n Dương Gia Mỹ; H&agrave;nh qu&acirc;n xanh c&oacute; diễn vi&ecirc;n Qu&yacute; B&igrave;nh, vận động vi&ecirc;n Ch&acirc;u Tuyết V&acirc;n; Kỳ nghỉ hồng c&oacute; ca sĩ &Aacute;i Phương, Nguyễn Phi H&ugrave;ng v&agrave; MC Đại Nghĩa; Tiếp sức m&ugrave;a thi c&oacute; nh&oacute;m Mắt Ngọc.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh việc tham gia, chia sẻ h&igrave;nh ảnh của c&aacute;c đại sứ đ&atilde; phần n&agrave;o lan tỏa, truyền đi th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực của m&ugrave;a h&egrave;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kịp ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Ng&ocirc; Minh Hải cho biết mỗi chiến sĩ, từng đơn vị đều v&agrave;o cuộc với tinh thần khẩn trương n&ecirc;n d&ugrave; phải r&uacute;t qu&acirc;n sớm, kh&ocirc;ng thể tổ chức hoạt động tập trung đ&ocirc;ng người nhưng đến cuối h&egrave;, số lượt chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia đ&atilde; cao hơn kỳ vọng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phần lớn c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc to&agrave;n chiến dịch đều ho&agrave;n th&agrave;nh hoặc đang tiếp tục ho&agrave;n thiện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một v&agrave;i kết quả c&oacute; thể điểm qua như: tặng 39 bồn rửa tay cho học sinh, 50 s&acirc;n chơi thiếu nhi, cải tạo 2 trung t&acirc;m học tập cộng đồng, x&acirc;y dựng cải tạo 6 nh&agrave; vệ sinh th&acirc;n thiện m&ocirc;i trường, sửa chữa điện cho 200 hộ gia đ&igrave;nh, lắp đặt 11 hệ thống điện năng lượng mặt trời... đều l&agrave; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh l&agrave;m được nhiều hơn số lượng đề ra ban đầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều chỉ ti&ecirc;u, c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c cũng ho&agrave;n th&agrave;nh như dự t&iacute;nh. Chỉ những hoạt động bắt buộc phải tập trung đ&ocirc;ng người mới kh&ocirc;ng đạt như mong muốn do đảm bảo tu&acirc;n thủ chỉ đạo kh&ocirc;ng tập trung qu&aacute; 30 người.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH (Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;